"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Publicznym w Mostach

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

W MOSTACH

 

 

 

 

Podstawa prawna :

 

 • Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  31  grudnia    w  sprawie   bezpieczeństwa                         i  higieny  w publicznych  i   niepublicznych  szkołach  i  placówkach                                  (Dz. U.  z 2003r.   nr 6, poz. 69),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola   oraz  publicznych  szkół                        (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późn. zm.),
 • Ustawa  z  dnia  26 stycznia    Karta  Nauczyciela   (Dz. U. z  2016 r. poz. 1379.),
 • Statut Przedszkola Publicznego w Mostach,
 • Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010r.,
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r Nr 234 poz. 1570 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

Cel główny:

 

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym Przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel Przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego dokumentu.

 

Osoby, których dotyczą procedury:

 

Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola, Wicedyrektor oraz Rodzice.

 

Obowiązki,  odpowiedzialność,  upoważnienia  osób  realizujących  zadanie,  które  jest przedmiotem procedury:

 

Wicedyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w Przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole  poza  budynkiem  Przedszkola; kontroluje obiekty  należące  do przedszkola  pod kątem zapewnienia  bezpiecznych  i higienicznych warunków  korzystania  z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość  pracy  pracowników, za organizację pracy;  opracowuje  procedury  i  instrukcje  związane                   z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

 

Nauczyciele –  są  zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w  Przedszkolu  oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie  się  w  atmosferze  bezpieczeństwa;  upowszechniają  wśród dzieci wiedzę                                                             o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.       Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych                        z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

 

 

 

  Rodzic - w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu; w tym zakresie powinni także  współpracować                             z Wicedyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami Przedszkola.

 

Sposób prezentacji procedur:

 

 • Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej przedszkola, do wglądu u Wicedyrektora przedszkola.
 • Zapoznanie wszystkich pracowników Przedszkola z treścią procedur.
 • Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych

każdego roku we wrześniu.

 

Dokonywanie zmian w procedurach:

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać                          z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Wicedyrektor Przedszkola. Wnioskodawcą  zmian może być także Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

 

 

Wykaz procedur:

 

 

 1. Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym w Mostach – str. 3
 2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego w Mostach – str.8
 3. Procedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun), będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków- str. 12
 4. Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy dziecku – str.14
 5. Procedura postępowania, w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka- str. 18
 6. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw, podczas spacerów i wycieczek

poza terenem przedszkola- str. 21

 1. Procedura postępowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec

którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne – str. 25

 1. Procedura postępowania w przy padku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych – str. 27
 2. Procedura postępowania w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu, oblodzeń i innych zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi. – str. 31
 3. Procedura postępowania pracowników Przedszkola w przypadku rozpylenia, rozlania, rozsypania substancji szkodliwych i toksycznych – str. 33
 4. Procedura zabezpieczania placówki przed wejściem osób nieupoważnionych – str. 35
 5. Procedura zabezpieczenia placówki przed włamaniem – str. 37
 6. Procedura postępowania w przypadku awarii ogrzewania. – str. 38
 7. Procedura postępowania w przypadku awarii prądu – str. 40

15.Procedura postępowania w przypadku identyfikowania zagrożenia wybuchu gazu – str. 41

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 1.

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

W MOSTACH.

 

 

Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko zgodnie z godziną zadeklarowaną  w umowie, pozostawiają je pod opieką nauczyciela oraz odbierają w ustalonym                    w umowie czasie, najpóźniej jednak do godz. 16.00.  

  Nauczyciele: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań. Pracownicy przedszkola: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w Przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie z zabawek, odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali.

Wicedyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

                                                                                                                                              

Opis procedury:

 

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wiek dzieci, ich możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz                    w trakcie zajęć poza jego terenem.

 

2.Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

3.Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym                  jak i psychicznym.

 

4.Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim spoczywa,                   a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

 

5.Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione od  godz. 6.30. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola. Rozbierają dziecko w szatni, oddają pod opiekę  bezpośrednio nauczycielce pełniącej dyżur w sali.

 

6.Od godz. 7.30 czynne są już wszystkie grupy.

 

7.Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie                   z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.

 

8.Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki.

 

9.Podczas pobytu w Przedszkolu dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. Dzieciom przebywającym                   w sali, nie wolno wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno także samowolnie wychodzić z budynku Przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika Przedszkola.

 

10.W pierwszych dniach pobytu w przedszkolu nauczyciel zapoznaje dzieci z  rozkładem pomieszczeń przedszkolnych, z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń w ogrodzie. Ustala się normy i zasady  bezpiecznego korzystania ze sprzętu i pomieszczeń Przedszkola.

 

11.Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują. ingerują kiedy dochodzi do konfliktów między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek                         i sprzętu, którym bawią się dzieci.

 

12.Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy                     w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem motywacji, nagradzania i ponoszenia konsekwencji zachowania.

 

 

13.Ustalone z dziećmi zasady stanowią  tzw. Kodeks Grupy, który zamieszczony jest w widocznym miejscu w każdej sali.

 

14.W trakcie prowadzonych zajęć (bez względu na miejsce: sala zabaw, ogród przedszkolny, inne) nauczyciel skupia się na pracy i opiece nad dziećmi. Wszelkie sprawy związane np. z organizacją                      i przygotowaniem zajęć, załatwianiem spraw służbowych z Wicedyrektorem lub  innymi pracownikami Przedszkola nauczyciel obowiązany jest załatwiać po godzinach wynikających z  rozkładu zajęć. Omawianie z rodzicami spraw dotyczących dzieci nauczyciel stara się prowadzić po zajęciach lub podczas konsultacji indywidualnych.

 

15.Przebieg zajęć obowiązkowych i ćwiczeń ruchowych nauczyciel winien starannie przemyśleć pod kątem bezpieczeństwa dzieci, aby przewidzieć ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 

16.W trakcie zajęć z dziećmi nie wolno pozostawić grupy bez nadzoru. Gdy nauczyciel musi wyjść, np.  do telefonu, toalety, grupą powinien zająć się inny nauczyciel lub pomoc nauczyciela. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

 

17.Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z  obowiązującym w Przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.

 

 1. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren Przedszkola wpisywane jest w „ Zeszyt wyjść".

 

19.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie, z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci, pod stałą opieką nauczycieli, pomocy nauczyciela i pracowników obsługi.

 

20.Przed każdym wyjściem na przedszkolny plac zabaw wyznaczony pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

 

21.W przypadku odbierania dziecka podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od  rodzica i dziecka, aby fakt odebrania dziecka był zgłoszony nauczycielce opiekującej się dzieckiem.

 

22.Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnie. Zakaz odbierania dziecka przez któregoś z rodziców musi być potwierdzone orzeczeniem sądowym.

 

 

23.Odbiór dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez wyznaczoną osobę dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

 

24.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje,                     że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. agresywne zachowanie, nietrzeźwość). Personel Przedszkola ma wówczas obowiązek zatrzymać dziecko w Przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel Przedszkola ma prawo wezwać Policję.

 

 1. Z chwilą przekazania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają w/w osoby.

 

27.W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie Przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić Wicedyrektora oraz:

 • udzielić pierwszej pomocy,
 • zawiadomić rodziców lub prawnych opiekunów,
 • podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do pozostałych dzieci.
 • zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę

 

28.Procedura powypadkowa określona jest w odrębnych dokumentach.

 

 1. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu przedszkolu rodzic lub osoba upoważniona na wezwanie nauczyciela zobowiązany jest do odebrania dziecka. Dziecko pozostaje w domu do czasu całkowitego wyleczenia.

 

 1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

 

31.Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie dziecka, zobowiązani są złożyć na piśmie odmowę ubezpieczenia lub oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu dziecka.

 

 1. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 

33.Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.

 

34.Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie

Przedszkola i zawiadomić o tym Wicedyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura  nr 2

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA

 I ODBIERANIA DZIECKA

Z  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO

           W MOSTACH.

 

 

 

 

 

 

Cel procedury

 

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Zakres procedury

 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do Przedszkola do momentu odebrania dziecka z Przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

 

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

 

Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani powierzyć dziecko pod opiekę nauczyciela. Rodzice  bądź inne osoby dorosłe  przez nich  upoważnione odbierają dziecko z Przedszkola.

Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność  za bezpieczeństwo dziecka od momentu wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

 

 

 

 

 

 

Opis procedury

1.Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi, który od chwili przejęcia dziecka pod opiekę bierze za nie pełną odpowiedzialność; -dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub osoby uprawnione. W szczególnych przypadkach Wicedyrektor wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez rodziców dziecka; -odpowiedzialność za dziecko odbierane z Przedszkola przez osobę niepełnoletnią ponoszą rodzice, którzy takie upoważnienie wydali; -pisemne upoważnienie rodzica do odbioru dziecka z Przedszkola przez osobę przez niego uprawnioną.

 

2.Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Przedszkola, jednakże rodzic może w każdej chwili je zmienić.

 

3.Jednorazowe upoważnienie winno zawierać dane określone jak wyżej i być potwierdzone telefonicznie przez rodzica.

 

4.Osoba upoważniona winna okazać nauczycielowi pisemną zgodę rodzica oraz swój dowód tożsamości.

 

5.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

6.Rodzic lub osoba upoważniona osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka                            z Przedszkola lub ogrodu przedszkolnego;

 

7.Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.

 

 1. Rodzice są zobowiązanie do podania nauczycielowi aktualnego swojego adresu i numerów telefonów kontaktowych;

9.Rodzice lub osoby uprawnione są zobowiązani do odbioru dziecka w godzinie zadeklarowanej                        w umowie zawartej z Przedszkolem, najpóźniej jednak do godziny 16.00.

10.W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy Przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców bądź osoby upoważnione o konieczności odebrania dziecka;                     w przypadku braku kontaktu z rodzicami lub upoważnionymi osobami pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Przedszkolu do godz. 17.00. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami lub osobami uprawnionymi do odbioru dziecka w celu podjęcia dalszych działań prawnych.

 

11.Z przebiegu zaistniałej sytuacji sporządza się protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który przekazuje się Wicedyrektorowi.

 

12.Rodzice dzieci dowożonych autobusem szkolnym mają obowiązek odebrania dzieci o ustalonej porze w harmonogramie dowozów od osoby sprawującej nadzór nad dziećmi dowożonymi                             w autobusie szkolnym.

 

13.W sytuacji, gdy na dziecko dowożone autobusem szkolnym nie jest odebrane przez rodzica bądź osobę upoważniona do odbioru dziecka w miejscowości, do której dziecko jest dowożone, osoba upoważniona do opieki nad dziećmi dowożonymi ponownie odwozi dziecko do Przedszkola                                 i przekazuje je pod opiekę nauczyciela grupy.

 

14.Rodzic, który nie odebrał dziecka dowożonego autobusem szkolnym w miejscowości, do której dziecko jest dowożone odbiera dziecko z Przedszkola do godziny 16.00.

 

15.Rodzic ma obowiązek wcześniejszego poinformowania nauczyciela o braku możliwości odbioru dziecka lub odbioru dziecka dowożonego autobusem szkolnym i ustaleniu z nauczycielem godziny odbioru dziecka z Przedszkola nie później jednak niż w godzinach pracy Przedszkola.

 

16.Nauczyciel lub osoba sprawująca opiekę na dziećmi dowożonymi może odmówić wydania dziecka rodzicowi, bądź osobie upoważnionej do odbioru dziecka, gdy stan tej osoby wskazuje,                    że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub osoba ta zachowuje się agresywnie,                           a o zaistniałej sytuacji powiadamia nauczyciela grupy.

 

17.W takiej sytuacji nauczyciel natychmiast kontaktuje się z kolejną osobą upoważnioną do odbioru dziecka, natomiast dziecko dojeżdżające jest ponownie dowiezione do Przedszkola i przekazane pod opiekę nauczyciela. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora i sporządza notatkę służbową. Jeżeli nikt z osób uprawnionych do odbioru dziecka nie odbierze go z Przedszkola do godz. 16.00, nauczyciel postępuje jak w pkt.10.

 

 


Procedura nr 3.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA,

ŻE DZIECKO ODBIERA  Z PRZEDSZKOLA RODZIC

(PRAWNY OPIEKUN), BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU

LUB NARKOTYKÓW.

 

 

 

 

Cel procedury

 

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w  przypadku podejrzenia rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka o stan wskazujący na spożycie alkoholu, środków odurzających czy zachowanie agresywne.

 

Zakres procedury

 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi w momencie odbierania dzieci z Przedszkola przez rodziców lub upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani do odbierania dziecka z Przedszkola zapewniając mu pełne bezpieczeństwo.

Nauczyciel: oddaje dziecko rodzicowi lub osobie upoważnionej do odbioru zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo, reaguje na wszelkie podejrzenia w tej kwestii.

Personel  przedszkola: jest zobowiązany do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przypadków podejrzeń rodzica lub osób upoważnionych do odbioru o niemożność sprawowania opieki zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

 

Opis procedury

Nauczyciel :

 

 

 1.Stanowczo nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z Przedszkola.

 

2.Powiadamia Wicedyrektora Przedszkola.

 

3.W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z Przedszkola lub                  w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 16 00, Wicedyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka, Wicedyrektor może:

-podjąć decyzję, że wychowawca, bądź inny pracownik  przedszkola może odprowadzić dziecko do domu,

-gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotyczącą dalszego postępowania                      w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej),

 

 1. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań i przekazuje ją Wicedyrektorowi Przedszkola.

 

 1. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

6.Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko                                              z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków to wychowawca rozpoznaje sytuację domową i rodzinną dziecka, jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję (specjalistę ds. nieletnich) celem rozeznania sytuacji domowej i dziecka,                                        a następnie powiadamia sąd rodzinny.

 

 

 

 

Procedura nr 4.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELENIA

DZIECKU PIERWSZEJ POMOCY

 

 

 

 

Cel procedury

 

Procedura  ma  zapewnić  wychowankowi  przedszkola/pracownikowi  właściwą  opiekę poprzez udzielenie mu pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia jego zdrowia lub życia.

 

Zakres procedury

 

Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności podejmowanych w celu ratowania życia  dziecka/pracownika, przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

 

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

 

Rodzice (opiekunowie prawni): są informowani o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka             z Przedszkola w przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.), niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Nauczyciele: mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku konieczności udzielenia wychowankom pierwszej pomocy, muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności zażycie i zdrowie powierzonych swojej opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być najważniejsza we wszelkich działaniach.

Pracownicy przedszkola: są zobowiązani  do zapoznania się z obowiązującymi przepisami                            w zakresie zasad postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy i do ich przestrzegania.

 

Wicedyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do jej udzielenia.

 

Opis procedury:

 

W przypadku choroby zakaźnej, urazu, długotrwałej choroby dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie wychowawcę grupy lub Wicedyrektora i po każdej chorobie zakaźnej, a także po chorobie trwającej dłużej niż tydzień poinformować wychowawcę grupy                                  o zakończonym leczeniu i braku przeciwwskazań do dalszego uczęszczania dziecka do Przedszkola.   1.Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola/pracownika.

 

2.Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, dopuszczonych do obrotu w Polsce. 

 

3.W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik Przedszkola, który zauważył zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opiekę poszkodowanemu poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej.

 

4.Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.

 

5.Pracownik Przedszkola będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe osoby z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien wezwać osobę, która wykona te czynności.

 

6.Pierwszej pomocy przedlekarskiej w  sytuacji wymagającej nagłego działania poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest świadkiem zdarzenia.

 

 

7.W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika Przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

8.Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić  tej pomocy zgodnie                       z  przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

9.Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy  powinny być wykonywane do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu  rozpoczęcia  medycznych  czynności  ratunkowych  przez  przybyły  na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.

 

10.Do czasu przybycia pogotowia  ratunkowego  do obowiązków udzielającego pierwszej pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w  razie konieczności opatrunku, ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia.

 

11.Jeśli pierwszej pomocy przedlekarskiej ma udzielać nauczyciel prowadzący w tym samym czasie zajęcia  wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze z grupą wychowanków przedszkola,  jest  on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

 

12.Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.

 

13.O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się Wicedyrektora przedszkola.

 

14.Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu regulują przepisy Rozporządzenia                              w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

15.W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel za zgodą rodzica może dokonać niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy.

 

16.O każdym wystąpieniu urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia niezwłocznie rodziców (opiekunów  prawnych)  dziecka oraz Wicedyrektora przedszkola.

 

17.Uraz(skaleczenie, otarcie,zasinienie) nie stanowi wypadku.

 

18.W przypadku wystąpienia urazów u dzieci będących pod opieką Przedszkola nie sporządza się dokumentacji powypadkowej. Procedury powypadkowej Rozporządzenia w sprawie i higieny                        w  publicznych i niepublicznych  szkołach  i placówkach, nie stosuje się.

 

19.W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka  itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka                       z Przedszkola.

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 5.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

 

Cel procedury

 

Zapobieganie wypadkom w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników gwarantujących poszkodowanemu dziecku/pracownikowi należytą opiekę                      i niezbędną pomoc.

 

Zakres procedury

 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru na dziećmi/pracownikami oraz ochrony ich życia                        i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie Przedszkola.

 

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

 

Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka. Personel przedszkola: zapobiega wypadkom poprzez wykonywanie obowiązków zgodnie                    z przepisami i zasadami BHP.

Nauczyciele: zapobiegają wypadkom poprzez ustalenie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę w razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku Wicedyrektora  Przedszkola ora rodziców poszkodowanego dziecka.  

Wicedyrektor: powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę poszkodowanemu, który uległ wypadkowi, powiadomić odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się na  terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem oraz powołać zespół powypadkowy.

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1.Nauczyciel albo inny pracownik przedszkola będący świadkiem wypadku lub poinformowany                          o wypadku, niezwłocznie udziela poszkodowanemu pomocy: w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej i wzywa karetkę pogotowia.

2.Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku.

3.W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki świadek wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika Przedszkola. Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki.

4.Tryb udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej określony jest osobną procedurą

5.Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego bez opieki do czasu przybycia karetki lub innego opiekuna.

6.Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o wypadku albo prosi innego pracownika o poinformowanie o zaistniałym wypadku Wicedyrektora lub, w przypadku jego nieobecności na terenie placówki, zastępcę dyrektora bądź intendenta.

7.Wicedyrektor, zastępca lub samodzielny referent niezwłocznie informują o wypadku rodziców albo prawnych opiekunów dziecka.

8.W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pracownik obsługi pracujący                        w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniego oddziału. Nauczyciel może wskazać innego pracownika obsługi zobowiązanego do przekazania dzieci.

9.Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci pod opieką pracowników obsługi na dłuższy czas niż jest to konieczne do przekazania dzieci pod opiekę innego nauczyciela.

10.Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do oddziału. Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba dzieci w oddziale jest zbyt duża, aby nauczyciel zapewnił im należytą opiekę.

11.Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiedzialny jest Wicedyrektor, a w razie jego nieobecności zastępca lub intendent.

12.Niedopuszczalne jest gromadzenie się pracowników Przedszkola wokół poszkodowanego                        w wypadku, tworzenia atmosfery sensacji czy paniki. Należy, w miarę możliwości, starać się, żeby wypadek nie zakłócił w znacznym stopniu pracy placówki.

13.Dalszy tryb postępowania w przypadku zgłoszenia i ustalenia okoliczności wypadku określony jest w odrębnych przepisach.

14.Wicedyrektor Przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami Przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.

 1. Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie Wicedyrektor.

                                                                   

 

 

 

 

Procedura nr 6.

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 NA PLACU ZABAW,

PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK

POZA TERENEM PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

Cel procedury

 

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania spacerów i wycieczek poza teren Przedszkola, organizowania zabaw i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym raz określenie norm i zasad korzystania z urządzeń w ogrodzie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

Zakres procedury

 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru na dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.  

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego, zapewnić  bezpieczeństwo podczas spacerów                   i wycieczek.

Personel  przedszkola: ma obowiązek współuczestniczyć podczas zabaw dzieci w ogrodzie, ponosi  współodpowiedzialność za  bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych spacerów wycieczek.

Wicedyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników przedszkola  podczas  organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie spacerów                                 i wycieczek.

 

Opis procedury         

 

1.Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów czyli w grupie dzieci starszych 2 opiekunów, w grupie dzieci najmłodszych (3-4 letnich) 3 opiekunów, zgodnie z Regulaminem imprez, spacerów i wycieczek obowiązującym                           w Przedszkolu.

 

2.Wyjścia poza teren Przedszkola nauczyciel odnotowuje w „zeszycie wyjść”, ze wskazaniem miejsca do którego udaje się z dziećmi, czasu trwania wyjścia i liczby uczestników.

 

3.Na udział dzieci w spacerach i wycieczkach realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego na terenie Mostów nie wymagana jest zgoda rodziców.

 

4.Organizacja autokarowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych poza terenem Mostów odbywa się z zapewnieniem 3 opiekunów na grupę 8 dzieci. Udział dziecka w autokarowej wycieczce poza Mosty wymaga zgody rodziców.

 

5.Nie organizuje się wycieczek podczas burzy, gołoledzi i śnieżycy.

 

6.Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z Przedszkola,                              w czasie zwiedzania lub pobytu w miejscu docelowym, przejazdu i po powrocie do placówki. Zapoznaje dzieci i rodziców z regulaminem imprez, spacerów i wycieczek oraz procedurami zachowania w autokarze. Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisom przeciwpożarowym.

 

7.Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają odbywać się zajęcia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie w nich zajęć. Jeżeli stan zagrożenia pojawi się                   w trakcie trwania zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza dzieci w miejsce bezpieczne.

 

8.W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony dzieci i pracowników przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, na terenie Przedszkola zainstalowany jest monitoring wizyjny w trzech salach zajęć i na placu zabaw. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) nie rejestruje się dźwięku. Zasady korzystania z odczytu rejestru na monitoringu określa odrębny regulamin.

 

9.Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, od pierwszych dni września uczy się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z ogrodu i sprzętu.

10.Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego, podczas spacerów i wycieczek oraz do egzekwowania przestrzegania tych umów przez dzieci.

 

11.W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy wspólnie z  pomocą nauczyciela i pracownikami obsługi.

 

12.Nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.

 

13.W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa

do przedszkola.

 

14.Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje

osoba dorosła.

 

15.W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.

 

16.Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).

 

17.Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może  skorzystać  z toalety znajdującej  się                           w na terenie placu zabaw.

 

18.W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki,  czuwając  nad  bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci                              i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

 

19.Przed wyjściem na spacer, pieszą wycieczkę, wystawę, do szkoły itp., nauczyciel dokonuje wpisu do dziennika zajęć Przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci.

 

20.Zawsze przed wyjściem z dziećmi, nauczyciel przypomina, i w razie potrzeby, wyjaśnia zasady zachowania się podczas wycieczki.

21.Przed wyjściem z przedszkola nauczyciel dba, aby dzieci załatwiły swoje potrzeby fizjologiczne oraz sprawdza, czy dzieci są ubrane odpowiednio do pogody i danej sytuacji.

 

 

22.Wskazane jest, by dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy posiadały kamizelki lub opaski odblaskowe.

 

23.W  przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie  może  uczestniczyć                  w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

 

24.Całkowitą  odpowiedzialność  za  zdrowie i życie  dzieci  podczas  spacerów i wycieczek  ponosi nauczyciel.

 

25.W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu Przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą, a w przypadku dzieci młodszych z „wężem spacerowym”

 

26.Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy.

 

27.Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

 

28.Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje  grupę, stojąc  na środku  jezdni, pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.

 

29.Szczegółowe  zasady organizacji wycieczek  i imprez  poza terenem przedszkola określa "Regulamin  imprez, spacerów  i wycieczek  Przedszkola  Publicznego w Mostach"  opracowany  na  podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 7.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA,

 WOBEC KTÓREGO JEST STOSOWANA PRZEMOC

W RODZINIE LUB MAJĄ MIEJSCE

ZACHOWANIA AGRESYWNE.

 

 

 

 

Cel procedury

 

Procedura ma zagwarantować spełnienie wymagań określonych przepisami w sytuacji stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.

 

Zakres procedury

 

Procedura określa odpowiedzialność Przedszkola jako instytucji oraz sposoby reagowania                      i zakres podejmowanych działań  w ramach  procedury  „Niebieskie  Karty” w sytuacji  zagrożenia  życia dziecka.

 

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

 

Rodzice (opiekunowie  prawni): w przypadku podejrzenia stosowania w rodzinie przemocy wobec dziecka czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej działaniami, przeprowadza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Nauczyciele: na nauczycielach Przedszkola pracujących z dziećmi spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie.

Wicedyrektor: jest zobowiązany do udzielenia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że  jest dotknięta przemocą w rodzinie, kompleksowej pomocy, mającej na celu poprawę sytuacji. Zapewnia dzieciom i pracownikom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr poz. 114)

 

1.W przypadku ujawnienia sytuacji, w której skrzywdzone jest dziecko, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zobowiązany jest o zgłoszenia tego faktu Wicedyrektorowi Przedszkola. 2.Wicedyrektor przeprowadza z osobą powiadamiającą wywiad w celu ustalenia jak największej ilości faktów .

 

3.Wiceyrektor wraz z nauczycielem przeprowadzają z dzieckiem skrzywdzonym rozmowę,               udzielając mu  doraźnego wsparcia.

 

4.W przypadku fizycznego skrzywdzenia, udziela pierwszej pomocy dziecku,                                         i w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadamia rodziców o konieczności zgłoszenia się do przedszkola po dziecko.

 

5.Do Przedszkola zostają zaproszeni rodzice dziecka krzywdzonego. Wicedyrektor                                  z wychowawcą powiadamiają ich o podjętych przez przedszkole działaniach interwencyjnych. W celu kontynuacji udzielania wsparcia dziecku krzywdzonemu ,zostaje zaproponowana pomoc psychologa poza Przedszkolem.

 

6.W przypadku podejrzenia o krzywdzenie dziecka przez osoby dorosłe (rodzice), po wstępnym rozpoznaniu sprawy, pedagog we współpracy z Wicedyrektorem kieruje sprawę do sądu rodzinnego.

Procedura nr 8.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

U DZIECKA  OBJAWÓW CHOROBOWYCH

 

 

 

Cel procedury

 

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

 

Zakres procedury

 

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w Przedszkolu,  określa uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.

 

Uczestnicy postępowania zakres odpowiedzialności

 

Rodzice(opiekunowie prawni):

-przyprowadzają do Przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,

- w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka odbierają je z Przedszkola, w ustalonym przez procedurę trybie,

- upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z Przedszkola,

- podają aktualny telefon kontaktowy,

- odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka,

- stosują się do obowiązujących procedur.

 

 

 

Nauczyciele:

- odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,

-informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka,

-powiadamiają telefonicznie rodziców w sytuacji złego samopoczucia dziecka,

-prowadzą działania prozdrowotne,

-stosują się do obowiązujących procedur.

 

Wicedyrektor:

-zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne                                i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem

-monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,

-podejmuje starania w celu zorganizowania w Przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM

OBOWIĄZUJĄCE W  PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MOSTACH

 

Postanowienia ogólne:

1.W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

2.Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Przedszkola.  Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi  zdrowymi.

3.Rodzice mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (np. alergii pokarmowych i związanych                       z nimi szczególnych wymagań żywieniowych, schorzeń wziewnych, chorób serca, cukrzycy.                     W przypadku choroby przewlekłej u dziecka, na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

4.W przypadku występowania choroby przewlekłej rodzic omawia z nauczycielem sposób  udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu  przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo. Nauczyciel odnotowuje w dokumentacji kontaktów z rodzicami fakt odbycia takiej rozmowy.

5.W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego nauczyciel równocześnie powiadamia Wicedyrektora, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.

6.Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w Przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w Przedszkolu.

7.Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy:

 1. a) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,
 2. b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę,
 3. c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,
 4. d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych Wicedyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) dwie osoby do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów
  w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę.

8.Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w Przedszkolu.

9.Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy                       (podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany                       w zachowaniu, itp.) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka, Wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mostach oraz sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji.

10.Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o złym stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

11.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie możliwe działania w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

12.Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych.

13.W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia                        
i odmrożenia, zatrucia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych                              
z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia epilepsji czy epizodów padaczkowych, itp). Informacje powyższe wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim  o chorobie dziecka należy składać do nauczyciela grupy.

 Postanowienia końcowe:

1.Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników  Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół Publicznych w Mostach oraz rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice zostają zapoznani na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny lub podczas rozmów indywidualnych nauczyciela grupy z rodzicem. Potwierdzenie  znajomości procedur stanowi podpis rodzica  na liście „ Zapoznanie się z Procedurami postępowania z dzieckiem chorym obowiązującymi w Przedszkolu Publicznym w Mostach”

 

 

Procedura nr 9.

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA

 OBFITYCH OPADÓW ŚNIEGU, OBLODZEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH

Z WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

 

 

 

 1. W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub oblodzeń , powodujących śliskość na drogach (i chodnikach) prowadzących do budynku, pracownik ds. lekkich zobowiązany jest na bieżąco podejmować działania doprowadzające nawierzchnię do stanu bezpiecznego (tzn. odgarniać śnieg, posypywać powierzchnię piaskiem z solą, usuwać oblodzenia).
 2. W przypadku obfitych opadów śniegu zobowiązuje się pracownika do spraw lekkich do monitorowania wysokości pokrywy śnieżnej na dachu – bez wchodzenia na dach.
 3. Informację o grubości pokrywy śnieżnej pracownik do spraw lekkich przekazuje niezwłocznie Wicedyrektorowi przedszkola. Decyzję o zleceniu usunięcia nadmiaru śniegu z dachu wyspecjalizowanej firmie podejmuje Wicedyrektor.
 4. W sytuacji powstania na dachu sopli lodu i zwisów śnieżnych zagrażających bezpieczeństwu wicedyrektor zawiadamia jednostkę straży pożarnej.
 5. Intendent jest zobowiązany do zapewnienia środków służących utrzymaniu dróg w stanie bezpiecznym (sól, piasek, szufle, miotły).
 6. W sytuacji silnego oblodzenia i obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów, gradobicia wicedyrektor podejmuje decyzję o zakazie wychodzenia z dziećmi poza teren budynku.
 7. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania Wicedyrektora do wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 10.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

W PRZYPADKU ROZPYLENIA, ROZLANIA, ROZSYPANIA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH, TOKSYCZNYCH.

 

 

Nauczyciele lub inni pracownicy Przedszkola, którzy zaobserwowali lub uzyskali od innych informację potwierdzającą powyższe sytuacje, mają obowiązek:

 1. Przebywania z dziećmi do czasu rozwiązania sytuacji.
 2. Natychmiastowego powiadomienia Wicedyrektora Przedszkola
 3. Wyprowadzenia dzieci z miejsca zagrożenia.
 4. Udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym dzieciom.
 5. W miarę możliwości usunięcia skutków zagrożenia. Jeżeli rozpylono gaz, należy w miarę możliwości przewietrzyć pomieszczenie, celem zmniejszenia jego stężenia.
 6. W sytuacji rozpylenia proszku należy zamknąć drzwi i okna, aby ruch powietrza nie roznosił substancji na dalsze części Przedszkola.
 7. Jeśli rozlano substancję żrącą, np. kwas, należy ewakuować niezwłocznie dzieci z pomieszczenia, a pomieszczenie zamknąć.
 8. Jeśli droga ewakuacji prowadzi przez obszar zagrożony należy polecić dzieciom prowizoryczne osłonięcie dróg oddechowych (np. częścią zdjętej garderoby, rękawem itp.).
 9. Równolegle do działań nauczyciela, Wicedyrektor wdraża stosowne procedury dotyczące postępowania w powyższych sytuacjach: powiadamia o zdarzeniu Policję, a także- stosownie do rodzaju materiałów lub substancji- straż pożarną, SANEPID i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe. Kieruje ewakuacją zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu procedurami ewakuacji, organizuje działania powstrzymujące dalsze rozprzestrzenianie się substancji,  powiadamia o zdarzeniu organ prowadzący Przedszkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 11.

 

 PROCEDURA ZABEZPIECZENIA PLACÓWKI PRZED WEJŚCIEM OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH

 

 

 

 

 

1.Każdy pracownik Przedszkola powinien dbać o bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

2.Przed wpuszczeniem na teren placówki nieznanej osoby każdy pracownik Przedszkola zobowiązany jest upewnić się co do jej tożsamości oraz zasadności obecności na terenie Przedszkola.

3.Osoby, które podają się za kontrolerów, inspektorów itp. powinny być natychmiast odprowadzone do gabinetu Wicedyrektora. Pracownicy przedszkola nie są upoważnieni do zezwolenia na jakąkolwiek kontrolę bez wiedzy i zgody wicedyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby.

4.Każdy pracownik Przedszkola ma prawo i obowiązek zainterweniować, kiedy widzi nieznaną sobie osobę na terenie placówki. W tym celu może:

 • zapytać o cel wizyty,
 • zapytać o tożsamość nieznanej osoby,
 • odprowadzić nieznaną osobę do gabinetu dyrektora, nie pozwalając na swobodne przemieszczanie się po placówce,
 • kontrolować, czy dana osoba kieruje się do miejsca, które określiła jako cel swojej wizyty.

5.Każdy pracownik Przedszkola jest zobowiązany dopilnować, by dokładnie zamykać za sobą drzwi wejściowe do placówki.

6.Każdy pracownik Przedszkola ma obowiązek interweniować, jeżeli zauważy na terenie przedszkola dziecko pozostające bez opieki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 12.

 

 PROCEDURA ZABEZPIECZENIA

PLACÓWKI PRZED WŁAMANIEM

 

 

 

1.Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań związanych            z zabezpieczeniem placówki przed włamaniem i kradzieżą. W tym celu zobowiązuje się wszystkich pracowników do:

 1. a) starannego zamykania drzwi i okien przed opuszczeniem miejsca pracy,
 2. b) zwracania uwagi na prawidłowe załączenie alarmu – upewnienie się, czy alarm na pewno został załączony, unikanie wykonywania czynności związanych z załączaniem alarmu w obecności osób trzecich,
 3. c) nieujawniania indywidualnego kodu alarmowego – również pozostałym pracownikom przedszkola,
 4. e) niepozostawiania wartościowych przedmiotów (w tym komputerów) m.in. na parapetach, w szatani, na korytarzach i w innych ogólnodostępnych pomieszczeniach,
 5. f) nieujawniania osobom postronnym szczegółów dotyczących wyposażenia przedszkola (np. jego wartości).

 

 

Procedura nr 13.       

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

 AWARII OGRZEWANIA

 

 

 

1.Niniejsza procedura zostaje zastosowana przez Wicedyrektora Przedszkola, jeżeli w salach przedszkolnych temperatura spadnie poniżej 18°C.

2.Wicedyrektor Przedszkola po stwierdzeniu awarii ogrzewania uruchamia rezerwowe źródło ogrzewania (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ppoż. oraz BHP), jeżeli istnieje taka możliwość.

3.Jeżeli wicedyrektor Przedszkola nie ma możliwości szybkiego usunięcia awarii lub podłączenia zapasowego źródła ogrzewania, wówczas ma prawo do zawieszenia zajęć.

4.Jeżeli decyzja o zawieszeniu zajęć dotyczy dnia następnego:

-wicedyrektor w formie pisemnej zawiadamia o tym fakcie wszystkich rodziców/opiekunów odbierających dzieci,

-rodzice/opiekunowie potwierdzają zapoznanie się z informacją podpisem,

-informacja powinna zawierać: okres zawieszenia oraz przyczynę podjętej decyzji,

-rodzice dzieci nieobecnych zostają powiadomieni telefonicznie.

 

5.Jeżeli decyzja o zawieszeniu zajęć zapada w trakcie trwania dnia przedszkolnego:

-wychowawca telefonicznie zawiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka,

-wicedyrektor/nauczyciel przedstawia rodzicom/opiekunom pisemną informację o zawieszeniu zajęć,

-rodzice/opiekunowie potwierdzają zapoznanie się z informacją podpisem.

 

6.Nauczyciele aż do momentu odbioru dzieci zapewniają im opiekę w najcieplejszym pomieszczeniu w Przedszkolu. Dbają o właściwy ubiór dzieci, dostarczają ciepłe napoje, w razie potrzeby okrywają kocem. Zaleca się także zabawy ruchowe dla rozgrzania organizmu (dostosowane do możliwości i chęci dzieci).

7.Wicedyrektor podejmuje decyzję o odwołaniu zawieszenia zajęć po usunięciu awarii i ustaleniu właściwej temperatury w salach (min. 18°C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura  nr 14.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU AWARII PRĄDU        

              

             

 

 

1.Jeżeli nauczyciel stwierdzi awarię prądu, zawiadamia o tym niezwłocznie Wicedyrektora Przedszkola lub intendentkę.

2.Wiecedyrektor lub intendent powiadamia właściwą jednostkę. W razie stwierdzenia zagrożenia – pogotowie energetyczne (991), w razie awarii niestwarzającej zagrożenia – dostawcę prądu.

3.Po ewentualnym przyjeździe pogotowia energetycznego Wicedyrektor oraz cały personel Przedszkola stosują się do jego poleceń (łącznie z ewakuacją). Jeżeli Wicedyrektor uzna to za konieczne, może zarządzić ewakuację przed przyjazdem pogotowia energetycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 15.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA  ZAGROŻENIA WYBUCHU GAZU

 

 

1.Jeśli osoba wchodząca do budynku Przedszkola lub już w nim przebywająca (pracownik Przedszkola, rodzic, gość) wyczuje zapach gazu ziemnego lub innego, zobowiązana jest do podjęcia działań chroniących ludzkie zdrowie i życie oraz minimalizujących ryzyko wybuchu

2.Wicedyrektor Przedszkola po otrzymaniu informacji o zagrożeniu podejmuje następujące działania:

-Wicedyrektor lub intendent zawiadamia pogotowie gazowe oraz administratora budynku, -wydaje wyznaczonemu pracownikowi zalecenie niewpuszczania do budynku żadnych osób, aż do chwili, gdy specjaliści nie ustalą źródła zapachu gazu i nie wydadzą stosownych decyzji,

-w przypadku podejrzenia dużego zagrożenia podejmuje decyzję o ewakuacji osób już przebywających w budynku,

-wydaje zakaz włączania oświetlenia elektrycznego oraz innych urządzeń elektrycznych, a także wyłączania już palącego się oświetlenia,

-wydaje zakaz używania otwartego ognia (np. zapałek, zapalniczek),

-zamyka osobiście zawór gazu lub wydaje polecenie innej upoważnionej osobie (np. konserwatorowi),

-nakazuje wszystkim pracownikom przedszkola otwarcie okien na oścież,

-udziela wyczerpujących informacji ekipie specjalistów pogotowia oraz udostępnia pomieszczenia      i sprzęt konieczny do przeprowadzenia akcji,

-stosuje się do wskazówek udzielanych przez osoby uprawnione.-Wicedyrektor Przedszkola zezwala na ponowne użytkowanie budynku przedszkola dopiero po otrzymaniu zezwolenia od specjalistów stwierdzających ustanie zagrożenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 16.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE OGŁOSZENIA ALARMU POŻAROWEGO

 

 

 

1.Osoba, która zauważy ogień powiadamia osoby bezpośrednio zagrożone i Wicedyrektora Przedszkola

2.Wicedyrektor podejmuje decyzję o ogłoszeniu ewakuacji.

3.Ewakuację ogłasza wicedyrektor lub osoba wyznaczona przez wicedyrektora w następujący sposób:

 1. a) poprzez powiadomienie za pomocą głosu intendenta  „Alarm pożarowy. Proszę wezwać straż pożarną. pali się w pomieszczeniu ……….. wymienić)
 2. b) poprzez komunikat głosowy: „Alarm pożarowy. Proszę o opuszczenie budynku.” *przekazany nauczycielom z każdej grupy

*przekazany pomocom nauczycieli grup .

4.Zasady postępowania w razie ogłoszenia ewakuacji:

a)WICEDYREKTOR / INTENDENT – powiadamia Straż Pożarną tel. 112 lub 998 udzielając zwięzłej informacji: gdzie się pali, co się pali, ilość osób przewidzianych do ewakuacji, swoje nazwisko i imię, czeka na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Następnie kieruje się do wyjścia ewakuacyjnego i na miejscu zbiórki oczekuje na przyjazd Straży Pożarnej – przekazuje komunikat dowódcy o przebiegu akcji ewakuacyjnej, o ilości osób przebywających w budynku.

 1. b) Intendent powiadamia pomoce nauczycieli i nauczycieli o ogłoszonym alarmie, otwiera drzwi ewakuacyjne, powiadamia osoby przebywające w budynku o alarmie i konieczności opuszczeniu budynku, wyłącza główny wyłącznik prądu i udaje się do wyjścia ewakuacyjnego, kierując się na miejsce zbiórki,
 2. c) Pomoc nauczyciela po otrzymaniu informacji o alarmie pożarowym otwiera bramę wjazdową, udaje się do kierującego ewakuacją w celu pozyskania informacji dotyczącej miejsca i rozmiaru pożaru, aby ocenić możliwość podjęcia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. W razie ich nieobecności do prowadzenia akcji gaśniczej wyznacza się szefa kuchni i intendenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 17.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

WSZAWICY I ŚWIERZBU

 

 

 

 

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w Przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w Przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

1.Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy i ciała własnego dziecka.

 

2.Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy  i świerzbu w placówce.

 

3.Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie nauczycielowi, bądź Wicedyrektorowi.

4.Wicedyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu                   w Przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

Objawy, leczenie, profilaktyka i zapobieganie chorobom pasożytniczym skóry                   i głowy

 

Wszawica i świerzb

Opis procedury

 

1.Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce, zobowiązuje się:

-Rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka

-Nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania Wicedyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą i świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych,.

-Pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania Wicedyrektorowi Przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie.

 

2.W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby pasożytniczej na terenie placówki:

-Nauczyciel grupy zawiadamia rodziców dzieci, u których istnieje podejrzenie o wszawicę                          o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.

 

3.W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola i podjęcia leczenia.

-Wicedyrektor niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. W celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie). Rodzic/opiekun prawny otrzymanie informacji potwierdza własnoręcznym podpisem  u nauczyciela w grupie.

 

4.W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do Przedszkola po zakończeniu leczenia.

-Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej skóry głowy i ciała (jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola.

5.W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel zawiadamia o tym Wicedyrektora Przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura  nr 18.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 W PRZYPADKU

ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

 

 

 

 

 

Wtargnięcie napastników do obiektu

 

1.Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia. 

2.Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).

3.Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.

4.Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.

5.Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.

6.Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: − nie pozwól dzieciom wychodzić                             pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, − nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 

7.W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej. UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

8.Po zakończeniu akcji: − sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, − nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, − prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

 

 

 

Procedura nr 19.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU

 ZAGROŻENIA BOMBOWEGO

 

 

Symptomy wystąpienia zagrożenia:

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

1.Zainteresowania i uwagi wymagają:

− rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku,

− samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystości).

 1. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
 2. O swoich spostrzeżeniach poinformuj Wicedyrektora Przedszkola, Wicedyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję.

 

Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

 1. Wicedyrektor Przedszkola powiadamia odpowiednie służby - Policję, Urząd Gminy.
 2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami.
 3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, Wicedyrekcji Przedszkola. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 4. Zawiadamiając policję Wicedyrektor podaje następujące informacje: − rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, − ujawniony podejrzany przedmiot), − treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; − numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu                            i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

 

OGŁOSZENIE ALARMU BOMBOWEGO ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W CZASIE ZAGROŻENIA BOMBOWEGO:

 1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje Wicedyrektor Przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 5. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 6. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić Wicedyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 7. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić Przedszkole, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.) 10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PO OTRZYMANIU INFORMACJI O PODŁOŻENIU LUB GROŹBIE  PODŁOŻENIA „BOMBY”:

 1. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
 2. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę
 3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

 

                                                                                                                                                                

INFORMACJA O PODŁOŻENIU BOMBY

 1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: − słuchaj uważnie, − zapamiętaj jak najwięcej, − jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje, − zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle, − nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, − jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer. − jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - przekażesz ją Policji.
 2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
 3. Zaalarmuj Wicedyrektora Przedszkola
 4. Wicedyrektor dzwoni do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
 5. Powiadom o zagrożeniu personel Przedszkola oraz dzieci, w sposób nie wywołujący paniki!
 6. Wicedyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją UWAGA! Poinstruuj dzieci o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.
 7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
 10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,
 11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu,
 12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

 

WYKRYCIE/ ZNALEZIENIE BOMBY (PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU)

 

 1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
 2. Zadzwoń pod jeden z merów alarmowych:
 3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 4. Powiadom o zagrożeniu personel Przedszkola oraz dzieci, w sposób nie wywołujący paniki!
 5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 8. Otwórz okna i drzwi.
 9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
 10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).
 11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

 

PO WYBUCHU BOMBY:

 

 1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
 2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych:
 3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
 4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji.
 6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 20.

 

PROCEDURA KONTAKTOWANIA SIĘ Z MEDIAMI

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

Sytuacja kryzysowa jest skrajnym odejściem od normy, jest sensacją, którą to media są bardzo zainteresowane. Nie można ich lekceważyć, bo mają duży zasięg i dużą wiarygodność. Image placówki jest przez to poważnie zagrożone.

 

 1. Wicedyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu z mediami.
 2. Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników Przedszkola nie udziela wywiadów.
 3. Osoba kontaktująca się z mediami stosuje się do następujących wskazówek:

 − Mów pierwszy o złych wiadomościach.

− Bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które podajesz.

 − Bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencję.

− Nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa, objętych tajemnicą.

− Analizuj dane.

− Nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez.

− Reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz lub głupotę. − Trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyjaśnień lub oczekujących informacji.

− Pokazuj, że Wicedyrektor Przedszkola kontroluje sytuację i ma wizję wybrnięcia z niej.                         − Nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina. 

− Zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdyby były nieuniknione i najbardziej uzasadnione.

 

Data dodania: 2018-09-18 07:40:01
Data edycji: 2018-10-09 23:18:11
Ilość wyświetleń: 3421

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej