Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mostach. Siedzibą Dyrektora jest Zespół Szkół Publicznych  w Mostach, Mosty 4, 72-132 Mosty.

Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 418 12 11; adresu e-mail: szkola@zspmosty.pl

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych Panem Bartoszem Kaniukiem poprzez adres e-mail: iodo.szczecin@gmail.com, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 

lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Publicznych w Mostach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Publicznych w Mostach na podstawie 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole Szkół Publicznych w Mostach. Przy czym podanie danych jest:

obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji)

Kalendarz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa!
Więcej informacji

Wolontariat

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi akcjami!
Więcej informacji

Archiwalna strona

W tym miejscu możesz zapoznać się z archiwalną stroną naszej szkoły
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook
Zadzwoń Wyślij e-mail