"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Mostach obowiązują od 1 września 2020r.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Mostachobowiązują od 1 września 2020r.

 

 

 

Załącznik  nr 1

do Zarządzenia Dyrektora nr  16/2020

z dnia  31.08.2020r.

 

 

 • 1.

Cel procedury

 

Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej w Mostach w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów uczęszczających do tej placówki. Celem procedury jest zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole, w tym ochrona ich zdrowia.

 

 • 2.                                           

Zakres procedury dotyczy określenia zasad bezpiecznego i higienicznego pobytu wychowanków w szkole i sposobów monitorowania oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie placówki.

Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:

 1. Dyrekcja.
 2. Nauczyciele.
 3. Pracownicy obsługi.
 4. Rodzice

 

Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice                     i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19.

 

 • 3

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w szatni, na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 16.00
 5. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej (źródełko).
 6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w gabinecie profilaktyki.
 7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika, specjalnie do tego przeznaczony.
 8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 10. W szkole zostały wydzielone dwie oddzielne szatnie: dla klas I-III oraz klas IV – VIII.
 11. W placówce wyznaczono dwa osobne wejścia dla klas I-III i IV- VIII. Klasy I-III – wejście główne, klasy IV – VIII – wejście od strony szatni.
 12. Szkolna pielęgniarka pełni dyżury według ustalonego harmonogramu i zgodnie z zasadami korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 13. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl
 • 4

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) na 10 minut przed początkiem pierwszej lekcji/zajęć w danym dniu wynikających z planu klasy lub ucznia. Wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem, korzystają z przydzielonej im szafki w szatni. W szafce pozostawiają okrycie wierzchnie, zmieniają obuwie, zabierają ze sobą wszystkie rzeczy niezbędne do lekcji w danym dniu. Po wyjściu z szatni kierują się do sal, w których odbędzie się pierwsza lekcja/zajęcia.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, e-mail) razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji, które znajduje się w gabinecie pielęgniarki.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00
 6. Lekcje klas I - VIII w miarę możliwości odbywają się w tej samej sali. Każdy oddział przypisany jest do konkretnej sali. Klasa zmienia pomieszczenie tylko w przypadku zajęć z informatyki, wf-u , muzyki, fizyki i chemii.
 7. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły lub sali lekcyjnej uczniowie zachowują dystans, nie tworzą grup, poruszają się z zachowaniem społecznego dystansu.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 10. Uczeń może przynieść do szkoły drugie śniadanie wyłącznie dla siebie i spożyć je w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
 11. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 12. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 13. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 14. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 • 5

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli

 

 1. Rekomenduje się jak najczęstsze prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu, na terenach zielonych przy szkole, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego i sportowe są w miarę możliwości prowadzone na boisku szkolnym oraz szkolnych terenach zielonych.
 4. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 5. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.
 6. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min tak, aby uniknąć gromadzenia się uczniów na korytarzach szkolnych i boisku. Wyjścia na boisko należy organizować w trakcie trwania lekcji klas IV-VIII. Wyjście na tereny przyszkolne nauczyciele klas I-III ustalają tak aby odbywały się one w różnych godzinach. Nauczyciel prowadzący ostatnie w danym dniu zajęcia z klasą I - III, prowadzi dzieci do szatni.
 7. Nauczyciele klas IV-VIII organizują przerwy dla uczniów zgodnie z planem lekcji. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.
 8. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie myją i dezynfekują ręce.
 9. Nauczyciele pełniący dyżur w holach kontrolują liczbę uczniów wchodzących do toalet. Uczniowie korzystający z toalety wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 3 uczniów.
 10. Uczniowie siedzą w wyznaczonych ławkach i nie zmieniają miejsca w danej sali lekcyjnej.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 13. Uczeń nie może korzystać z telefonu na terenie szkoły, powinien on być wyłączony i znajdować się w plecaku, nie może też przynosić niepotrzebnych przedmiotów oraz nie może nosić na rękach poniżej łokcia żadnych pierścionków, zegarków i bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.
 14. W salach usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne).
 15. Zabawki, niezbędne pomoce dydaktyczne użyte przez dziecko będą czyszczone, dezynfekowane.
 16. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas zajęć materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
 17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 19. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 20. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych oraz na boisku szkolnym i szkolnych terenach zielonych. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).
 22. Rodzic zgłasza odbiór dziecka ze świetlicy pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go na zewnątrz szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 23. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z podanym planem z uwzględnieniem zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 24. Po zakończonych lekcjach uczeń swoje pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
 25. Godziny i formy pracy biblioteki szkolnej są zgodne z harmonogramem i zasadami uwzględniającymi konieczny kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

 

 • 6

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów .
 9. Pomoce dydaktyczne, sprzęty szkolny, przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po każdych zajęciach. Konieczność takiej dezynfekcji należy zgłosić pracownikowi obsługi odpowiedzialnemu za dezynfekcję danej sali.
 10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 11. Urządzenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco dezynfekowane, nie rzadziej niż co godzinę, a toalety cały czas wietrzone w czasie przebywania uczniów szkole.
 12. Ławki i krzesła w sali lekcyjnej są dezynfekowane po każdej zmianie grupy uczniowskiej.
 13. Należy wietrzyć sale lekcyjne, świetlicę, gabinety pracowników niepedagogicznych, sale do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 16. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – raz dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące ich napełnianie i uzupełnianie, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

 • 7

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 • 8

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • stosować środki ochrony osobistej.
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów, poręczy krzeseł i klamek po każdej grupie. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. Podczas spożywania posiłków przez uczniów dyżur w stołówce szkolnej pełni nauczyciel świetlicy.
 4. Uczniowie klas I-III są przyprowadzani na stołówkę przez nauczyciela świetlicy.
 5. Uczniowie klas IV-VIII spożywają posiłek podczas przerw .
 6. Przed wejściem do stołówki i po jej opuszczeniu uczniowie myją i dezynfekują ręce.
 7. Uczniowie i pracownicy szkoły spożywający posiłek w stołówce są zobowiązani do zachowania należytej odległości. Przy jednym stoliku posiłek spożywają 2 osoby. Dopuszcza się spożywanie posiłku do 3 uczniów przy jednym stoliku pod warunkiem, że są to uczniowie z tej samej klasy.
 8. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 9. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 10. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

 • 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych uczniów i doprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 6. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 7. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 8. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji i fartuch – do czasu przybycia rodziców. Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 9. Dyrektor natychmiast kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Goleniowie, w celu uzyskania zaleceń i wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 10. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 11. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka.
 12. O dalszym postępowaniu względem ucznia decyduje rodzic.
 13. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 14. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie lub będących z nią w bezpośrednim kontakcie.
 15. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i nauczycielami, do czasu uzyskania zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Goleniowie.
 16. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje nauczycieli, którzy mieli kontakt z uczniem oraz indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, aby obserwowali i reagowali na ewentualne pogorszenie stanu zdrowia swoich dzieci.
 17. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie, są zobowiązani do bieżącego informowania dyrektora o fakcie potwierdzenia zarażenia lub nie zarażenia oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Goleniowie, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 18. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między dyrektorem a pracownikami, obowiązują zdalne formy kontaktowania się, tj. telefon, poczta służbowa i dziennik elektroniczny.

 

 • 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 • 11

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
Data dodania: 2020-09-21 12:44:47
Ilość wyświetleń: 1731

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej