Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Roczny plan pracy przedszkola

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W ZSP W MOSTACH

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego w Mostach

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

Zawartość planu:

 

1.Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020. 3

2.Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/2020. 3

3.Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań 4.

4.Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji: 23

 1. Spodziewane efekty. 24

 

 

1.    Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

 • Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych; w tym: kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia. Profilaktyka uzależnień.
 • Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej i obywatelskiej
 • Organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dziecko kompetencji matematycznych
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w nabywaniu kompetencji cyfrowych i rozwijaniu kreatywności.

 

2.    Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/2020:

 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy i pobytu dziecka. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.
 • Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego
 • Kąciki zainteresowań (stałe i czasowe) są stale ubogacane, sprzyjają podejmowaniu przez dzieci samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, panuje w nim dobra atmosfera pracy.
 • W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne oraz projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.
 • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności.
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
 • Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola i chętnie podejmują współpracę

 

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań:

 

BEZPIECZEŃSTWO- ZDROWIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE CYFROWE

 

Cele i sposoby realizacji

Terminy 

Osoby odpowiedzialne za realizację

BEZPIECZEŃSTWO- ZDROWIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola: przypomnienie zasad obowiązujących na terenie przedszkola.

wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup

Zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym kodeksem dobrych zachowań.

wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup

Organizacja wycieczki po budynku przedszkola i placu zabaw.

 

wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkola i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych.

wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup

Spotkanie z Policjantem– pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariuszy.Spotkanie                                                  z przedstawicielami zawodów w ramach realizowanej                      w przedszkolu preorientacji zawodowej.

Przeprowadzenie akcji "Jabłko-cytrynka" we współpracy                  z Komendą Powiatową Policji  w Goleniowie.

 

 Realizacja projektu edukacyjnego                                   „Bezpieczne przedszkolaki” w grupie 5-6 latków.

wrzesień 2019

 

 

wrzesień 2019

 

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

A. Lewandowska, M. Zygadlewicz

 

 

S. Walczak, I. Łaszkiewicz

 

 

Zajęcia edukacyjne – zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku.

 

wrzesień 2019

Nauczyciele wszystkich grup

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez.

cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 Poznanie zasad bezpiecznego spaceru                                            z wykorzystaniem  kamizelek odblaskowych. Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy rodziców                                  i nauczycieli.

Wrzesień-październik 2019

Nauczyciele wszystkich grup

Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje stwarzające zagrożenie oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji;

Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i ludzi – nauka zachowania się                                      w przypadku ataku psa.

Cały rok szkolny

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – spotkanie z przedstawicielami zawodów                         w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo         w kontaktach z nieznajomymi. Zabawy dramowe                           w oparciu o bajki. Zrozumienie niebezpieczeństwa wynikającego z kontaktu z nieznajomymi. Nabywanie umiejętności przewidywania, rozwagi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania                                            z oferowanych przez nieznajomych korzyści, przyjemności.

Zorganizowanie spotkania z psychologiem lub pedagogiem, pogadanka nt. zagrożeń ze strony osób dorosłych: przemoc w rodzinie, zły dotyk. spotkanie z przedstawicielami zawodów w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej.

Cały rok szkolny

 

Spotkanie                               z psychologiem    /pedagogiem

cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu: „Bezpieczny z Małym Misiem” nawiązującego całościowo do problematyki bezpieczeństwa – podsumowanie wiedzy zdobytej przez dzieci.

Styczeń – luty 2020

Nauczyciele wszystkich grup

 

ZDROWIE  i PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Profilaktyka uzależnień – nikotynizm/alkoholizm/uzależnienie od Internetu. 

Realizacja projektu: „Bezpieczny z Małym Misiem” .

Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi narkomanii, lekomanii, uzależnieniu od komputera, gier, telewizji oraz telefonu komórkowego;

Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi palenia papierosów i picia alkoholu; w tym: wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji uzależniających.

Realizacja projektu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Goleniowie.

 

Styczeń – luty 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Walczak, U.Bojda, I, Łaszkiewicz

Udział w  Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI) – inicjowanie            i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców                       z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Spotkanie z informatykiem - w ramach realizowanej                            w przedszkolu preorientacji zawodowej.

Luty 2020

 

 

 

Luty 2020

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Misiowy wolontariat

Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych- realizacja projektu: „Minionkowy wolontariat”.

 

 

Wrzesień 2019

-maj 2020

A.Lewandowska, M.Zygadlewicz

 

Mówimy „nie” zachowaniom agresywnym

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy                         w przedszkolu

Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić - realizacja projektu: „Bezpieczny                         z Małym Misiem” .

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne.

Cały rok szkolny

 

Projekt – styczeń

/luty 2020

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANUJEMY ZDROWIE SWOJE I INNYCH

Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Pogłębianie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej oraz związków między zdrowiem a chorobą- spotkanie lekarzem/pielęgniarką w ramach realizowanej                                      w przedszkolu preorientacji zawodowej. Realizacja wojewódzkiego programu zdrowia jamy ustnej                                        i zapobiegania próchnicy „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”.

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym                           w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej.

Realizacja innowacji pedagogicznych pt. „Joga Kids”, „Muzyczna gimnastyka dla Smyka”.

Rozwijanie koncentracji uwagi i radzenia sobie z trudnymi emocjami poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Mindfullness” dla dzieci”.

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

S.Walczak

 

 

 

A.Lewandowska, M. Zygadlewicz

 

 

 

Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń  i nawyków prozdrowotnych – spotkanie z intendentem  w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno  wśród dzieci jak i wśród rodziców – udział w akcji „ Spartakiada Rodzinna”.

I moduł: jesień

II moduł: wiosna

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Zajęcia edukacyjne:

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych;

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka;

Poszerzenie wiedzy rodziców na temat profilaktyki uzależnień.

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA

Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej. Realizacja projektu edukacyjnego „Tydzień z biało-czerwoną”.

 

 

Listopad 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Budzenie zainteresowania dzieci  własną miejscowością. Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie:

- polskich kompozytorów,

- polskich rzeźbiarzy, naukowców oraz rodzimych twórców. Zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem                                        i legendami, charakterystycznym budownictwem- umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia- wycieczki, spacery.

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele wszystkich grup

Udział w projekcie: „Mały Miś – czytające przedszkolaki” promującego twórczość polskich poetów  pisarzy.

Wrzesień 2019-maj 2020

Nauczyciele wszystkich grup

Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego: atlasy, gazetki, gromadzenie ciekawych zdjęć miejscowości – wykonanie albumu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Wykonywanie przez dzieci prac plastyczno-konstrukcyjnych na temat swojej miejscowości i symboli narodowych. Zorganizowanie w holu  kącika regionalnego i patriotycznego.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych i regionalnych (patrz: Kalendarz świąt i uroczystości).

 

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Nauka piosenek ludowych i przyśpiewek, oraz elementów polskich tańców ludowych i regionu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących     do aktualnie obchodzonych świąt. Uczenia się na pamięć utworów. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Realizacja programu autorskiego

„Europejskie podróże- te małe i te duże”.

Cały rok szkolny

S.Walczak

Realizacja innowacji pedagogicznej

pt. „Mały Polak- Europejczykiem”.

Cały rok szkolny

U.Bojda

Realizacja modułu: „Dzień Pluszowego Misia” - wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Zabawy czytelnicze z misiami (według scenariusza zaproponowanego w materiałach projektu lub wg własnej inwencji nauczycieli) oraz spotkanie on-line z Misiową Mamą i Misiowym Wujkiem Maciejem.

25.11.2019

Nauczyciele wszystkich grup

Spotkanie z regionalistami/historykami w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej                       w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej.

Maj 2020

Spotkanie z historykiem/regionalistą:

p.Ewą Aberbuch

Udział w projekcie: :Mały Miś i prawa dziecka” – rozwijanie postaw obywatelskich.

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka – całościowe przypomnienie podstawowych praw najmłodszych.

Przeprowadzenie  zajęć nt. praw dziecka w oparciu o mini-bajeczki/historyjki napisane przez Misiową Mamę oraz pomysły własne nauczycieli.

Październik-listopad 2019

Nauczyciele wszystkich grup

Realizacja programu autorskiego „Nasze prawa- ważna sprawa”

Cały rok szkolny

S.Walczak

Wymiana doświadczeń między nauczycielami ( dzielenie się wiedzą, scenariuszami, pomocami dydaktycznymi..), prowadzenie zajęć koleżeńskich.

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach, warsztatach i kursach dotyczących edukacji patriotycznej i obywatelskiej

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw badawczych z wykorzystaniem naturalnych okazów (owoce, warzywa, kwiaty sezonowe, żołędzie, kasztany itp. oraz przedmiotów codziennego użytku.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 Utworzenie w każdej sali kącików „Matematyczny skarbczyk” –. służących do działań matematycznych. Zaangażowanie rodziców w organizację kącików.  Zachęcanie dzieci do kreatywnych zabaw w kącikach.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość schematu własnego ciała poprzez ustalenie położenia przedmiotów.

 

 

 

 

 

Cały rok  szkolny

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Umożliwienie dzieciom podejmowania zabaw matematycznych: zabawy konstrukcyjne, łamigłówki, zabawy ruchowe, eksperymenty.

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Udział w projekcie: „Mały Miś i dzień matematyki” -

obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

 

 

 

Marzec 2020

Nauczyciele wszystkich grup

Próby projektowania i wykonywania przez dzieci pomocy dydaktycznych przydatnych do zabaw i zajęć kształtujących pojęcia matematyczne.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Zaproszenie gości związanych ze światem nauki: informatyk, fizyk, matematyk (lub wycieczka do szkoły na lekcje pokazowe) – działania w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej

Luty-kwiecień 2020

Nauczyciele wszystkich grup

Udział nauczycieli w szkoleniach w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Prezentacja rodzicom treści matematycznych realizowanych w przedszkolu w postaci gazetki „Nawet małe smyki uczą się matematyki” (zdjęcia z zajęć matematycznych).

Listopad 2019

Maj 2020

Nauczyciele wszystkich grup

 

Udział dzieci w Ogólnopolskim projekcie

„Uczymy dzieci programować”.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Realizacja innowacji pedagogicznej „Przedszkolaki kodują”

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE CYFROWE I KREATYWNOŚĆ

 

Udział w „Dniu Kropki” - wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną.

 

16.09.2019

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Udział w projekcie: „Play with Little Teddy Bear”

Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci. Realizacja zadań dowolna, dopasowana do możliwości dzieci i ich wieku – rozwijanie kreatywności dzieci                                    i kompetencji językowych.

 

 

 

Wrzesień 2019-maj 2020

 

 

 

Ewa Marek

Udział w europejskiej inicjatywie: „Code Week” –

Tydzień kodowania.

Między 5 a 20 października 2019

A.Lewandowska, M.Zygadlewicz

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

Kącik -„Nasze Prace”-  wystawy twórczości artystycznej dzieci. Prezentacja aktywności twórczej wychowanków: wystawy, wernisaże, konkursy, z uwzględnieniem różnorodnych poznanych technik plastycznych, stosowanych form  i metod pracy z dziećmi

. Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Udział w projekcie: „Mali przedsiębiorcy”

organizowanie i zaplanowanie przez dzieci (oczywiście przy udziale nauczycieli) wybranej akcji czytelniczej: zbiórki książek, kiermaszu książki lub happeningu czytelniczego. Stworzenie  kacika „Książka w podróży” – zachęcenie rodziców, partnerów przedszkola, sponsorów do zorganizowania w przedszkolu przestrzeni do wymiany książek. Opracowanie regulaminu korzystania z kącika. 

 

 

 

Kwiecień 2020

Nauczyciele wszystkich grup

Dzień pustej sali: „Empty Clasroom Day” – międzynarodowe święto edukacji na świeżym powietrzu .

19.06.2020

Wszyscy

Uczestnictwo nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Cały rok szkolny

Chętni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

1.

Wychowanie przedszkolne

Mirosława Pleskot,

Agnieszka Staszewska- Mieszek,

Wydawnictwo Szkolne                          i Pedagogiczne

„ Kocham przedszkole”

2.

Religia

Komisja Wychowania                                      Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo WAM.

Księża Jezuici.

 

„ Kochamy dobrego Boga”

 

3.

Język angielski

Katarzyna Janiszewska –Gold, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

„English with Little ant”

 

5. Spodziewane efekty

 

 

Nauczyciele:

 • rozwijają umiejętności dziecka w zakresie samodzielności i kreatywności oraz zdobywaniu kompetencji cyfrowych
 • wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci samodzielności i kreatywności, komunikują się z rodzicami za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście, poszukują nowatorskich form współpracy

 

 

Dzieci:

 • są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających samodzielność i kreatywność
 • są samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych, dbają o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo
 • są świadome niebezpieczeństw  związanych  z   sięganiem  po   alkohol, narkotyki, papierosy, leki oraz inne substancje uzależniające
 • wykazują postawy asertywne – zdobywają umiejętność odmawiania
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych

 

Przedszkole:

 • propaguje zdrowy styl życia

jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie rady pedagogicznej:

Podpis:

1.      Dyrektor Jolanta Tomicka

 

2.      Urszula Bojda

 

3.      Anna Lewandowska

 

4.      Iwona Łaszkiewicz

 

5.      Sylwia Walczak

 

6.      Magdalena Zygadlewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-09-18 07:38:40
Data edycji: 2019-09-15 19:22:31
Ilość wyświetleń: 1524

Kalendarz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa!
Więcej informacji

Wolontariat

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi akcjami!
Więcej informacji

Archiwalna strona

W tym miejscu możesz zapoznać się z archiwalną stroną naszej szkoły
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook
Zadzwoń Wyślij e-mail