"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Mostach w związku z wystąpieniem COVID-19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2020

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mostach

z dnia 31 sierpnia 2020.

                                              

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Mostach

 

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Procedury opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym w Mostach, zwanego dalej przedszkolem odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mostach, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 4. W godzinach 6.30-7.30 i 15.30-16.30 pracuje jeden oddział.
 5. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej w oddziale przedszkolnym może maksymalnie wynosić: 5 dzieci na pierwsze 16 m2 powierzchni i dodatkowo 1 dziecko na każde 1,5 m2 powierzchni pomieszczenia oddziału.
 6. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
 7. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
 8. Na czas pobytu dzieci w przedszkolu, drzwi wejściowe do szatni przedszkola pozostają  zamknięte.
 9. Osoby postronne nie mają możliwości wchodzenia na teren placówki.
 10. Na tablicy ogłoszeń w szatni znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 

 1. Dyrektor:
  • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  • dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  • kontaktuje się z rodzicami – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 1. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i dezynfekują:
  • Ciągi komunikacyjne – myją;
  • Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.
 2. Nauczyciele:
 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 • prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 • dbają o to, by dzieci z jednej grupy w miarę możliwości nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 • dbają o to, by dzieci w ramach grupy w miarę możliwości unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 • nie organizują w miarę możliwości w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

 

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic zaopatrzony w maseczkę po zdezynfekowaniu rąk wchodzi z dzieckiem tylko do szatni przedszkola.
 2. Zachowuje bezpieczny dystans minimum 1,5 m od innych osób  znajdujących się w pomieszczeniu.
 3. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi sali i oddaje je pod opiekę nauczyciela.
 4. Rodzic ogranicza czas pobytu w szatni do niezbędnego minimum.
 5. W przypadku stwierdzenia przez odbierającego nauczyciela  objawów chorobowych dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
 6. Po odbiór dziecka rodzic zgłasza się osobiście do nauczyciela.
 7. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiera dziecko z placu.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu, piciu .
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 • Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, zajmując wyznaczone stałe miejsce.
 2. Posiłki dzieciom podają stali opiekunowie.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Zaleca się częste korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 2. W przypadku wyjść poza teren przedszkola w miarę możliwości zaleca się unikania dużych skupisk ludzkich.
 3. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu w możliwie długim czasie.
 4. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, w miarę możliwości aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 5. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw są codziennie myte i dezynfekowane przez wyznaczoną osobę.
 6. Plac zabaw zamknięty jest dla innych osób postronnych.

 

Sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami dziecka

 

 1. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji przedszkole wykorzystywać będzie techniki komunikacji na odległość:
 • komunikacja telefoniczna – telefon do rodziców/osób upoważnionych do kontaktu– jako podstawowa forma,
 • komunikacja przez internet – poczta e-mail – tylko na wniosek rodzica, jako forma alternatywna.
 1. Komunikaty ze strony przedszkola mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.
 2. Z przedszkolem rodzic może kontaktować się wykorzystując:

- Telefon kontaktowy do przedszkola   91 418 12 72

- Telefony kontaktowe do szkoły  91 418 12 11, 91 418 12 78

- Pocztę elektroniczną przedszkola: intendent@zspmosty.pl

- Pocztę elektroniczną szkoły: szkola@zspmosty.pl

 1. Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka
  pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu
  z przedszkola.
 2. W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.
 3. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu podlega natychmiastowej aktualizacji.
 4. Wymagane dane to aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.
 5. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w przedszkolu przypadku zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców.
 6. Dane kontaktowe rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, kopia jest dostępna przy telefonie w sekretariacie przedszkola.
 7. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, będą przetwarzane przez Przedszkole Publiczne  w Mostach  i przekazane odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 na terenie  Przedszkola Publicznego w Mostach.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wyznaczony przez dyrektora  przedszkola pracownik mierzy temperaturę dziecku. Dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie gdzie dziecko będzie przebywało pod opieką osoby dorosłej do czasu odbioru przez rodzica.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.
 5. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice odbierają chore dziecko bezpośrednio od osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne telefony:

 

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  7 25-1500 .
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie Marek Frydrych

tel. 694 493 764

 • Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie

 Grażyna Górska – Falarczyk   tel. 662 623 862

 • Koordynator Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Goleniowie

Dorota Chodyko – tel. 603 198 276

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Arkońska, Szczecin - tel. (centrala) 9181139000
 2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – numer alarmowy w godzinach
  od 600 do 2200 91 4340437, informacja całodobowa dotycząca koronowirusa

w godzinach 725-2000  608229942,  608229963

 1. Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590
 2. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie Wydział Edukacji czynny w godz. 07.30-15.30

 tel. 91 4698280

 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie – tel. 91 4303342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-09-18 07:24:19
Data edycji: 2022-01-24 14:50:55
Ilość wyświetleń: 2353

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej