"Uczę się obserwując ciebie i to, jak traktujesz innych. Pamiętaj, że to od ciebie uczę się, co jest dobre, a co złe".

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia rok szkolny 2023/2024

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MOSTACH

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

GODZINY

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

     6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów                               z dziećmi dotyczących emocji i uczuć. Zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

    8.00- 8.15

„Poranna relaksacja”-  ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi                               i radzenie sobie z trudnymi emocjami. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe.

    8.15-8.45

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.45-9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Mycie rąk, zębów. Wdrażanie dzieci do prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych                              w toalecie.

9.00-10.00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu                           o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Tworzenie okazji do prowadzenia obserwacji, eksperymentowania                i odkrywania, na różnych poziomach edukacyjnych z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji i potencjału rozwojowego dzieci.                      Zajęcia dodatkowe: religia dwa razy w tygodniu wg planu  zajęć.

10.00-10.15

 Drugie śniadanie. Realizacja treści z zakresu rozwijania samodzielności

 i samoobsługi, eksponowanie pracy dyżurnych.

10.15-11.00

Zajęcia z języka angielskiego wg planu zajęć. Zabawy swobodne                        w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, tropiące, wycieczki, spacery- poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola- stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku. Zabawy z zachowaniem zasad  gwarantujących bezpieczeństwo. 

11.00-12.00

Zajęcia z języka angielskiego wg planu zajęć. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela z wykorzystaniem zabawek zgromadzonych w sali. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, badawcze, plastyczne według zainteresowań dzieci. Indywidualna praca z chętnymi dziećmi. Praca  z dzieckiem zdolnym. Praca zespołowa i indywidualna               z dziećmi. Realizacja celów wynikających z zaplanowanych działań innowacyjnych -  zaspakajanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych dzieci.

12.00-12.15

Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do zupy. Praca dyżurnych – nakrywanie stołów- realizacja założeń Planu Daltońskiego.

12.15-12.30

Zupa. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się, rozwijanie samodzielności i samoobsługi w zakresie spożywania posiłków.

12.30-13.45

Relaks-bajkoterapia, muzykoterapia- wyciszenie organizmu podczas odpoczynku. Zabawy dowolne dzieci, gry stolikowe. Sytuacje edukacyjne                    i wychowawcze organizowane przez nauczyciela, rozwijanie zdolności                              i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i w zespołach.

 

13.45-14.00

Przygotowanie do drugiego dania- czynności porządkowe, higieniczne                                 i samoobsługowe.

14.00-14.30

Drugie danie.  Realizacja założeń programowych  w zakresie kulturalnego zachowywania się przy stole, stosowania zwrotów grzecznościowych, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Rozwijanie u dzieci wiedzy dotyczącej znaczenia zbilansowanej i urozmaiconej diety.

14.30-16.30

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy edukacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej                        z użyciem pianek rehabilitacyjnych, porządkowanie sali, zabawy na świeżym powietrzu. Praca indywidualna i w małych zespołach.

 

 

Drodzy Rodzice !

Ramowy rozkład dnia może ulegać czasowym modyfikacjom ze względu na trudne warunki atmosferyczne, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości i imprezy przedszkolne, przedstawienia, wycieczki lub realizację  projektów edukacyjnych i innowacji.

 

                                                                       Rada Pedagogiczna 

Data dodania: 2018-09-18 07:14:39
Data edycji: 2023-09-19 17:54:00
Ilość wyświetleń: 2729

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook