"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZESPÓŁ SZKOŁ PUBLICZNYCH IM. LOTNIKÓW POLSKICH W MOSTACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. LOTNIKÓW POLSKICH W MOSTACH

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności   cyfrowej
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Tomicka, adres e-mail: szkola@zspmosty.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 418 12 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: jedno od strony ulicy, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drugie wejście znajduje się od szczytu szkoły, po lewej stronie. Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto budynek posiada jeszcze trzy wejścia ewakuacyjne:  dwa od strony boiska, jedno od strony parkingu. Szkoła posiada również wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety,   gabinet dyrektora) na parterze.
 • W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych- na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 • Przy szkole znajduje się parking dla autobusu szkolnego.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach  korzysta z następujących aplikacji mobilnych udostępnionych przez firmę Vulcan:

Data dodania: 2021-04-01 12:54:45
Data edycji: 2021-04-11 20:41:44
Ilość wyświetleń: 1918

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej