"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Mostach

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MOSTACH

 

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

§ 1.

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowej lub dowodu osobistego, rodzice na podstawie dowodu osobistego.

Rozdział II

Funkcje biblioteki

§ 2.

Biblioteka:

Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.

Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

Rozdział III

Organizacja biblioteki

§ 3.

1. Nadzór:
Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Lokal:
Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
– wydawnictwa informacyjne
– podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli
– podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego
– lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania
– lektury uzupełniające do języka polskiego
– literaturę popularnonaukową i naukową
– wybrane pozycje z literatury pięknej
– wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa
– odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
– podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania
– materiały audiowizualne.
b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,
c) rozmieszczenie zbiorów:
– literatura piękna – układ działowy
– literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD
– lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg klas
– księgozbiór podręczny – w czytelni i przy ladzie bibliotecznej,
d) gazety codzienne oraz czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,
e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

2. Pracownicy:
a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

3. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

4. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 4.

1. Praca pedagogiczna:
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
c) udzielania informacji,
d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

2. Praca organizacyjno – techniczna.
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
e) organizacji udostępniania zbiorów,
f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.),
g) organizowania obrotu używanymi podręcznikami w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,
f) doskonali warsztat pracy,
g) na polecenie dyrektora wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

§ 5.

Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto szkoły trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty “na zakup książek do biblioteki szkolnej”.

Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym w terminie ustalonym przez bibliotekarza w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Czytelnicy mogą wypożyczyć książki na okres ferii letnich w maksymalnej liczbie trzech pozycji. Takiego wypożyczenia czytelnik powinien dokonać w przedostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym. Zwrot wypożyczonych książek musi nastąpić do końca drugiego tygodnia września kolejnego roku szkolnego. Wypożyczeń na okres wakacji nie mogą dokonywać uczniowie kończący edukację w szkole.

Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

Data dodania: 2018-09-18 00:14:12
Data edycji: 2019-10-22 17:19:02
Ilość wyświetleń: 3412

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej