"Uczę się obserwując ciebie i to, jak traktujesz innych. Pamiętaj, że to od ciebie uczę się, co jest dobre, a co złe".

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Mostach w związku z wystąpieniem COVID-19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2020

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mostach

z dnia 31 sierpnia 2020.

                                              

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Mostach

 

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Procedury opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym w Mostach, zwanego dalej przedszkolem odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mostach, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 4. W godzinach 6.30-7.30 i 15.30-16.30 pracuje jeden oddział.
 5. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej w oddziale przedszkolnym może maksymalnie wynosić: 5 dzieci na pierwsze 16 m2 powierzchni i dodatkowo 1 dziecko na każde 1,5 m2 powierzchni pomieszczenia oddziału.
 6. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
 7. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
 8. Na czas pobytu dzieci w przedszkolu, drzwi wejściowe do szatni przedszkola pozostają  zamknięte.
 9. Osoby postronne nie mają możliwości wchodzenia na teren placówki.
 10. Na tablicy ogłoszeń w szatni znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 

 1. Dyrektor:
  • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  • dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  • kontaktuje się z rodzicami – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 1. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i dezynfekują:
  • Ciągi komunikacyjne – myją;
  • Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.
 2. Nauczyciele:
 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 • prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 • dbają o to, by dzieci z jednej grupy w miarę możliwości nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 • dbają o to, by dzieci w ramach grupy w miarę możliwości unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 • nie organizują w miarę możliwości w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

 

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic zaopatrzony w maseczkę po zdezynfekowaniu rąk wchodzi z dzieckiem tylko do szatni przedszkola.
 2. Zachowuje bezpieczny dystans minimum 1,5 m od innych osób  znajdujących się w pomieszczeniu.
 3. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi sali i oddaje je pod opiekę nauczyciela.
 4. Rodzic ogranicza czas pobytu w szatni do niezbędnego minimum.
 5. W przypadku stwierdzenia przez odbierającego nauczyciela  objawów chorobowych dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
 6. Po odbiór dziecka rodzic zgłasza się osobiście do nauczyciela.
 7. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiera dziecko z placu.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu, piciu .
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 • Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, zajmując wyznaczone stałe miejsce.
 2. Posiłki dzieciom podają stali opiekunowie.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Zaleca się częste korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 2. W przypadku wyjść poza teren przedszkola w miarę możliwości zaleca się unikania dużych skupisk ludzkich.
 3. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu w możliwie długim czasie.
 4. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, w miarę możliwości aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 5. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw są codziennie myte i dezynfekowane przez wyznaczoną osobę.
 6. Plac zabaw zamknięty jest dla innych osób postronnych.

 

Sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami dziecka

 

 1. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji przedszkole wykorzystywać będzie techniki komunikacji na odległość:
 • komunikacja telefoniczna – telefon do rodziców/osób upoważnionych do kontaktu– jako podstawowa forma,
 • komunikacja przez internet – poczta e-mail – tylko na wniosek rodzica, jako forma alternatywna.
 1. Komunikaty ze strony przedszkola mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.
 2. Z przedszkolem rodzic może kontaktować się wykorzystując:

- Telefon kontaktowy do przedszkola   91 418 12 72

- Telefony kontaktowe do szkoły  91 418 12 11, 91 418 12 78

- Pocztę elektroniczną przedszkola: intendent@zspmosty.pl

- Pocztę elektroniczną szkoły: szkola@zspmosty.pl

 1. Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka
  pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu
  z przedszkola.
 2. W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.
 3. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu podlega natychmiastowej aktualizacji.
 4. Wymagane dane to aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.
 5. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w przedszkolu przypadku zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców.
 6. Dane kontaktowe rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, kopia jest dostępna przy telefonie w sekretariacie przedszkola.
 7. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, będą przetwarzane przez Przedszkole Publiczne  w Mostach  i przekazane odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 na terenie  Przedszkola Publicznego w Mostach.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wyznaczony przez dyrektora  przedszkola pracownik mierzy temperaturę dziecku. Dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie gdzie dziecko będzie przebywało pod opieką osoby dorosłej do czasu odbioru przez rodzica.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.
 5. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice odbierają chore dziecko bezpośrednio od osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne telefony:

 

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  7 25-1500 .
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie Marek Frydrych

tel. 694 493 764

 • Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie

 Grażyna Górska – Falarczyk   tel. 662 623 862

 • Koordynator Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Goleniowie

Dorota Chodyko – tel. 603 198 276

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Arkońska, Szczecin - tel. (centrala) 9181139000
 2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – numer alarmowy w godzinach
  od 600 do 2200 91 4340437, informacja całodobowa dotycząca koronowirusa

w godzinach 725-2000  608229942,  608229963

 1. Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590
 2. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie Wydział Edukacji czynny w godz. 07.30-15.30

 tel. 91 4698280

 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie – tel. 91 4303342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-09-18 07:24:19
Data edycji: 2022-01-24 14:50:55
Ilość wyświetleń: 2059

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji

Wolontariat

Pomóż innym!
Więcej informacji

Archiwalna strona

W tym miejscu możesz zapoznać się z archiwalną stroną naszej szkoły
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook