"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Roczny Plan Pracy Przedszkola 2023-2024

 Przedszkole Publiczne w  ZSP w Mostach

 

 

Roczny plan pracy

Przedszkola Publicznego w ZSP w Mostach

na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Plan zaopiniowany pozytywnie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr..../2023 z dnia .......2023r.

 

 

 

Zawartość planu rocznego na rok szkolny 2023/2024

 

 

Wstęp

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 2022/2023
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.

 

Podstawa prawna

 

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2023/2024
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Przedszkola Publicznego w ZSP w Mostach w roku szkolnym 2022/2023
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 5. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego
 6. Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego  2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 8. Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 10. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 13. Rozporządzenie  MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

 

 

 1. Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

Wnioski wynikające z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

Kierunki polityki oświatowej państwa

na rok szkolny 2023/2024

 (w zakresie dotyczącym przedszkoli):

 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
 4. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 5. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 6. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

 

 

 

2.1. Zadania wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola  w roku szkolnym 2022/2023

 

2.3 Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Europa

1

Udział w projekcie edukacyjnym „Poznajemy Europę” wg pomysłów nauczycielek. Kształtowanie poczucia przynależności do Europy. Budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi.

Maj

Wszystkie nauczycielki

2

Obchody „Dnia Języka Angielskiego” we współpracy z nauczycielem języka angielskiego. Zdobycie wiedzy na temat kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych, rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, i zwyczajów,

kwiecień

Koordynator: nauczyciel

j. angielskiego- Ewa Marek

3

Realizacja tematyki tygodniowej w ramach projektu edukacyjnego „Poznajemy Europę”. Poznanie cech charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich tj. flaga państwa, położenie na mapie, najważniejsze święta narodowe, język, zwyczaje, potrawy narodowe itp. Unia Europejska: poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE.

Maj

Wszystkie nauczycielki

4

Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy. Wyjście do biblioteki w celu wypożyczenia w/w publikacji.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

7

Obchody „Międzynarodowego Dnia Tańca” w przedszkolu, ustanowionego przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO) - zapoznanie z tańcami europejskimi oraz polskimi tańcami narodowymi z wykorzystaniem filmów edukacyjnych/prezentacji lub podczas spotkania z instruktorem tańca

Kwiecień

Nauczyciele grupy

8

"Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich. Wykorzystanie przez nauczycieli bajek opublikowanych na blogu: „Z bajką przez świat” https://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/p/bajka-europejska_30.html lub publikacji książkowych.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Polska

1

Udział w akcji społecznej: „Narodowe czytanie 2023”, propagującej znajomość literatury narodowej,

Adaptacja dzieła E. Orzeszkowej: „Nad Niemnem” do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym przez nauczycieli lub z wykorzystaniem scenariusza A. Konefał

Wrzesień

Anna Lewandowska

2

Realizacja tematyki tygodniowej: "Polska moja ojczyzna"

listopad

Nauczyciele grup

3

Uroczysta akademia w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - wspólne śpiewanie hymnu narodowego.  Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu"

Listopad

Nauczyciele grup

4

Zapoznanie dzieci z wybranymi symbolami związanymi z regionami Polski ukrytymi w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np.  „Wars i Sawa”,  „Bazyliszek”, „O warszawskiej syrence”, „Smok wawelski”

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

„Eko-syrenka warszawska”- konkurs plastyczny

Listopad

Anna Lewandowska

6

Obchody „Dnia flagi” . Utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych.

Maj

Nauczyciele grup

7

Wykorzystanie książek i publikacji do rozwijania u dzieci poczucia tożsamości narodowej – stworzenie przez nauczycieli bibliografii we współpracy z Biblioteką w Mostach .

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Spodziewane efekty:

 

•       rozwijanie u u dzieci poczucia tożsamości narodowej

•       poznanie życia ludności w krajach Europy,

•       kształtowanie poczucia przynależności do Europy

•       budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

•       zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy

 

 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

1

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. Określenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Wrzesień

Wychowawcy grup

2

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i wzajemnymi potrzebami w zakresie współpracy. 

Wrzesień

Wychowawcy grup

3

Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta)

Wrzesień

Wychowawcy grup

4

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy grup

5

Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Wrzesień-czerwiec

Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

6

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola: pomoc w organizacji kącików tematycznych, organizację uroczystości, konsultacje w sprawie wyboru tematyki warsztatów dla rodziców, umożliwienie rodzicom wyrażenia opinii w sprawach organizacyjnych poprzez ankiety Google itp.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

8

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami wg potrzeb: psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym lub pedagogiem specjalnym.

W razie potrzeb

Nauczyciel odpowiedzialny:

9

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

10

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

Cały rok szkolny

Wychowawcy grup

11

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych w ramach tzw. „godziny dostępności”.

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

12

Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w przedszkolu i w plenerze.

Planowane spotkania:

1.     „Poznajmy się”- festyn integracyjny z udziałem Rodziców.

Wrzesień

Cały rok szkolny

Wszyscy pracownicy przedszkola

13

Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie.

Wg harmonogramu zajęć otwartych

Nauczyciele wszystkich grup

14

Wspólne organizowanie nauczycieli wraz z rodzicami uroczystości i imprez zaplanowanych w "Kalendarzu świąt i uroczystości".

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Kształtowanie u wychowanków  stałych sprawności w czynieniu dobra

1

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4

Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6

"Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Góra grosza”, "Szlachetna paczka", „Pola Nadziei”, „Dzień Piżamy”. Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności

grudzień

Nauczyciele grup

8

Udział w akcji MEiN: "Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

grudzień

Nauczyciele grup

9

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska - niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie.

luty

Katarzyna Matławska

10

Zbiórka nakrętek/puszek i przekazanie na wybrany cel dobroczynny.

Cały rok szkolny

Anna Lewandowska

11

Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" nawiązujących do wartości dobra w życiu człowieka:

Dzień przyjaciela

 

 

10.06

Wszystkie nauczycielki

12

Informowanie rodziców na bieżąco np. w formie postów o działaniach przedszkola na rzecz wspierania rodziny

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i ich wspieranie

Potrzeba bezpieczeństwa

1

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków .Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

4

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

6

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

7

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

8

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

9

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli.

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

10

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

11

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

Wybrany miesiąc

Nauczyciele wszystkich grup

12

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym

luty

Nauczyciele wszystkich grup

13

Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: "Dnia praw dziecka" w przedszkolu.

listopad

Nauczyciele wszystkich grup

14

Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy.

Styczeń/luty

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba poznawcza

1

Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań w przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowująca rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

2

Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3

Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci w poznawczej sferze rozwoju.

Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju. Formułowanie wniosków z diagnozy i  wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

4

Rozwijanie dziecięcych zainteresowań poprzez organizację dni tematycznych w przedszkolu, zapraszanie hobbystów, przedstawicieli różnych zawodów oraz organizację wyjść i wycieczek

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

5

„Aktywne piątki” - umożliwienie dzieciom zaplanowania dnia w przedszkolu według „katalogu aktywności”.

Cały rok szkolny

Anna Lewandowska

6

Przygotowanie kącików zainteresowań w salach oraz na terenie przedszkolnego placu zabaw m.in.: przyrodniczego, plastycznego, muzycznego,  innych  i zaangażowanie w ich organizację rodziców dzieci.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

7

Organizacja kącików do zabaw tematycznych oraz tematycznych wystaw książek podczas realizacji tematów kompleksowych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

8

Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba kontaktu emocjonalnego i społecznego / potrzeba przynależności

1

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.

Wrzesień

Nauczyciele grup………….

2

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wrzesień

Natalia Misztal

3

Przeprowadzenie warsztatów na temat emocji przez psychologa w każdej grupie wiekowej na temat relacji w grupie przedszkolnej

Wg planu pracy psychologa

Psycholog

4

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Ograniczenie zachowań agresywnych w przedszkolu – zajęcia przeprowadzone przez pedagoga specjalnego/psychologa

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

6

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne z pedagogiem specjalnym/psychologiem.

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

Potrzeba akceptacji i uznania, kształtowania poczucia własnej wartości

1

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych

Cały rok

Nauczyciele grup

2

Nauczanie rówieśnicze – umożliwienie dzieciom przeprowadzenia zajęć lub zabaw, podczas których mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, pasji, wiedzy z wybranej przez nie dziedziny w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Aktywne piątki”

Cały rok szkolny

Anna Lewandowska

3

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

Nauka rozwiązywania konfliktów przez dzieci podczas codziennego pobytu w przedszkolu.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

Pełnienie przez dzieci dyżurów – ustalenie wspólnie z dziećmi zasad wyboru dyżurnych oraz sposobu realizacji zadań dyżurnego w  ramach realizacji Planu Daltońskiego.

Cały rok

Nauczyciele grup

6

Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych np. „Edzio i przyjaciele”Astrid Desbordes,  „Przestańcie się kłócić” Pellissier Caroline , Aladjidi Virginie, „Mogę grać z wami?” Willems Mo, „Oskar i rzeczy” Kivirahk Andrus , „Jesteś moim przyjacielem”/”Przyjaciele na zawsze” Engler Michael

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

Spodziewane efekty:

•       budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

•       kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

•       ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

•       poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

•       podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

•       zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

•       inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

•       lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

•       rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

•       nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

•       wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

•       rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

•       rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy

•       nabywanie poczucia pewności siebie

 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Wymiana doświadczeń z dyrektorami i nauczycielami, którzy już pracowali z dziećmi cudzoziemskimi – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji i materiałów (MEiN, kurator oświaty, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, itp.)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

2

Optymalizacja form komunikacji z dzieckiem i rodzicem przybyłym z zagranicy, w razie potrzeby rozszerzenie o formy komunikacji alternatywnej

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

3

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego dla dzieci cudzoziemskich, przy wspierającym udziale specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej lub placówki doskonalenia nauczycieli.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci w formie porad/konsultacji/warsztatów (zgodnie z potrzebami)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Spodziewane efekty:

•       wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci z doświadczeniem migracyjnym

•       uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

 

 

 

 

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Podział zadań związanych z diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady:

- logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy/dzieci obcojęzyczne

- pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- psycholog: obszar emocjonalny rozwoju dziecka

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele specjaliści

2

Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego

wrzesień-październik

Nauczyciele grup

3

Badanie rozwoju mowy przez logopedę.

Badania psychologiczne/badania prowadzone przez pedagoga specjalnego/terapeutę pedagogicznego/psychologa w ramach „diagnozy pogłębionej”

Listopad/kwiecień/

czerwiec

Psycholog

Terapeuta pedagogiczny

Pedagog specjalny

4

Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej oraz końcowej – określenie mocnych i słabych stron grupy

Październik/

kwiecień

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

5

Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – ustalenie zasad i harmonogramu współpracy

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

6

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów/konsultacji

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

8

Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem

listopad-czerwiec

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

9

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

10

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- planowanie pracy,

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

Zespołu ds. ppp

11

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich formach wskazanych w rozporządzeniu ws. ppp tj:

•       bieżąca praca z dzieckiem

•       zajęcia rozwijające uzdolnienia

•       zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym;

•       zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (w razie potrzeby)

•       porady i konsultacje

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

12

Doskonalenie wewnętrznych procedur i narzędzi do organizowania, udzielania i dokumentowania udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

13

Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole

Do 30.04.2024

Anna Lewandowska

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz wsparcia rodziny

1

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. Opracowywanie informacji na temat dzieci przez nauczycieli na potrzeby opracowywanych przez poradnię opinii/orzeczeń

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

2

Współpraca z instytucjami szkoleniowymi/metodykami – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami/zasad udzielania wsparcia rodzinie/reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przeprowadzanie warsztatów dla rodziców

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

3

Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Goleniowie. - współpraca z policją w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, włączenie się policji w działalność profilaktyczną przedszkola

W razie potrzeb

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie - współpraca z asystentami rodziny, pomoc uprawnionym rodzicom w uzyskaniu dofinansowania dożywiania w przedszkolu  i innych form pomocy

W razie potrzeb

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

6

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie – współpraca z centrum i opiekunami dzieci w przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci objętych pieczą zastępczą

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

7

Praca nauczycieli/nauczycieli specjalistów w zespole ds. „Niebieskie Karta”

W razie potrzeb

Wyznaczeni nauczyciele/specjaliści

8

Sąd – wnioskowanie o wgląd w sytuację rodziny w przypadku podejrzenia, że  dobro dziecka jest zagrożone lub już naruszone

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

Spodziewane efekty:

•       uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

•       optymalizacja działań podejmowanych w przedszkolu w zakresie wsparcia rodziny

•       rozszerzenie zakresu i form współpracy z instytucjami zewnętrznymi

•       podniesienie jakości wsparcia udzielanego rodzinom przedszkolaków

 

 

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

 

 

1

Codzienna aktywność ruchowa przedszkolaków w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym codzienna (w miarę możliwości) organizacja zajęć na świeżym powietrzu w każdej grupie wiekowej.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

2

Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych metod pobudzających dzieci do aktywności fizycznej tj. opowieść ruchowa, gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orfa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

3

Organizowanie zabaw rytmicznych przy muzyce i piosenkach/zabaw tanecznych/zumba/aerobik

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

5

Udział w akcji „Spartakiada Przedszkolaka”- edycja jesienna i wiosenna. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Październik-marzec

Nauczyciele

grup

6

Udział w akcji: „Sprintem do Maratonu” organizowanej przez wydawnictwo: „Bliżej Przedszkola”, mającej na celu promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu

Maj

Paulina Marcinkowska- Felis

9

„Dzień pustej klasy” - udział przedszkolaków w międzynarodowym święcie edukacji na świeżym powietrzu.

Czerwiec

Nauczyciele:

….......................

12

Wzbogacenie bazy przedszkola w przybory sportowe do codziennej gimnastyki i zabaw ruchowych.

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

Spodziewane efekty:

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych;

•     zachęcenie dzieci do udziału w spacerach, wycieczkach

•     poznanie przez dzieci różnorodnych form aktywnego wypoczynku

•     poznanie przez dzieci zasad rywalizacji sportowej

•     nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w zespole podczas aktywności ruchowej

•     doskonalenie umiejętność pokonywania przez dzieci własnych słabości

•     ukształtowanie umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną

 

 

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

wrzesień

Lider WDN- Ewa Marek

3

Udział w europejskiej inicjatywie : CODE WEEK 2023

7-22.10.2023

Ewa Marek

4

Udział w ogólnopolskim projekcie p. Anny Świć: „Uczymy Dzieci Programować”

Wg harmonogramu programu

Wszystkie nauczycielki

5

Bezpieczne korzystanie z internetu „Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

luty

Anna Lewandowska

Ewa Marek

7

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych z użyciem robotów:  Photon, „GeniBot”

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

8

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

•      nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

•      korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

•      wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

•      tworzenie poczty grupowej.

W razie potrzeb

Dyrektor

9

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych" m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

•       wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

•       zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

•       optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola……………….. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr ……… z dnia ………………

Data dodania: 2018-09-18 07:38:40
Data edycji: 2023-09-19 18:09:11
Ilość wyświetleń: 6021

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej