"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej

 1. Lotników Polskich w Mostach

na lata 2022-2023

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) szkoła podstawowa od r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podstawa prawna:

 

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 • Statut Szkoły Podstawowej w Mostach.

 

Ponadto wykorzystano:

 • Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021).

 

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom        i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym,      z uwzględnieniem:

 

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły, np. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, uwag i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Założenia ogólne:

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na wspomaganiu ucznia       w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku   do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

 1. Wszechstronne kształtowanie poczucia przynależności uczniów do najbliższego środowiska, przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie.
 2. Rozwijanie osobowości ucznia, jego aktywności intelektualnej i społecznej poprzez swobodę praktycznego działania i krytycznego myślenia.
 3. Wyposażanie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, jakich potrzebują, żyjąc samodzielnie w społeczeństwie, podlegającym ciągłym zmianom oraz sprzyjanie ich dojrzewaniu do odpowiedzialnego życia w świecie dorosłych i podejmowania dalszego kształcenia.
 4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
 5. Kształtowanie właściwej atmosfery i pozytywnego klimatu w szkole uwzględniającego dobro ucznia i twórczą, kreatywną postawę nauczycieli.
 6. Kształtowanie wewnętrznego przekonania młodzieży o potrzebie zachowań pro-zdrowotnych.
 7. Eliminowanie czynników ryzyka i kształtowanie zachowań asertywnych.
 8. Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zagrożeniach współczesnego świata.
 9. Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zachęcanie do jej udzielania.

 

STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

 1. Strategie informacyjne:
 • realizacja programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
 • spotkania ze specjalistami
 • prezentacja filmów
 • spektakle teatralne
 • zajęcia warsztatowe.

 

 1. Metody edukacyjne:
 • drama
 • pogadanka
 • rysunek
 • burza mózgów
 • dyskusja
 • debata
 • symulacja różnych sytuacji
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • praca w grupach
 • technika uzupełniania zdań.

 

 1. Strategie działań alternatywnych:
 • uroczystości szkolne
 • koła zainteresowań
 • festyny
 • wycieczki
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
 • zawody sportowe.

 

 1. Strategie interwencyjne:
 • interwencja w środowisku domowym ucznia
 • interwencja w środowisku szkolnym ucznia
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna (specjalista).

 

 1. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań:
 • dyrektor szkoły
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele przedmiotów, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz
 • pedagog szkolny
 • rodzice
 • pielęgniarka szkolna
 • specjaliści (logopeda, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta).

 

 

Zadania:

 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrażanie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się i korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz stosowania profilaktyki;
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości;
 3. indywidualizowanie i wspomaganie rozwoju każdego ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości;
 4. wzmacnianie wśród uczniów poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodu, więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 5. poznawanie miejsc pamięci narodowej, kultywowanie ważnych postaci i wydarzeń historycznych, świąt narodowych i symboli państwowych;
 6. współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem; zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 7. rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych;
 8. wychowanie dzieci w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
 9. kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju; motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska; rozwijanie zainteresowań ekologią;
 10. tworzenie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 11. przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci;
 12. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU:

 Uczniowie:

 • zachowują się kulturalnie w szkole, środowisku i miejscach publicznych
 • zdobywają umiejętności efektywnej komunikacji
 • szybciej aklimatyzują się w środowisku
 • lepiej radzą sobie ze stresem
 • bez stosowania agresji radzą sobie w trudnych sytuacjach
 • budują pozytywny obraz swojej osoby
 • dokonują wyborów, stają się bardziej samodzielni
 • są asertywni i nie ulegają presji rówieśniczej
 • stają się bardziej tolerancyjni, szanują odmienność innych
 • pogłębiają i wzmacniają systemy wartości (przyjaźń, koleżeństwo, uczciwość, zaufa- nie)
 • zdobywają wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i fizycznego
 • starają się właściwie zorganizować naukę i wykorzystać czas wolny dla pełnego rozwoju
 • pogłębiają wiedzę na temat uzależnień i ich skutków
 • znają zasady zdrowego odżywiania i stosują je w codziennym życiu.

Nauczyciele:

 • stanowią osobisty przykład (autorytet) dla uczniów
 • potrafią rozpoznawać niepokojące sygnały (wczesne objawy uzależnienia i innych zagrożeń)
 • współpracują z rodzicami, pedagogiem i środowiskiem w celu poprawy sytuacji wychowawczej.

Rodzice:

 • mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli, pedagoga w procesie wychowania dzieci
 • są informowani o możliwości specjalistycznej pomocy
 • poznają motywy sięgania młodzieży po środki uzależniające
 • pogłębiają wiedzę na temat uzależnień, zachowań agresywnych
 • mają możliwość pogłębiania wiedzy w kwestii zdrowego stylu życia.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem. Przez odpowiednio przygotowany i realizowany program pracy wychowawczo-dydaktycznej, chcemy kształtować uczniów aktywnych, samodzielnych, którzy będą umieli poradzić sobie z problemami życiowymi. By umożliwić uczniom dalsze kształcenie i realizację własnych życiowych planów, stwarzamy w szkole warunki do ich właściwego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i fizycznego.

Nauczyciele:                                     

Tworzą i realizują programy wychowawcze, poszukują nowych, atrakcyjnych metod nauczania po to, aby absolwenci mogli w życiu prywatnym pełnić ważne i odpowiedzialne role, być przydatnymi dla kraju obywatelami.

Rodzice:

Biorą aktywny udział w życiu szkoły, wspierają jej działania i są przykładem pozytywnych zachowań dla swych dzieci. Pedagodzy pomagają i doradzają rodzicom w wychowaniu młodzieży.

 

Uczniowie:

W pełni wykorzystują swe możliwości nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale biorą także czynny udział w życiu społecznym, a szczególnie działają na rzecz pokrzywdzonych przez los. Odnoszą się do wszystkich z życzliwością i szacunkiem. Czują się związani ze środowiskiem lokalnym, kultywują tradycje i szanują dziedzictwo kulturowe regionu.

Dyrektor:

Właściwie zarządza finansami szkoły. Prawidłowo planuje i organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dba o swych pracowników. Jest wobec nich wyrozumiały, ale i wymagający. Chętnie wprowadza innowacje w procesie nauczania, wychowania i zarządzania. Potrafi współpracować ze społecznością lokalną i organami administracji samorządowej. Promuje szkołę na zewnątrz.

Baza:

Szkoła posiada pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, czytelnię multimedialną, świetlicę dla uczniów młodszych (I–III) oraz świetlicę dla uczniów starszych, stołówkę z zapleczem kuchennym, gabinet profilaktyki zdrowotnej, salę gimnastyczną z szatniami i natryskami, wewnętrzny i zewnętrzny plac zabaw, boisko wielofunkcyjne. Gabinety lekcyjne są wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, w tym sprzęt multimedialny, mają stałe łącze z internetem. Zaplecze socjalne zapewnia realizację potrzeb uczniów i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która stwarza warunki i klimat do wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka. Przygotowuje go do wyboru właściwych wartości, miejsca w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie. W naszej pracy pedagogicznej odwołujemy się do 70-letniej tradycji szkoły i doświadczenia, co pozwala na zapewnienie celowej, mądrej i świadomej edukacji. Potrzeby uczniów ukierunkowują nasz sposób działania. Wszyscy nauczyciele                        są kompetentnymi pedagogami, dążącymi do samorozwoju i podnoszącymi ustawicznie swoje kwalifikacje oraz stosującymi nowoczesne metody nauczania.

 

Z uwagi na to, że jesteśmy szkołą wiejską, do której uczęszczają uczniowie z okolicznych miejscowości, pełnimy rolę ośrodka kultury dla wszystkich mieszkańców obwodu szkolnego. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, znamy jej problemy i bierzemy udział w ich rozwiązywaniu.

 

Jesteśmy szkołą, która przekazuje wysoki poziom wiedzy i kształci umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia. Chcemy zapewnić uczniom odpowiedni poziom kształcenia i wychowania poprzez ciekawe zajęcia dydaktyczne oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Stawiamy na pozytywną motywację uczenia się związaną z ciekawością poznawania świata, ludzi, samego siebie w aspekcie samorealizacji w przyszłej pracy zawodowej.

 

Nauczyciele przyjmują szczególną odpowiedzialność za wprowadzenie młodych ludzi do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej.

Celem naszej szkoły jest kształcenie powierzonej nam młodzieży i wyposażenie jej w wiedzę                    i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Pragniemy, aby wszyscy nasi absolwenci kontynuowali naukę w szkołach ponadpodstawowych, a w przyszłości odpowiedzialnie i twórczo funkcjonowali w dorosłym życiu, by podołać wysokim wymaganiom wynikającym ze zmieniającej się rzeczywistości i stanu ludzkiej wiedzy.

W centrum naszych działań dydaktycznych znajduje się uczeń. Chcemy nauczyć go rozumieć otaczający go świat i samego siebie. W związku z tym pracujemy nad jego wszechstronnym rozwojem: intelektualnym, fizycznym i moralnym. Naszym podstawowym zadaniem jest kształtowanie pozytywnych form kontaktów między uczniami oraz uczniami i nauczycielami, a także innymi członkami najbliższego środowiska.

Szkoła rozwija model ucznia, który chce się uczyć i wie, czego i po co się uczy oraz krytycznie ocenia stan swojej wiedzy. Naszym uczniom zapewniamy rzetelną wiedzę przekazywaną im przez właściwie przygotowaną i doświadczoną kadrę pedagogów, która aktywnie wprowadza innowacje pedagogiczne w zakresie kształcenia, wychowania i nauczania. Jakość pracy szkoły poddawana jest corocznej ewaluacji wewnętrznej. Za wymierny wynik pracy nauczyciela przyjmujemy sukcesy jego uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Aby zapewnić wysoką jakość nauczania, na koniec każdej klasy przeprowadza się wewnętrzne badanie kompetencji, którego wyniki są szczegółowo analizowane, a następnie przekazywane uczniom i ich rodzicom.

Nauczyciele szkoły w Mostach utrzymują partnerskie stosunki z uczniami, a w sprawach konfliktowych dochodzą do porozumienia na drodze dyskusji, a nie narzucania swej woli. Kierują się w swym postępowaniu zasadami etyki zawodowej i wrażliwością na potrzeby młodzieży. Nasza szkoła służy społeczeństwu i przed nim ponosi odpowiedzialność w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, której efektem będzie właściwe przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. Opinie społeczności szkoły odgrywają dużą rolę w planowaniu jej pracy. Nauczyciele tak dobierają treści programowe, aby kształtować pluralizm światopoglądowy, tolerancję religijną i narodowościową oraz szacunek dla uznanych i ogólnie przyjętych wartości moralnych.

Szkoła podnosi atrakcyjność swej oferty edukacyjnej, organizując zajęcia pozalekcyjne, nie tylko w oparciu o przyznane środki finansowe, lecz wspólnie z Radą Rodziców prowadzi działania zmierzające do powiększenia budżetu szkoły.  Szkoła pozyskuje fundusze unijne.

Zadaniem szkoły jest nie tylko dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych, ale także wspieranie poznawania mechanizmów kierujących demokratycznym społeczeństwem i gospodarką kraju.

Nasza szkoła zmierza do umocnienia poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka polskiego, szacunku dla polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Kształtuje wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej  i ogólnopolskiej, ukazując jednocześnie zdobycze kultury światowej. Szkoła kształci   w uczniach postawy proekologiczne, wpajając im miłość i szacunek do świata przyrody poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach działalności edukacyjnej.

 

Szkoła podejmuje działania edukacyjne, a więc uczenie ważnych umiejętności psychospołecznych, np.: radzenie sobie ze stresem, właściwa komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, promowanie zdrowego stylu życia. Ważnym elementem tego rodzaju działań jest możliwość nawiązania bliskiego kontaktu         z drugim człowiekiem. Nauczyciele dostarczają uczniom adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. Znajomość ich konsekwencji spowoduje u ucznia podjęcie racjonalnego wyboru, a co za tym idzie zmianę postaw i zachowań.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły:

 • posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce;
 • umie samodzielnie rozwiązywać problemy z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi informatycznych i technik mediacyjnych; podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje;
 • sprawnie komunikuje się w języku polskim oraz w dwóch językach obcych, występuje przed publicznością;
 • potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;
 • jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka;
 • świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych;
 • postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi;
 • odważnie zajmuje stanowisko wobec przejawów zła, krzywdy, nietolerancji i przemocy;
 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
 • świadomie i odpowiedzialnie przygotowuje się do życia w rodzinie;
 • sprawnie obsługuje urządzenia multimedialne;
 • dba o kulturę języka, komunikatywność i precyzję swoich wypowiedzi;
 • umie kulturalnie dyskutować i właściwie reagować na krytykę;
 • potrafi organizować pracę własną i właściwie wykorzystywać czas wolny;
 • współorganizuje i uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym szkoły i środowiska;
 • ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej;
 • nie ulega nałogom, zna zasady higieny i stosuje je w codziennym życiu;
 • szanuje ludzi o odmiennych poglądach, kulturach i religiach;

 

DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska wychowawczego, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z zakresu  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat ich oczekiwań  w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych
 • spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy
 • analizy sytuacji wychowawczej w szkole:

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, uwag wpisanych do dziennika

- półrocznych sprawozdań opracowanych przez wychowawcę, opiekunów organizacji, przewodniczących zespołów wychowawczych i pedagoga szkolnego.

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 • brak motywacji do nauki
 • niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych i pozaszkolnych
 • niskie potrzeby edukacyjne
 • niewłaściwa komunikacja interpersonalna w relacji uczeń-uczeń, uczeń-dorosły, dziecko-rodzic
 • nierespektowanie norm społecznych
 • stosowanie agresji fizycznej i werbalnej
 • brak poczucia odpowiedzialności za własne czyny
 • nieregularne uczęszczanie uczniów na zajęcia lekcyjne
 • niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych (cyberprzemoc)
 • niska frekwencja rodziców na spotkaniach ze specjalistami i wychowawcami oraz niewielkie zainteresowanie problemami dzieci
 • niewłaściwa organizacja czasu wolnego
 • zbyt mała aktywność uczniów w życiu klasy, szkoły, środowiska
 • palenie papierosów, eksperymentowanie z alkoholem, używanie napojów energetyzujących
 • otyłość.

 

 

 

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI

 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 • Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 • Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM

Dyrektor szkoły:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole;
 • wspiera finansowo i organizacyjnie działania wychowawczo-profilaktyczne w środowisku szkolnym;
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
 • kontroluje wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 

Pedagog szkolny:

 • niesie wszechstronną pomocy dzieciom;
 • ściśle współpracuje z policją, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami wspomagającymi oświatę;
 • diagnozuje problemy wychowawcze;
 • poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn;
 • doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

Nauczyciel:

 • reaguje na przejawy niedostosowania społecznego;
 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów;
 • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;
 • odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem (w ramach zajęć szkolnych);
 • świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 

Wychowawca klasy:

 • prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym warsztaty i konsultacje dla rodziców;
 • dąży do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój  oraz przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
 • zna warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 • uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości;
 • realizuje treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie;

 

Rodzice:

 • współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

 

W oparciu o pięcioletni program wychowawczo-profilaktyczny, powołany przez dyrektora szkoły zespół nauczycieli, opracowuje roczny plan pracy, w którym uwzględnia się działania wychowawcze i profilaktyczne.

 

OBSZARY, STANDARDY, ZADANIA

 

OBSZAR 1: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Cele:

 1. Świadome uczestnictwo rodziców w życiu społecznym szkoły i środowiska.
 2. Umocnienie roli szkoły w lokalnym środowisku.

 

 

Standardy

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

W planowaniu i organizacji

działań wychowawczo-dydaktycznych uczestniczą rodzice uczniów.

Zachęcanie rodziców do

uczestnictwa w życiu szkoły.

Rodzice, uczniowie

 

Wychowawcy,

dyrekcja szkoły

 

 

Wg kalendarza

imprez szkolnych

i klasowych

 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania

zagrożeń.

 

Rodzice, uczniowie

 

Wychowawcy,

dyrekcja szkoły,

 pedagog

 

 

Wg potrzeb

Rodzice inicjują i współorganizują

czas wolny swoich dzieci

Włączanie rodziców w

organizację czasu wolnego

uczniów.

Rodzice

 

Wychowawcy,

pedagog

Zgodnie z planem pracy

wychowawcy

 

Szkoła podejmuje działania

integrujące lokalną społeczność

Współpraca z organizacjami

pozarządowymi, instytucjami

i zakładami pracy działającymi

w lokalnym środowisku.

 

 

Uczniowie, rodzice,

przedstawiciele

lokalnego środowiska

 

 

 

 

 

Dyrekcja,

wychowawcy

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR 2: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY UCZNIÓW 

 

Cele:

 1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

 

Standardy

Zadania

 

Objęci zadaniem

 

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Bezpieczna szkoła sprzyja właściwemu rozwojowi dziecka.

Uczniowie dbają o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

Ochrona społeczności szkolnej przed zachorowaniem na
Covid-19 i rozprzestrzenianiem się epidemii w środowisku szkolnym.

 

Rodzice, uczniowie, nauczyciele

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Na bieżąco

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią.

 

Rodzice

Wychowawcy,

zespół ds.

profilaktyki, pedagog

Wg harmonogramu

planu pracy wychowawcy klasy

Upowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom zagrożonym.

 

Rodzice

 

Pedagog

Wg potrzeb

Stosowanie zasad higieny pracy i  ergonomii w pracy szkoły.

Uczniowie

 

Wychowawcy,

pedagog, dyrekcja

szkoły, koordynator

ds. bezpieczeństwa,

społ. insp. pracy

 

Wg harmonogramu

planu pracy szkoły

Stosowanie zasad

bezpieczeństwa w praktyce.

Uczniowie

 

Wychowawcy,

koordynator ds.

bezpieczeństwa, SIP

 

Na bieżąco

Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez  instytucje i organizacje wspierające oświatę.

 

Uczniowie

 

Pedagog, wychowawcy

Wg harmonogramu

danego programu

Troska o zdrowie i kondycję psychiczną uczniów.

 

Uczniowie

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Na bieżąco

 

 

OBSZAR 3: KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH. ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD UCZNIÓW

 

Cele:

 1. Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły i środowiska.
 2. Motywowanie uczniów do działań prospołecznych.

 

Standardy

 

Zadania

 

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uczniowie aktywnie i twórczo uczestniczą w życiu szkoły, pełnią  role społeczne i obywatelskie

 Włączenie uczniów w procesy podejmowania decyzji i upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

 

Uczniowie, nauczyciele

Nauczyciele

Wrzesień

 Zachęcanie uczniów do pełnienia ról społecznych

 

Uczniowie, nauczyciele

Wychowawcy,

nauczyciele

Wrzesień

Promowanie aktywnej postawy

 uczniowskiej

 

Uczniowie, nauczyciele

Wychowawcy,

Nauczyciele, pedagog

Cały rok

 

 

 

OBSZAR 4:  TWORZENIE PRZYJAZNEGO KLIMATU W SZKOLE

 

Cele:

 1. Budowanie prawidłowych relacji i wzmacnianie więzi między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

 

 

Standardy

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uczniowie są

współodpowiedzialni za klimat

i atmosferę panującą w szkole

Badanie samopoczucia uczniów w szkole.

 

Uczniowie, nauczyciele

Nauczyciele, pedagog

Październik, luty

Ustalenie i respektowanie zasad

tworzenia właściwych

stosunków między członkami

społeczności szkolnej.

 

Uczniowie, nauczyciele

Wychowawcy,

nauczyciele

Na bieżąco

Udział uczniów w różnych formach zajęć oraz uroczystościach klasowych i szkolnych integrujących grupę lub zespół klasowy.

 

Uczniowie

 

Wychowawcy,

nauczyciele

Wg harmonogramu imprez szkolnych i klasowych

Działania mające na celu ponowną integrację uczniów oraz uczniów i nauczycieli oraz zbudowanie dobrych relacji.

 

Uczniowie, nauczyciele

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Na bieżąco

Podejmowanie działań stwarzających warunki do poznania przez uczniów polskich i ukraińskich kultur obydwu krajów, ukazania różnic i podobieństw łączących Ukraińców i Polaków, wyjaśniania tradycji,

obrzędów, zwyczajów i ważnych dla obydwu krajów wydarzeń.

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog.

Na bieżąco

 

 

OBSZAR 5: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

 

Cele:

 1. Indywidualizowanie i wspomaganie rozwoju każdego ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.
 2. Podniesienie poziomu nauczania w szkole.
 3. Wzmocnienie roli rodziny w tworzeniu właściwych postaw i motywacji do nauki.

 

 

Standardy

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Szkoła zapewnia rozwój uczniom

zdolnym, stwarza warunki do rozwoju indywidualnych talentów i uzdolnień

 

Rozpoznawanie uzdolnień

uczniów.

Uczniowie

Pedagog,

nauczyciele

wychowawcy

Na bieżąco

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania i określania form wsparcia.

 

Uczniowie

Pedagog,

nauczyciele

wychowawcy

Na bieżąco

Rozwijanie zainteresowań i

zamiłowań uczniów.

Uczniowie

 

Nauczyciele

Na bieżąco

Umożliwienie uczniom

weryfikowania wiedzy i

umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

Wg

harmonogramów

konkursów

Promowanie osiągnięć uczniów.

 

 

 

Uczniowie

 

Dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele

Na bieżąco

Realizowanie projektów edukacyjnych pod kierunkiem nauczycieli i samodzielnie.

 

Uczniowie

Wychowawcy,

nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem projektów

 Udział w innowacjach pedagogicznych.

Uczniowie

 

Wychowawcy,

nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem innowacji

Szkoła wspiera  uczniów z trudnościami edukacyjnymi

Diagnozowanie uczniów z

trudnościami edukacyjnymi.

 

Uczniowie

 

Wychowawcy,

pedagog

Zgodnie z

potrzebami

Objęcie uczniów pomocą

psychologiczną –pedagogiczną.

Uczniowie

 

Pedagog, poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

dyrektor,

nauczyciele

 

Zgodnie z

potrzebami

Motywowanie uczniów do

zwiększonego wysiłku.

Uczniowie

 

 

Wychowawcy

nauczyciele

przedmiotu

 

Na bieżąco

Współpraca z rodzicami i

wsparcie ich działań w zakresie

udzielania pomocy uczniom w

nauce.

 

Rodzice i uczniowie

Wychowawcy,

pedagog,

nauczyciele

Na bieżąco

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania i określania form wsparcia.

 

Uczniowie

 

Pedagog, wychowawcy

Zgodnie z

potrzebami

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

Uczniowie

 

Pedagog, wychowawcy

Zgodnie z potrzebami

Dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego.

 

Uczniowie

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Na bieżąco

Szkoła wspiera rodziców

w rozwiązywaniu problemów

dydaktyczno-

wychowawczych

Organizowanie pomocy

rodzicom w rozwiązywaniu

problemów dydaktyczno-

wychowawczych.

 

Rodzice

 

Wychowawcy,

pedagog, dyrekcja

szkoły

Wg harmonogramu

planu pracy szkoły

 Informowanie rodziców uczniów z Ukrainy, jakiego wsparcia może udzielić szkoła oraz do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc. Wskazywanie im sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, zarządzania emocjami.

 

Rodzice uczniów-uchodźców

Wychowawcy, pedagog, dyrekcja szkoły

Wg potrzeb

Kadra pedagogiczna szkoły

 posiada odpowiednie

kwalifikacje i umiejętności,

umożliwiające realizację zadań

dydaktyczno-wychowawczych

 

Uzupełnianie i zdobywanie

dodatkowych kwalifikacji przez

nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele

Dyrektor, lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

Zgodnie z planem

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

 

 

OBSZAR 6: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I TRADYCJI SZKOŁY

 

Cele:

 1. Wpajanie uczniom szacunku dla symboli narodowych, ojczyzny i tradycji szkoły.
 2. Wzmacnianie wśród uczniów poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodu, więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

 

 

Standardy

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Szkoła rozwija postawy

patriotyczne oraz tworzy

i kultywuje tradycje narodowe I szkolne

Poznawanie i kultywowanie  historii własnego narodu, ważnych  postaci historycznych, miejsc pamięci narodowej.

 

Uczniowie

Wychowawcy,

nauczyciele

Wg planów pracy wychowawcy i planów dydaktycznych

Poznawanie historii, zwyczajów i tradycji miejscowości i regionu

 

Uczniowie

 

Wychowawcy,

nauczyciele

Wg planów pracy wychowawcy

Kultywowanie świąt państwowych i symboli narodowych

Uczniowie

 

Wychowawcy,

nauczyciele

Wg kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

 

Tworzenie i kultywowanie

tradycji szkoły.

Uczniowie, rodzice

Wychowawcy,

Nauczyciele,

opiekunowie

organizacji szkolnych

 

Wg kalendarza

imprez i

uroczystości

szkolnych

Dokumentowanie historii szkoły.

Nauczyciele, uczniowie

 

Nauczyciele,

administrator strony

internetowej

 

Wg potrzeb

Szkoła kształtuje pozytywny

wizerunek i upowszechnia swoje

osiągnięcia w środowisku

 Dbanie  o wizerunek i

mienie szkoły.

 

Uczniowie, rodzice,

nauczyciele

Wychowawcy,

nauczyciele, rodzice

Na bieżąco

Promocja szkoły w środowisku

Uczniowie, rodzice,

nauczyciele

Wychowawcy,

nauczyciele, rodzice

 

Na bieżąco

 

 

OBSZAR 7: KSZTAŁTOWANIE POSTAW MORALNYCH ZGODNIE Z OGÓLNIE PRZYJĘTYMI NORMAMI ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

Cele:

 1. Kształtowanie postawy moralnej uczniów w oparciu o powszechnie uznane zasady i wartości.
 2. Przygotowywanie uczniów do dokonywania właściwych wyborów życiowych.

 

 

Standardy

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uczniowie znają swoje prawa

i obowiązki, przestrzegają ich w codziennym życiu szkolnym

Egzekwowanie przestrzegania

przez uczniów zapisów

zawartych w dokumentach

szkoły.

 

Uczniowie

 

Wychowawcy,

nauczyciele, rodzice

Na bieżąco

Uczniowie otrzymują właściwe

wzorce postępowania do

kształtowania wartościowych

postaw moralnych

 

 

Dostarczanie uczniom

właściwych wzorów

postępowania.

 

Uczniowie

 

Wychowawcy,

nauczyciele

 rodzice

Na bieżąco

Kształtowanie świadomości  przeżyć związanych z wojną i jej konsekwencjach dla zdrowia psychicznego.

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy,

nauczyciele

 rodzice

Wg potrzeb

Uczniowie dostrzegają wartość

każdego człowieka, szanują jego

godność, wykazują tolerancję

wobec odmienności innych ludzi

i różnic  światopoglądowych

 

Podejmowanie działań na rzecz

osób niepełnosprawnych oraz

znajdujących się w trudnej

sytuacji życiowej (działalność wolontariacka).

 

Uczniowie

Wychowawcy,

rodzice, nauczyciele,

dyrekcja szkoły

Wg harmonogramu

planu pracy szkoły

Uczenie tolerancji i budzenie szacunku  wobec różnych religii, kultur, tradycji, szacunku wobec osób innej narodowości.

 

Uczniowie

 

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

 

 

OBSZAR 8: POSTAWY SPOŁECZNE

 

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych.
 2. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich.
 3. Budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

 

 

 

Standardy

 

 

Zadania

 

 

Objęci zadaniem

 

 

Odpowiedzialni

 

 

Termin realizacji

 

Uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami

Zapoznanie z obowiązującymi w szkole zasadami zachowania się oraz normami współżycia społecznego.

Uczniowie

 

Nauczyciele,

wychowawcy klas, pedagog 

 

Wg potrzeb

 

Wdrażanie i przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad zachowania się, poszanowania praw i potrzeb innych.

 

Uczniowie

 

Nauczyciele,

wychowawcy klas, pedagog 

 

Na bieżąco

 

Uczniowie potrafią właściwie komunikować się ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności na temat skutecznego komunikowania się.

Uczniowie

 

Nauczyciele,

wychowawcy klas, pedagog 

 

Na bieżąco

 

Przestrzeganie właściwych relacji międzyludzkich w szkole i poza nią.

Uczniowie

 

Nauczyciele,

wychowawcy klas, pedagog 

 

Na bieżąco

 

Wprowadzanie sposobów i form porozumiewania się z uczniami ukraińskimi, włączanie ich w życie szkoły, organizowanie wspólnego spędzania czasu podczas różnych, aranżowanych przez szkołę, sytuacji.

 

Uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Wg potrzeb

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki

Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

Uczniowie

 

Nauczyciele,

wychowawcy klas, pedagog 

 

Wg harmonogramu planu pracy szkoły

Poznanie i przestrzeganie obowiązków ucznia.

Uczniowie

 

Nauczyciele,

wychowawcy klas, pedagog 

 

Wg harmonogramu planu pracy szkoły

Upowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy w przypadku łamania praw dziecka.

 

Uczniowie

Wychowawcy klas, pedagog 

 

Wg potrzeb

 

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają w zapobieganiu problemom wychowawczym

Wyposażanie w wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych

Rodzice, nauczyciele

Dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagog

Wg harmonogramu planu pracy szkoły

Angażowanie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych. 

 

Rodzice

Dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagog

 

Na bieżąco

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami potrafią rozwiązywać sytuacje problemowe.

 

Diagnozowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy klas, pedagog

Wg harmonogramu planu pracy szkoły

Budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów-uchodźców.

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Wychowawcy klas, pedagog

Wg potrzeb

Kształcenie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Uczniowie

Wychowawcy klas, pedagog

Wg planu pracy wychowawcy klasy i pedagoga

Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy wobec  innych.

Uczniowie

Wychowawcy klas, pedagog, osoby współpracujące ze szkołą

 

Na bieżąco

 

OBSZAR 9: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

Cele:

 1. Kształtowanie postaw wolnych od nałogów.
 2. Kształtowanie świadomości negatywnego działania środków psychoaktywnych.
 3. Kształtowanie postaw świadomego korzystania z Internetu i urządzeń multimedialnych.

 

 

 

Standard

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uczniowie znają konsekwencje zażywania środków uzależniających, niewłaściwego korzystania z Internetu i ich wpływu na zdrowie. Wiedzą, gdzie mogą uzyskać pomoc.

Utrzymują właściwe kontakty z innymi użytkownikami sieci.

1. Dostarczanie rzetelnej wiedzy     o szkodliwości palenia papierosów i stosowania innych substancji uzależniających oraz możliwościach szukania pomocy.

 

Uczniowie

Nauczyciele,

wychowawcy klas,

Wg harmonogramu planu pracy szkoły

2. Kształtowanie postaw asertywnych wobec zażywania substancji uzależniających.

 

Uczniowie

Wychowawcy klas, pedagog 

Na bieżąco

3. Zintegrowanie całej społeczności szkolnej w działaniach zapobiegających uzależnieniom i przemocy.

Rodzice, nauczyciele          i instytucje działające      na rzecz profilaktyki uzależnień

 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog

Wg harmonogramu planu pracy szkoły

4.Poznawanie metod radzenia sobie z własną  i cudzą agresją.

 

Uczniowie

Nauczyciele,

wychowawcy klas, pedagog

Na bieżąco

5. Zapobieganie zachowaniom związanym z cyberprzemocą.

 

Uczniowie

Wychowawcy klas, pedagog

Na bieżąco

6. Realizacja ogólnopolskich programów profilaktycznych  rekomendowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Sanepid.

 

Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice

Koordynatorzy poszczególnych programów, pedagog               i wychowawcy

Wg ustalonych terminów

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

Nauczyciele

Dyrektor

Wg potrzeb

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

Uczniowie

Wychowawcy klas,

pedagog

Na bieżąco

9.Realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii w szkodliwy sposób.

 

Uczniowie

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Na bieżąco

 

OBSZAR 10: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

 

Cele:

 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów.
 2. Stosowanie zasad zdrowego stylu życia na co dzień.

 

 

 

Standardy

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia.

Przestrzegają zasad higieny.  Mają wiedzę na temat prawidłowego odżywiania się i korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz stosowania profilaktyki.

 

1. Wdrażanie uczniów do stosowania zasad zdrowego odżywiania i prawidłowej postawy ciała.

 

Uczniowie

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK, wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

2. Udział w programach zdrowotnych finansowanych ze środków zewnętrznych.

Uczniowie

Dyrektor, Przewodniczący zespołu ds. profilaktyki

Wg ustalonych terminów

3. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym.

Uczniowie

Nauczyciel przyrody, biologii, wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas

 

Na bieżąco

4. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym właściwej organizacji czasu wolnego i aktywności fizycznej

Uczniowie , nauczyciele

Wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań, nauczyciel świetlicy,

dyrektor szkoły

 

Na bieżąco

5 Kształtowanie sprawności fizycznej; uświadamianie znaczenia sportu w życiu; wzbudzanie motywacji do rozwijania indywidualnych predyspozycji sportowych; zachęcanie do podejmowania regularnej aktywności fizycznej.

Uczniowie

Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy

Na bieżąco

6. Wpajanie umiejętności prawidłowego korzystania                               z urządzeń multimedialnych.

Uczniowie

Wychowawcy klas, nauczyciel informatyki, nauczyciel bibliotekarz

 

Na bieżąco

 

 

OBSZAR 11: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

CELE:

 1. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju.
 2. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska.
 3. Rozwijanie zainteresowań ekologią.

 

 

Standardy

 

Zadania

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uczniowie racjonalnie korzystają z zasobów przyrody.

 

Uczniowie znają zasady selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie z obowiązującymi zasadami zbiórki surowców wtórnych i recyklingu.

 

Uczniowie

 wychowawcy klas, nauczyciele

Wg planu pracy wychowawcy klasy

2. Wdrażanie do poszanowania przyrody i jej zasobów.

Uczniowie

Nauczyciele biologii, chemii, przyrody, wychowawcy klas

Na bieżąco

3. Troska o stan środowiska naturalnego.

 

Uczniowie

Nauczyciele

 

Na bieżąco

4. Uświadomienie młodzieży konsekwencji degradacji środowiska naturalnego i konieczności podejmowania działań proekologicznych.

 

Uczniowie

Koordynator konkursów o tematyce ekologicznej, nauczyciele

 

Na bieżąco

 

Data dodania: 2023-01-01 17:35:44
Data edycji: 2023-06-29 14:07:40
Ilość wyświetleń: 340

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej