Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Roczny plan pracy przedszkola

Załącznik nr  … do Uchwały  nr.… Rady Pedagogicznej z dnia  31 .08.2018 r.

 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W ZSP W MOSTACH

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658)
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U

. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

 • Statut Przedszkola
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 sierpnia 2018 r.  w sprawie doradztwa zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski wynikające z ewaluacji za rok szkolny 2018/2019:

 

 1. 1. Nadal zachęcać rodziców do współpracy i zaangażowania w życie przedszkola.
 2. W dalszym ciągu tworzyć i realizować innowacje pedagogiczne i programy autorskie.
 3. Nadal współpracować z różnorodnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami.

     Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019:

1.Kontynuować prowadzone innowacje i projekty edukacyjne w placówce, poszerzać ich różnorodność i atrakcyjność pod kątem zainteresowań , uzdolnień i talentów. O ich walorach poznawczych, efektach i wpływie na rozwój dzieci   informować rodziców.

 1. Prowadzić systematyczne działania zmierzające do integracji dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
 2. Kontynuować działania promujące zdrowy styl życia we współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym i instytucjami.
 3. Podjąć systematyczną i planową współpracę ze szkołą - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka i klubami seniora działającymi lokalnie.
 4. Kształtować umiejętność zachowanie się dzieci w różnych sytuacjach społecznych oraz umiejętność komunikowania się z rówieśnikami w grupie i z dziećmi innych oddziałów.
 5. Zaplanować w rocznym planie pracy działania innowacyjne związane z rocznicą odzyskania niepodległości.
 6. Kontynuować organizację wydarzeń przedszkolnych umożliwiających dzieciom publiczne prezentowanie ich uzdolnień i ich mocnych stron np. festiwale, konkursy, występy na każdym szczeblu.
 7. Kontynuować działania zmierzające do niwelowania przejawów zachowań agresywnych wśród dzieci i eliminowania przypadków dyskryminacji społecznych .
 8. Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP w każdej sytuacji życia przedszkolnego.
 9. Podczas zajęć z dziećmi prowadzić elementy dotyczące treści z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

     Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERUNKI PRACY Z WYCHOWANKAMI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ÓWNE ZADANIA DO REALIZACJI:

 

 

 1. Bezpieczne zachowania w przedszkolu i poza nim. Zapobieganie niepożądanym zachowaniom i wypadkom.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
 4. Wychowanie do wartości oraz kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej.
 5. Doskonalenie pracy indywidualnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

Bezpieczne zachowania w przedszkolu i poza nim.

Zapobieganie niepożądanym zachowaniom i wypadkom.

 

1.       

Przypomnienie procedur związanych                         z bezpieczeństwem i zobowiązania wszystkich pracowników do ich przestrzegania.

Dyrektor,

wszyscy pracownicy Przedszkola

Rada Pedagogiczna                   w dniu 31.08. 2018 r.

Protokoły Rady Pedagogicznej

2.       

Prowadzanie zajęć dotyczących unikania zagrożeń wynikających:

-z zabaw w miejscach niebezpiecznych                        w różnych porach roku;

-ze spożywania nieznanych owoców, pokarmów, lekarstw,

-z korzystania z urządzeń technicznych,

-z kontaktów z nieznajomymi osobami,

-z kontaktów ze zwierzętami.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

3.       

Bezpieczne poruszanie się podczas spacerów i wycieczek, wyrabianie umiejętności chodzenia w parach, zwartą grupą

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku

4.       

Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania
i postępowania – Kodeks Przedszkolaka (wyeksponowanie formy graficznej                          w salach).

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku

5.       

Kontynuacja współpracy z instytucjami gwarantującymi bezpieczeństwo: Policją, Strażą Pożarną. Organizowanie spotkań, pogadanek, wycieczek.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

6.       

Systematyczna kontrola sprzętu                              i urządzeń na terenie budynku i placu zabaw.

Dyrektor

Rok szkolny

2018/2019

Protokoły kontroli

7.       

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci  z przedszkola – we współpracy                 z inspektorem BHP.

Nauczycielki, dyrektor

Termin do uzgodnienia                        z inspektorem BHP

Zapisy w dzienniku, protokół inspektora BHP

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

8.       

Innowacja „Bezpieczni na drodze – mini karta rowerowa”.

Nauczycielki

grup 6-5latków

Rok szkolny

2018/2019

Scenariusze, zapisy
w dzienniku, strona internetowa

9.       

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi                                        w przedszkolu:

-  przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola ,

- prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak dbamy o bezpieczeństwo
w domu, przedszkolu, środowisku lokalnym, najbliższym otoczeniu, miejscu publicznym itp.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019, 

zgodnie                           z tematyką kompleksową

Zapisy w dzienniku, stron internetowa

10.   

Zorganizowanie imprezy pt. „Miś i dzień bezpiecznego Internetu”– zapoznanie                          z zagrożeniami związanymi z nowoczesnymi technikami internetowymi poprzez wdrażanie do przestrzegania etykiety i zasad ograniczonego zaufania w korzystaniu
z Internetu.

Nauczycielki

Wg harmonogramu

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

11.   

Zapoznanie rodziców z Procedurą przyprowadzanie i odbierania dzieci
z przedszkola oraz zasadami BHP obowiązującymi w placówce i zapisami Statutu Przedszkola

Nauczycielki

Wrzesień 2018

Scenariusz zebrania                     z rodzicami

12.   

Organizacja spacerów i wycieczek
w kamizelkach odblaskowych, dzieci 3-4 letnich z przedszkolnym ,,wężem”. Odnotowywanie wyjść poza teren przedszkola w Karcie spacerów                           i wycieczek.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

 

Promowanie zdrowego trybu życia

1.       

Hartownie organizmów dzieci, uodparnianie na choroby poprzez codzienny aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, zapisy w Karcie spacerów i wycieczek.

2.       

Innowacja pedagogiczna  pt. „Odżywiam się zdrowo, by żyć kolorowo”.

Anna Lewandowska, Magdalena Zygadlewicz

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa.

3.       

Innowacja pedagogiczna pt. „Na tropie smaków – kuchnia roślinna przedszkolaków”

Urszula Bojda

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa.

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

4.       

Innowacja pedagogiczna  pt. „Tupot małych stóp” – zapobieganie wadom postawy dzieci.

Iwona Łaszkiewicz

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa.

5.       

Podtrzymywanie dotychczasowych działań – woda do picia w każdej grupie, w ciągłym dostępie- upowszechnianie idei picia wody jako cennego składnika diety.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku.

6.

Prowadzenie zajęć i zabaw uświadamiających dzieciom, jak dbać                   o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo                    w domu i najbliższym otoczeniu.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku.

7.

Kontynuacja realizacji ,, Spartakiady rodzinnej” w celu promowania zdrowego stylu życia.

Nauczycielki

Listopad 2018 r.

Marzec 2019 r.

Zapisy w dzienniku, strona internetowa.

 

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

8.

Systematyczne prowadzenie atrakcyjnych ruchowych zabaw porannych.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku.

               

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka

 

1.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wstępnych
i końcowych według przyjętych narzędzi.

Nauczycielki

Wrzesień 2018,

kwiecień 2019,

czerwiec 2019

Arkusze obserwacji
i diagnozy, sprawozdania
 z przeprowadzonych obserwacji i diagnoz pedagogicznych, Program wspomagania                                     i korygowania rozwoju.

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

       2.

Planowanie procesów wspomagania
i edukacji dzieci przez nauczycielki
 z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne).

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Plany miesięczne

3.

Innowacja pedagogiczna  

  pt.,, Sensoplatyka – Twoje zmysły dotyka”.

Anna Lewandowska, Magdalena Zygadlewicz, dzieci 6-5 letnie

Raz w miesiącu w roku szkolnym

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

4.

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazane jej rodzicom.

Anna Lewandowska, Magdalena Zygadlewicz

Kwiecień 2019

Arkusz gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

        5.

Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

-programy autorskie,

-innowacje pedagogiczne,

-zajęcia realizowane po                podstawie programowej,

-projekty edukacyjne,

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

6.

Innowacja pedagogiczna pt.

„Paluszkami śmigamy – język migowy znamy”

Sylwia Walczak,

dzieci 4-5 letnie

Rok szkolny

 2018/2019

Zapisy w dzienniku

7.

Udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” oraz „Dzień kolorowej skarpetki” rozwijających postawy serdeczności, tolerancji wobec odmienności, równości szans.

Nauczycielki

Marzec 2019,

Kwiecień 2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

       8.

Realizacja bajkoterapii jako czasu na słuchanie  i analizę literatury ukazującej wzorce poprawnego zachowania, uczącej rozróżniania dobra od zła.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku

9.

Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej poprzez organizację

 „Akademii z okazji Święta Niepodległości”.

Nauczycielki

Listopad 2018r.

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

        10.

Innowacja pedagogiczna

 pt. „Juniorzy
i seniorzy łączą pokolenia”;
integrowanie społeczności lokalnej;

Anna Lewandowska, Magdalena Zygadlewicz

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

      11.

Innowacja pedagogiczna                                     pt. „Przedszkolaki kodują” mająca na celu rozwijanie umiejętności kodowania i programowania;

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

       12.

Innowacja pedagogiczna                                        pt. „Zaczytane przedszkolaki” promująca ideę czytelnictwa wśród dzieci.

Sylwia Walczak

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

13.   

Innowacja pedagogiczna                           pt. „Język angielski na co dzień                         w piosenkach” – rozwijanie kompetencji językowych.

Ewa Marek

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku

 

 

14.   

Innowacja pedagogiczna pt.                        „5 minute stories,czyli znane bajki w obcym języku”, poszerzanie kompetencji językowych.

Ewa Marek

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

15.   

Międzynarodowy projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, szerzenie idei czytelnictwa.

Anna Lewandowska, Magdalena Zygadlewicz

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

 

 

16.   

Projekt edukacyjny „Las w czterech porach roku”, propagowanie postaw proekologicznych.

Sylwia Walczak

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

17.   

Projekt edukacyjny  „Bajka w podróży”                    w ramach innowacji pedagogicznej „Zaczytane przedszkolaki”

Sylwia Walczak

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

18.   

„Spotkania z ciekawymi zawodami” - prowadzenie zaplanowanych                                     i systematycznych działań mających na celu wspieranie dzieci w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, wstępne zapoznanie z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

 

             

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

Wychowanie do wartości oraz kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej.

 

1.

Realizacja zaplanowanych działań zapoznanie rodziców z planowanymi działaniami- kultywowania tradycji narodowych – podczas zebrań, przez wydanie broszury przedszkolnej, informacje na stronie internetowej przedszkola

 

Nauczycielki

Cały rok

Scenariusz zebrania, strona interentowa

2.

„100 leci Odzyskania Niepodległości                          z Małym Misiem” – montaż słowno-muzyczny z okazji „100 rocznicy odzyskania Niepodległości”.

Nauczycielki

Listopad 2018

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

3.

Projekt  „Biało-czerwona” – działania rozwijające postawę patriotyczną                           w ramach  „100 rocznicy odzyskania Niepodległości”.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

 

 

 

 

4.

Prowadzenie zajęć z dziećmi związanych      z nazywaniem i rozpoznawanie wartości związanych z zachowaniami                                i umiejętnościami społecznymi np. szacunek do ojczyzny, do symboli narodowych poprzez: przekaz osobowy nauczyciela

 

Nauczycielki

Rok szkolny

 2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

5.

Projekt  edukacyjny                                      „Mały Europejczyk” – propagowanie wartości patriotycznych oraz rozwijanie zainteresowania krajem ojczystym.

Sylwia Walczak,

Ewa Marek

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

6.

Organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej rozumieniu
i przeżywaniu i poznawaniu wartości związanych z „100 rocznicą Niepodległości”, włączając do zabaw                             i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący  w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia

 

Nauczycielki

Wg tematyki zajęć

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

7.

„Biało-czerwona w każdym oknie” – zaplanowanie i przeprowadzenie akcji.

 

Nauczycielki

Listopad 2018

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

8.

Zorganizowanie zawodów sportowych                  z rodzicami – w powiązaniu z narodowym świętem „100 lecia Niepodległości”

 

Nauczycielki

Listopad 2018

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

9.

Stworzenie galerii zdjęć „Podróże                            po Polsce”

Nauczycielki

Listopad 2018

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

10.

„Bicie rekordu Guinessa w malowaniu największej flagi Polski”.

Nauczycielki

 

13  maj 2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

11.

„Quiz wiedzy o Polsce”-

Nauczycielki

14 maj 2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

 

12.

„Szukamy korony Mieszka I”- zabawy tropiące na terenie Pałacu  „Main Haus”

Nauczycielki

15 maj 2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

13.

„Malujemy polskie symbole narodowe”- malowanie w plenerze

Nauczycielki

16 maj 2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

14.

„Wspólne śpiewanie hymnu o godz. 11.11” podczas „Akademii z okazji Święta Niepodległości”.

Nauczycielki

Listopad 2018

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

15.

„Dzień dobry Syrenko, warszawska Syrenko!”- Syrenka warszawska oczami przedszkolaków- konkurs plastyczny

Nauczycielki

Marzec 2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

               

 

 

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Sposoby monitoringu

Doskonalenie pracy indywidualnej

 

1.

Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych.

Nauczycielki

Rok szkolny

2018/2019

Zapisy w dzienniku

2.

Realizacja zasady indywidualizacji poprzez dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci podczas zajęć dydaktycznych. Włączanie zainteresowań dziecka do zajęć edukacyjnych. Prowadzenie zindywidualizowanego podejścia do każdego dziecka poprzez zróżnicowane karty pracy, zadania o różnym stopniu trudności, dostosowanie czasu i tempa pracy do jego możliwości, formułowanie prostych poleceń                                  i komunikatów

dostosowanych do możliwości percepcyjnych dziecka, stosowaniu wzmocnień pozytywnych: nagród, pochwał, tworzeniu warunków do rozwijania uzdolnień, zapewnienie dużej dawki sukcesu poprzez podpowiedzi

w czasie prowadzonych zabaw – dawanie możliwości wyboru.

Nauczycielki

Rok szkolny

 2018/2019

Zapisy w dzienniku, strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ustalenie form pomocy, okresu udzielania i wymiaru godzin w ramach pomocy pedagogicznej.

Dyrektor

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji od nauczycielek

Dzienniki zajęć

                 

 

Data dodania: 2018-09-18 07:38:40
Data edycji: 2018-10-09 23:16:09
Ilość wyświetleń: 357

Kalendarz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa!
Więcej informacji

Wolontariat

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi akcjami!
Więcej informacji

Archiwalna strona

W tym miejscu możesz zapoznać się z archiwalną stroną naszej szkoły
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook
Zadzwoń Wyślij e-mail