"Uczę się obserwując ciebie i to, jak traktujesz innych. Pamiętaj, że to od ciebie uczę się, co jest dobre, a co złe".

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Roczny Plan Pracy Przedszkola

 

Przedszkole Publiczne w Mostach

 

Roczny plan pracy

Przedszkola Publicznego w Mostach

na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 

Plan zaopiniowany pozytywnie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr..../2022 z dnia .......2022r.

 

 

Zawartość planu

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022.

Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola.

2.

Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2021/2022.

3.

Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji przyjętych zadań:

1) realizacja programów wychowania przedszkolnego/zapisów podstawy programowej. Wykaz programów przyjętych do realizacji                   w roku szkolnym 2022/2023

2) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

2.1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

1) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro/czynienie dobra

2) kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji

2.2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

2.3. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

2.3.1 Udział nauczycieli w projekcie: „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”.  Stworzenie na bazie projektu programu własnego przedszkola.

2.3.2 Rozwijanie zdolności do doświadczania i wyrażania emocji we właściwy i konstruktywny sposób

2.3.3. Kształtowanie i wzmacnianie poczucie bezpieczeństwa w domu i przedszkolu

2.4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

2.5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb

2.6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

2.7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach

3) realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego.

4.

Kalendarz imprez i uroczystości

5.

Przydział zajęć i zadań dodatkowych

 

Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 1. a) Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa:

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach

 

 1. b) Wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola:
 2. W planowaniu pracy dydaktyczno–wychowawczej zwracać szczególną uwagę na tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 3. Wspierać samodzielne dziecięce odkrywanie świata, poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 4. Razem z rodzicami rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze.
 5. Nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia i podwyższają stopnie awansu zawodowego.
 6. Wykorzystywać pomoce dydaktyczne w procesie nauczania w celu uatrakcyjnienia zajęć.
 7. Na bieżąco dokumentować realizację podstawy programowej.
 8. Dzielić się wiedzą zdobytą przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, konferencjach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.
 9. Organizować konkursy i brać w nich udział, rozwijać twórczą wyobraźnię poprzez działania plastyczne, muzyczne czy teatralne.
 10. Doskonalić myślenie i kompetencje matematyczne i językowe.
 11. Wdrażać dzieci do stosowania zasad i norm panujących w grupie i w placówce.
 12. Doskonalić działania wynikające z nadzoru pedagogicznego w każdej sytuacji.
 13. W kolejnym roku szkolnym należy podjąć działania mające na celu poprawę funkcjonowania Przedszkola w zakresie wypracowania czytelnych, jasnych procedur nauczania na odległość (uruchamianie w razie potrzeby), zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu metodyki kształcenia na odległość.
 14. Zwiększyć zakres działań edukacyjnych w zakresie opanowania gotowości do czytania dzieci 6 - letnich, umożliwiając tym samym opanowanie tej umiejętności.
 15. Szukać nowych rozwiązań motywujących rodziców dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami do ściślejszej współpracy, szczególnie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
 16. W dalszym ciągu indywidualizować pracę z dziećmi biorąc pod wzgląd ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe, udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, ściśle współpracować z PPP w Goleniowie.
 17. Opracować ( w razie potrzeby) zmiany procedur bezpieczeństwa związanych z COVID -19, egzekwować ich ścisłe przestrzeganie przez nauczycieli, dzieci i rodziców.
 18. W dalszym ciągu mobilizować część nauczycieli do podejmowania dokształceń, zwracając uwagę na potrzeby placówki w celu wzbogacenia naszej oferty edukacyjnej

 

Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2021/2022

- Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy pracowników przedszkola i pobytu dzieci. Bezpieczny plac zabaw i teren przy przedszkolu sprzyja codziennym zabawom na świeżym powietrzu i i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

- Przedszkole charakteryzuje atrakcyjna oferta edukacyjna, nauczyciele stosują różnorodne, nowoczesne metody aktywizujące rozwój dzieci.

- Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności.

- W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy i klimat sprzyjający współpracy na wielu płaszczyznach.

- Przedszkole zapewnia wszystkim potrzebującym dzieciom oraz ich rodzicom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

- W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne oraz działania innowacyjne.

- W przedszkolu realizowane są liczne projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.

-Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi narzędzia i zasoby cyfrowe, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

- Przedszkole wychowuje do wartości oraz kształtuje właściwe postawy dzieci poprzez zajęcia dodatkowe i propagowanie idei wolontariatu.

- Przedszkole działa zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez i uroczystości.

- Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci.

 

 1. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

1) Realizacja przyjętych programów wychowania przedszkolnego, zadań przedszkola oraz zalecanych warunków wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

Programy wychowania przedszkolnego

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Przedstawienie przez nauczycieli programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji w bieżącym roku szkolnym, zgodnego z podstawą programową.

Do końca roku szkolnego 2021/2022, przed zebraniem otwierającym

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dopuszczenie przez dyrektora do użytku w  przedszkolu programu wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

nowy rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

2.

Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań  w przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu
z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cały rok szkolny

 

Rada podsumowująca rok szkolny

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

3.

Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

4.

Planowanie pracy tj. opracowywanie przez nauczycieli miesięcznych planów pracy wg jednolitych wytycznych opracowanych w przedszkolu. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez zamieszczanie w planach odnośników do podstawy i bieżącą weryfikację ich realizacji/nanoszenie uwag w planie.

Do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację planu

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

2) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

a) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro/czynienie dobra

1.

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców
o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób. Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2.

Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci.

Wrzesień

Nauczyciele grup

3.

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości                                                 i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4.

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5.

Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6.

Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł.

Luty-maj

Chętni nauczyciele

8.

Organizowanie wycieczek do: muzeum, kina, teatru. Obcowanie ze sztuką jako źródłem piękna i doznań estetycznych.  Alternatywa – wycieczki wirtualne.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

9.

"Co to znaczy być szlachetnym?" - wytłumaczenie dzieciom postawy szlachetności na przykładach zaczerpniętych z życia dzieci.

Wybrany przez nauczyciela

Nauczyciele grup

10.

"Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym
i ogólnopolskim np. "Góra grosza”, "Szlachetna paczka", „Paczka dla zwierzaczka”, „Pola nadziei”.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

11.

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności.

Grudzień

Nauczyciele grup

12.

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska - niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich. Dokarmianie ptaków zimą
w przedszkolnym ogrodzie.

 Grudzień- luty

Nauczyciele grup

13.

Zbiórka nakrętek - przekazanie na cel dobroczynny: „Zakręć się dla Mikołajka”.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

14.

Udział w akcji MEiN: "Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Grudzień

Nauczyciele grup

b) kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Prowadzenie „Dni projektowych” i umożliwienie dzieciom współdecydowania o wyborze zabaw                i zajęć.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

2.

Realizacja założeń Planu Daltońskiego- rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

3.

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych jako warunek samodzielności zgodnych                                     z fundamentalnymi założeniami Planu Daltońskiego:

– nauka mycia i wycierania rąk

– nauka ubierania i zdejmowania butów

– nauka ubierania i zdejmowania bluzek, getrów, kurtki itd.

– nauka posługiwania się nożem i widelcem

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4.

Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:

– samodzielny dobór materiałów do wykonania zadania np. plastycznego

– praca z dziećmi metodą stacyjek zadaniowych np. na każdym stoliku inne zadanie – dziecko musi wykonać kolejno wszystkie zadania, a ich wykonanie zaznaczyć na planszy

- realizacja tygodni freblowskich,

- praca z instrukcją daltońską,

- tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu kompetencji społecznych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4.

Ustalenie wspólnie z dziećmi zasad dyżurów: „prawa, lewa ręka”.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5.

Udział dzieci w module projektu Mały Miś - prowadzenie zajęć przez dzieci według metody nauczania rówieśniczego.

Wg harmonogramu projektu

Nauczyciele grup

6.

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji poprzez zabawy i gry planszowe (gry polegające na wyborze drogi/ wyborze scenariusza). Zabawy słowne np „co byś zrobił, gdybyś…”. Wymyślanie alternatywnych zakończeń opowieści – elementy metody storyline.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Spodziewane efekty:

-nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego,

-rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka,,

-nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania,

-nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość,

-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych,

- zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

- uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

- kształtowanie postaw prospołecznych,

- rozwijanie empatii,

- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

-kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności,,

-współdziałanie z organizacjami społecznymi,

-angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,

-kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

 

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programem wychowania przedszkolnego przyjętym w przedszkolu. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy. 

Wrzesień

Wychowawcy grup

2.

Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców.

Wrzesień

Wychowawcy grup

3.

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, kontaktów indywidualnych w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

Cały rok szkolny

Wychowawcy grup

4.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł I.

Wrzesień -maj

Chętni nauczyciele

5.

Organizacja konsultacji dla rodziców w formie zależnej od aktualnych wytycznych GIS.

(konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub telefoniczne).

Raz
w miesiącu

Wychowawcy grup

6.

Organizacja godzin dostępności w przedszkolu- prowadzenie konsultacji z dziećmi i ich rodzicami.

Raz
w tygodniu

Wychowawcy grup

7.

Opracowanie gazetek ściennych i cyfrowych dla rodziców „Strefa Rodzica” dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Według potrzeb

Anna Lewandowska

Sylwia Walczak

7.

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

8.

Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców- preorientacja zawodowa.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

9.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

10.

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych.

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

11.

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy grup

12.

Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w plenerze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez zaplanowanych w harmonogramie imprez i uroczystości.

Wrzesień, maj

Wszyscy pracownicy przedszkola

Spodziewane efekty:

- budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

- budowanie wzajemnego zaufania

- kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

- poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

- podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

- zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

- inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

- zadowolenie rodziców z pracy przedszkola

-podniesienie efektywności pracy szkoły

- lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych.

 

 

3. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci

a) rozwijanie zdolności do doświadczania i wyrażania emocji we właściwy i konstruktywny sposób

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10.10.2022).

Październik

Anna Lewandowska

Sylwia Walczak

2.

 Przeprowadzenie zajęć na temat emocji – całoroczne.

 

Wg potrzeb

Chętni nauczyciele

3.

Przeprowadzenie rozmów na temat emocji przez psychologa w każdej grupie wiekowej:

1) nauka rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych
i nieprzyjemnych, kształtowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

2) mini-trening odporności emocjonalnej: nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, nauka panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej
w zabawie lub innej sytuacji

Wg harmonogramu

Psycholog

4.

Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł II.

Wg harmonogramu projektu

Chętni nauczyciele

5.

„Zabawy i gry z emocjami” – przeprowadzenie cyklu zabaw rozwijających zdolność doświadczania i wyrażania emocji.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 b) kształtowanie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w domu i przedszkolu

1.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania
z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków. Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

4.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom
o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

wrzesień

 

Nauczyciele wszystkich grup

5.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania
z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli
i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

6.

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

7.

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

8.

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru
z wykorzystaniem kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli.

wrzesień-październik

Nauczyciele wszystkich grup

9.

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka  na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

10.

Kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia – znajomość numerów ratunkowych.

wrzesień-październik

Nauczyciele wszystkich grup

11.

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym.

Wg harmonogramu

Katarzyna Matławska

13.

Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: "Dnia praw dziecka" w przedszkolu.

listopad

Nauczyciele wszystkich grup

14.

Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danych pór roku.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

c) kształtowanie pozytywnej samooceny i szacunku dla innych

1.

 Organizacja „Dnia Kropki”-  święto celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie ukrytego potencjału.

Wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

2.

Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" np.

Dzień osób starszych

Dzień dobrych uczynków

Dzień sąsiada

 

3.10

19.05

9.06

Chętni nauczyciele

3.

Kontynuowanie współpracy z Kubem Seniora – kształtowanie szacunku dzieci do osób starszych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

d) rozwijanie zdolności do optymalnego funkcjonowania w przedszkolu/grupie rówieśniczej/ lokalnej społeczności

1.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu. Organizacja festynu z udziałem Rodziców „PoznajMY się”.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2.

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

3.

Ustalenie norm i zasad panujących w grupie. Kodeks dobrego zachowania i system motywacyjny omówiony
z rodzicami na zebraniu organizacyjnym.

Wrzesień

Nauczyciele grup

4.

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wrzesień

Nauczyciele grup

5.

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6.

Ograniczenie zachowań agresywnych w przedszkolu.

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne. Uświadamianie dzieciom konsekwencji zachowań agresywnych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7.

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

8.

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, organizacja „Poranków z relaksacją”, realizacja innowacji pedagogicznej „Joga-kids”.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

9.

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo
w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

e) rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania głębszych relacji (przyjaźń, miłość) oraz uczenia się funkcjonowania w świecie w sposób produktywny

1.

Obchody wybranych świąt nawiązujących do wartości takich jak dobro/przyjaźń/szacunek.

 

Cały rok szkolny

 

Chętni nauczyciele

2.

Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci, uświadomienie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów
z rówieśnikami, nauka właściwych reakcji w sytuacjach trudnych - nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4.

Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5.

Rozwijanie umiejętności wartościowego spędzania czasu wolnego w domu/przedszkolu  – ukazanie roli ruchu w życiu dziecka i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Organizacja „Spartakiady Przedszkolaka” z udziałem Rodziców- edycja jesienna i wiosenna.

Wg harmonogramu

Nauczyciele grup

Spodziewane efekty:

- rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu,
w przedszkolu, na placu zabaw.

- nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

- nabycie umiejętności, doświadczenia i wiedzy niezbędnych w życiu codziennym.

- nabycie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.

- poznanie zasad zachowania się w obliczu niebezpieczeństw w kontaktach z żywiołami;

- wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

- nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji tj. radość, lęk, smutek, złość, zaskoczenie

- nabycie umiejętności nazywania przeżywanych przez dzieci emocji podstawowych i wyjaśnienie, dlaczego czuje się w taki, a nie inny sposób

- dostrzeganie wartości przyjaźni w życiu człowieka,

- uświadomienie sobie przez dzieci, co to znaczy być czyimś przyjacielem i mieć przyjaciela,

- rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

-rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy

- nabywanie poczucia pewności siebie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej

1.

ROZTROPNOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność podejmowania i wdrażania właściwych decyzji. Projektowanie przez przedszkolaków "Planu dnia
w przedszkolu" - rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, wyrażanie szacunku do innych, sprawiedliwe postępowanie.  Wykorzystanie w pracy elementów "Planu daltońskiego".

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

2.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-play i umiejętności współdziałania z innymi podczas gier i zabaw ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci. Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane emocje                      i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie/podczas grania w grę planszową/czekania na dzień przedszkolnego dyżuru/zgłaszanie się podczas zajęć do odpowiedzi/czekanie na zabranie głosu w trakcie dyskusji.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

3.

MĘSTWO

Organizowanie zabaw i aktywności  uczących dzieci rozwiązywania napotkanych przez nie trudności – zapobieganie postawom zniechęcenia, wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4.

UMIARKOWANIE

Kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania
z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy

1.

Realizacja tematyki tygodniowej  wg potrzeb grupy.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup.

3.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wybrane obiekty dziedzictwa europejskiego
i przedstawienie jej dzieciom.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup.

4.

Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup.

5.

Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup.

7.

"Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup.

8.

Polska

Realizacja tematyki tygodniowej: "Polska moja ojczyzna"

Obchody Dnia Niepodległości

Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu"

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

 

W ciągu roku szkolnego

 

Wg kalendarza uroczystości

 

Wg harmonogramu projektów

Nauczyciele grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodziewane efekty:

- poznanie życia ludności w krajach Europy,

- kształtowanie poczucia przynależności do Europy,

-budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi,

-zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy tj. położenie na mapie Europy, symbole narodowe, stolica, charakterystyczne zabytki oraz zabawy dziecięce, bajki , twórcy danego kraju, potrawy, kultura – muzyka, malarstwo, taniec.

 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym .

Cały rok szkolny

 

 Wszyscy nauczyciele

2.

Optymalizacja form komunikacji z dzieckiem i rodzicem przybyłym z zagranicy.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

3.

Udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (zgodnie z potrzebami).

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

4.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci w formie porad/konsultacji. (zgodnie z potrzebami).

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

Spodziewane efekty:

- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci z doświadczeniem migracyjnym,

-uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców.

 

 

6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

wrzesień

Lider WDN

2.

Uczestnictwo nauczycieli w grupie : „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Cały rok szkolny

Chętni nauczyciele

4.

Udział w ogólnopolskim projekcie p. Anny Świć: „Uczymy Dzieci Programować”.

Wg harmonogramu programu

Chętni nauczyciele

5.

Bezpieczne korzystanie z internetu.„Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

luty

Wszyscy nauczyciele

6.

Udział w projekcie: "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – wykonywanie zadań z poszczególnych modułów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych/warsztat literackie on-line/sprawozdawczość na stronie www.mac.pl/malymis.

Wg harmonogramu projektu

Anna Lewandowska

7.

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych z użyciem GeniBot, robota Photon, tablicy interaktywnej.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

8.

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

- nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

- korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

- wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

- tworzenie poczty grupowej.

W razie potrzeb

Dyrektor

9.

Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej.

W razie potrzeb

Nauczyciele

10.

Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

W razie potrzeb

 

Nauczyciele

 

11.

Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość

W razie potrzeb

Dyrektor

12.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych" m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

- wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z Internetu/gier komputerowych,

- zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu,

-optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość.

 

 

 

 

 

 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.

 

Aktualizacja przedszkolnych procedur w związku ze zwiększonym wymiarem godzin zajęć specjalistów.

 

 

Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów.

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele specjaliści

2.

Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o „Arkusze potrzeb i kompetencji”.

Wrzesień-październik

Nauczyciele grup

3.

Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grupy.

Listopad

Nauczyciele grup

4.

Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: - przeprowadzenie badań przesiewowych - prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy.

Październik

Logopeda

5.

Badania psychologiczne/badania prowadzone przez pedagoga specjalnego w ramach „diagnozy pogłębionej”.

Październik

Psycholog

 

Pedagog specjalny

6.

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7.

Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem.

listopad-czerwiec

Nauczyciele grup

 

 

8.

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

9.

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- planowanie pracy,

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

Zespołu ds.ppp

9.

Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Do 30.04.2023

Anna Lewandowska

Sylwia Walczak

Katarzyna Matławska

10.

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele

 

 

 Przydział zadań i zajęć dodatkowych:

 

L.p

Zadanie

Imię i nazwisko nauczyciela

1.     

Promocja przedszkola- administrator strony internetowej oraz facebookowej przedszkola.

Anna Lewandowska

2.     

Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Natalia Misztal

3.     

Współpraca ze szkoła/pedagogiem

Ewa Marek

4.     

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Anna Lewandowska

5.     

Opieka nad gabinetem logopedycznym

Sylwia Walczak

6.     

Opieka nad placem zabaw

Anna Lewandowska

7.     

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Goleniowie

Katarzyna Matławska

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola Publicznego w Mostach zatwierdzony

uchwałą Rady Pedagogicznej nr ……… z dnia………………

 

Członkowie rady pedagogicznej:

Podpis:

Anna Lewandowska

 

Ewa Marek

 

Katarzyna Matławska

 

Paulina Marcinkowska-Felis

 

Natalia Misztal

 

Sylwia Walczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-09-18 07:38:40
Data edycji: 2022-09-16 08:45:47
Ilość wyświetleń: 4387

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji

Wolontariat

Pomóż innym!
Więcej informacji

Archiwalna strona

W tym miejscu możesz zapoznać się z archiwalną stroną naszej szkoły
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook