"By się rozwijać potrzebuję innych ludzi (...) gdy się nudzę, włączam sobie gry lub filmik. Nie potrafię inaczej, nie wiem, jak mogę inaczej".
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Plan Pracy Szkoły 2022/2023

 
    

Spis treści 

 

Dydaktyka........................................................................................................................ 2

Obszar I: Poprawa wyników nauczania oraz wyników egzaminów zewnętrznych.............. 2

Obszar II: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów....................................................... 7

Obszar III: Podniesienie poziomu jakości edukacji w wybranych obszarach..................... 12

Obszar IV: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży................................................................................................................. 17

Profilaktyka, opieka i wychowanie................................................................................... 20

Obszar I: Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów. Postawy społeczne........................... 20

Obszar II: Profilaktyka uzależnień................................................................................. 26

Obszar III: Promocja zdrowego stylu życia.................................................................... 29

Obszar IV: Ochrona środowiska naturalnego................................................................ 35

Obszar V: Współpraca z rodzicami i lokalnym  środowiskiem......................................... 38

Obszar VI: Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych. Rozwijanie samorządności wśród uczniów.................................................................................... 40

Obszar VII: Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i tradycji szkoły..................... 43

Obszar VIII: Kształtowanie postaw moralnych zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego............................................................................................................... 46

Zarządzanie i organizacja................................................................................................. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka

 

Obszar I: Poprawa wyników nauczania oraz wyników egzaminów zewnętrznych.

 
   


 

Cele:

 1. Realizacja podstawy programowej poprzez pracę metodami aktywnymi.
 2. Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

OBJĘCI ZADANIAMI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

DOWODY REALIZACJI

Wykorzystanie wyników diagnozy dydaktycznej do modyfikowania

procesu nauczania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

a)

b)

 

Nauczyciele: klas edukacji wczesnoszkolnej zapoznają się z wnioskami z analizy testu kompetencji po klasie III SP (z

ub. r. szk.), klas 4-8 zapoznają się z wnioskami z analizy testu kompetencji po klasie III.

 

Nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej    

 

 

 

 

 

Nauczyciele Szkoły

Podstawowej klas

 4-8

 

 

 

Przewodniczący zespołu

przedmiotowego

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych: humanistycznego, matematycznoprzyrodniczego 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

Protokół z posiedzenia

zespołów przedmiotowych

 

 

 

 

 

Protokoły z posiedzeń zespołów

przedmiotowych

 

2.

Przeprowadzenie badania dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających klasę pierwszą.

Uczniowie klas I

 

 

Nauczyciele klas pierwszych

październik

 

Testy dojrzałości szkolonej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przeprowadzenie i podsumowanie wyników testów

diagnozujących w

kl. I – III na

początku i na końcu roku szkolnego ustalenie wniosków do dalszej pracy.   

 

Uczniowie klasy I Uczniowie klasy II

Uczniowie klasy III

Nauczyciel klasy I Nauczyciel klasy II

Nauczyciel klasy III

październik

czerwiec

Testy, sprawozdania

z analizy i interpretacji wyników

 

4.

a)

Przeprowadzenie i analiza testów sumujących:

w klasie IV – VII: w klasie IV z j. polskiego, historii, matematyki, przyrody, j. angielskiego,  w klasie V z j. polskiego,

matematyki,

historii, geografii, biologii, j. angielskiego w klasie VI z j. polskiego,

matematyki,

historii, geografii, biologii, j. angielskiego w klasie VII z j.

polskiego,

 

 

 

 

Uczniowie klasy IV - VII

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczyciele badanych przedmiotów

 

 

 

 

 

wrzesień maj

 

 

 

 

 

 

Testy, sprawozdania

z analizy i interpretacji wyników

 

               

 

 

matematyki,

historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, j.

angielskiego, j. niemieckiego

 

 

 

 

5. Przeprowadzenie i analiza próbnego egzaminu dla uczniów kl. VII SP.

Uczniowie kl. VII 

 

 

 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

maj

 

 

 

Testy, sprawozdania z analizy i interpretacji wyników

 

 

6. Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych raz na dwa miesiące z: matematyki, jęz. polskiego, jęz.

angielskiego  

 

Uczniowie kl. VII

 

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

Zgodnie z

harmonogramem ustalonym przez zespół przedmiotowy

Testy, wyniki

7. Zapoznanie

nauczycieli z wnioskami z analizy i analizą wyników

egzaminu próbnego dla uczniów kl. VII SP. 

Nauczyciele kl. VII  

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

sierpień 

Sprawozdania z analizy i interpretacji wyników

8. Przeprowadzenie i analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty.

 

Uczniowie klasy VIII 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

październik marzec

 

 

 

Testy, sprawozdania z analizy i interpretacji wyników

 

 

 

 

 

 

 

9. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z wynikami i wnioskami z analizy próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i j. angielskiego  w ramach konsultacji indywidualnych

Uczniowie klasy VIII

Rodzice

 

Wychowawcy klas VIII Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

listopad

marzec

 

 

 

Zapisy w dzienniku lekcyjnym

10. Przeprowadzanie comiesięcznych testów z j. polskiego skonstruowanych na wzór zadań egzaminacyjnych w klasach VIII

Uczniowie klas VIII

Elżbieta Tarczykowska Joanna Kolczyński

IX – IV 2022/2023

Oceny z testów

11. Dokonanie analizy i interpretacji wyników egzaminu ósmoklasisty.

Nauczyciele przedmiotów

egzaminacyjnych w

klasie VIII 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

 

Sierpień

Protokół z posiedzenia zespołów przedmiotowych, wnioski i zalecenia z dokonanych analiz   

 

 

 

 

 

 

 

12.

Przeprowadzenie testu próbnego z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas 78 w obecności rodziców

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych w

klasie VII i VIII

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

 

Wg harmonogramu zespołów

Lista obecności rodziców 

Testy oraz wnioski i zalecenia z dokonanych analiz   

Stosowanie innowacyjnych metod i form w

procesie nauczania

 

 

1.

a)

b)

Stosowanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach edukacyjnych: określanie celu lekcji i kryteriów sukcesu, ocena koleżeńska.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły

Podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich

przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy w zeszytach uczniów, zapisy w dzienniku elektronicznym, protokoły

zespołów przedmiotowych

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizowanie projektów edukacyjnych i POE jako aktywnej metody nauczania w ramach różnych przedmiotów.

Edukacja wczesnoszkolna:

− “Współpraca

zamiast rywalizacji”

− “Dzień otwartych

klas” Klasy 4-8:

− “Zmysły”

− “Tolerancja”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły

Podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Korobczuk

Małgorzata Cynarzewska

- Okunek

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

2 razy w roku szkolnym

 

 

 

 

Zapisy w zeszytach, dzienniku elektronicznym, protokoły zespołów

przedmiotowych

 

 

Święta narodowe

(11 listopad, 3

Maja)

 

 

 

 

 

Październik

Marzec

 

 

3.

Stosowanie narzędzi TIK na lekcjach

Uczniowie i nauczyciele Szkoły

Podstawowej

 

Nauczyciele wszystkich

przedmiotów

 

 

cały rok

 

Zapisy w dzienniku

 

4.

Prowadzenie lekcji w modelu lekcji odwróconej

Uczniowie i nauczyciele Szkoły

Podstawowej

 

Nauczyciele wszystkich

przedmiotów

 

 

cały rok

 

Zapisy w dzienniku

 

Obszar II: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

 

Cele:

 1. Objęcie opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Indywidualizowanie pracy z uczniem.
 3. Umożliwianie uczniom rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności.
 4. Zapoznanie uczniów ze stylami i metodami uczenia się.

 

 

ZADANIA

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

OBJĘCI ZADANIEM

 

ODPOWIEDZIALNI

 

TERMINY

 

DOWODY REALIZACJI

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów

 

1. Diagnozowanie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych w konsultacji ze specjalistami.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej

Nauczyciele, pedagog, wychowawcy,

nauczyciele specjaliści

Wg potrzeb

Skierowania do Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej, opinie Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

2.

Organizacja warsztatów wspierających rozwój psychofizyczny dzieci z:

logopedą oraz innymi specjalistami nauczycielami różnych zajęć edukacyjnych zgodnie z potrzebami rodziców.

Rodzice uczniów

Szkoły

Podstawowej 

Logopeda i inni

specjaliści,

Nauczyciele różnych zajęć edukacyjnych (zgodnie z potrzebami rodziców)

 

Zgodnie z

haromonogramem ustalonym w porozumieniu z rodzicami

Zapisy w dziennikach zajęć 

Indywidualizowanie pracy z uczniem, mającym specyficzne

potrzeby edukacyjne

 

1.    Stosowanie zaleceń zawartych w opiniach Poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym i dziennikach zajęć

pozalekcyjnych

 

2. Udzielanie uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych pomocy psychologicznopedagogicznej na

zajęciach dydaktycznowyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych i kołach przedmiotowych.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

i specjalistycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Prowadzenie dodatkowych zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII

Uczniowie klasy VIII

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

Wrzesień/kwiecień 2022/2023

Dziennik zajęć

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

1.

 

Przygotowanie oferty kół zainteresowań.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Nauczyciele, dyrektor

wrzesień/październik

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

2.

 

Prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej

Nauczyciele

cały rok

Oferta kół zainteresowań na stronie szkoły i szkolnym Facebooku

 

3.

 

Prowadzenie zajęć

artystycznych i wychowania fizycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami uczniów.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Nauczyciele zajęć artystycznych

 i wychowania fizycznego

Cały rok

Plany dydaktyczne z zajęć artystycznych  i wychowania fizycznego

Umożliwianie uczniom weryfikowania poziomu ich wiedzy i umiejętności

1.

Organizowanie różnego rodzaju konkursów szkolnych oraz zawodów sportowych; zachęcanie uczniów do brania w nich udziału.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Harmonogram konkursów i zawodów sportowych

 

 

2.

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, wiedzy i umiejętności, artystycznych oraz w zawodach sportowych różnego szczebla.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Wszyscy nauczyciele

Wg harmonogramów konkursów i zawodów sportowych

Protokoły z konkursów i komunikaty z zawodów

Promowanie osiągnięć uczniów

1.

 

Nagradzanie i wyróżnianie uczniów biorących udział w konkursach oraz osiągających sukcesy edukacyjne.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele – opiekunowie uczniów

Apele podsumowujące

 

 

 

 

 

Dyplomy, tablica „Nasze sukcesy”, strona internetowa szkoły

2.

 

Informowanie na apelach, na stronie internetowej szkoły i tablicy „Nasze sukcesy” o osiągnięciach uczniów.

 

 

Informowanie:

bezpośrednio -         do 5 dni po

otrzymaniu informacji o sukcesie

 

Motywowanie uczniów do zwiększonego wysiłku intelektualnego

1.

Przeprowadzenie prezentacji i pogadanki dla rodziców uczniów klas IV – VIII na temat „Zmieniającej

się szkoły” oraz budowania pozytywnych relacji

Rodzice

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wice dyrektor

Beata Korobczuk

 

 

 

 

 

Pierwsze zebranie z rodzicami

 

 

 

 

 

 

Zapis w dzienniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel – rodzic i wpływu na motywację uczniów.

 

 

 

 

2. Zapoznanie uczniów

ze stylami i metodami uczenia się.   

Uczniowie klas V -

VIII

 

Bożena Trela

Beata Korobczuk

I półrocze

Zapis w dzienniku 

 

3. Udzielanie pochwał za odnoszone sukcesy na forum klasy i szkoły.

 

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Dziennik lekcyjny, wpisy do zeszytów kontaktów z rodzicami

4. Nagradzanie aktywności uczniów zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Wpisy do zeszytów kontaktów z rodzicami i dzienników lekcyjnych, oceny za aktywność.

5. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów poprzez modyfikację planów dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

Plany dydaktyczne ze wszystkich

przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

6. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej z poszczególnych przedmiotów i na zajęciach w świetlicy szkolnej.

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

 

Uczniowie

 

Wg potrzeb

Punkty z zachowania dla udzielających pomocy oraz poprawa wyników nauczania 

 

 

 

Obszar III: Podniesienie poziomu jakości edukacji w wybranych obszarach

 

 

Cele:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
 2. Rozbudzenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i humanistycznymi.
 3. Podnoszenie jakości i efektywności nauczania przez nauczycieli.

 

Podnoszenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych

1.

 

Stosowanie narzędzi TIK dla osiągania lepszych wyników nauczania i zainteresowania uczniów ww. dziedzinami wiedzy.

Nauczyciele 

Przewodniczący zespołów

cały rok

 

 

Zapisy w dzienniku, konspekty zajęć

2.

Prowadzenie innowacji pedagogicznych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Gram, doświadczam, uczę się - gamifikacja na lekcjach przyrody i

Uczniowie klas 

4-8

 

Magdalena

Zygadlewicz

 

Cały rok

 

 

Program innowacji pedagogicznej

 

 

 

biologii” 

 

 

 

 

 

”Tropiciele przyrody”

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawcy klas 1-3

 

 

3.

Święta

Przygotowanie i organizowanie

Projektowanych Okazji Edukacyjnych: “Dzień otwartych klas”

„Współpraca zamiast

rywalizacji” „Zmysły” „ Tolerancja” Narodowe: Listopad

Maj

Uczniowie Szkoły Podstawowej

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Sprawozdania zespołów

przedmiotowych

 

Organizacja zajęć popularyzujących przedmioty matematycznoprzyrodnicze

1.

 

Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć z uczniami uzdolnionymi, zajęć dydaktycznowyrównawczych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej

Przewodniczący i nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego oraz zespołu edukacji wczesnoszkolnej

Cały rok

Dzienniki zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych

 

 

2.

 

Organizowanie i przeprowadzanie konkursów matematycznych i propagujących wiedzę przyrodniczą.

Uczniowie Szkoły Podstawowej

Przewodniczący i nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego

oraz zespołu

edukacji wczesnoszkolnej

Cały rok 

Plan pracy zespołów 

Harmonogram konkursów

3.

 

Udział w

Międzynarodowym

Konkursie „Kangur”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej

Przewodniczący zespołu matematyczno – przyrodniczego

 

Wg harmonogramu organizatora konkursu

Informacja na stronie internetowej szkoły

4.

Światowy Dzień Łamigłówek, składanek”

 

Uczniowie klas IV

- VIII

 

Nauczyciele matematyki

Styczeń/luty

Sprawozdanie z pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego

5. −

Akcje: 

Tydzień Kodowania

Dzień Bezpiecznego

Internetu

Uczniowie klas IV - VIII

Nauczyciele matematyki i informatyki

październik listopad

Sprawozdanie z pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego

6.

Organizacja wycieczek edukacyjnych w celu

rozwijania zainteresowań przedmiotami matematycznoprzyrodniczymi. 

Nauczyciele zespołu matematyczno - przyrodniczego

Przewodniczący i nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego oraz edukacji

wczesnoszkolnej

 

Cały rok

Karty wycieczek

 

Organizacja zajęć popularyzujących przedmioty humanistyczne

1.

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami z języka polskiego ZDW

Uczniowie klas IV

- VIII

Nauczyciele języka

polskiego i angielskiego

Cały rok

Dzienniki zajęć

2.

Organizowanie i przeprowadzanie konkursów propagujących wiedzę z przedmiotów humanistycznych

Uczniowie klas IV

– VIII

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotowego zespołu

humanistycznego

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy humanistycznego zespołu przedmiotowego

 

 

 

 

 

3.

Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, na wystawy, do muzeum, do filharmonii

Uczniowie Szkoły Podstawowej

Nauczyciele

Cały rok

Karty wycieczek

4.

 

Korelacja między przedmiotowa

Uczniowie klas IV

- VIII

Nauczyciele przedmiotowego zespołu humanistycznego

Wg. potrzeb

Sprawozdanie pracy humanistycznego zespołu przedmiotowego

Doskonalenie umiejętności i metod nauczania przez nauczycieli

1.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Nauczyciele

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Wg. harmonogramu

 

 

 

Protokół z rady pedagogicznej

 

 

2. Prowadzenie przez nauczycieli wewnątrzszkolnych

rad szkoleniowych

 

 

Nauczyciele

Nauczyciel prowadzący

szkolenie

 

listopad -EW luty – zespół

humanistyczny maj – zespół

matematyczno -

przyrodniczy

 

Protokół z rady pedagogicznej

 

 

3. Obserwacja i omawianie lekcji

koleżeńskich

 

3a. Lekcje otwarte w

obecności rodziców

 

Nauczyciele

 

 

 

Uczniowie Szkoły

Podstawowej

Rodzice

Nauczyciel prowadzący lekcję koleżeńską

 

Nauczyciel prowadzący lekcję

 

Wg. harmonogramu

zespołu

 

 

Wg. harmonogramu zespołu przedmiotowego

Sprawozdania zespołów

 

 

 

Zapis w dzienniku

Sprawozdanie zespołu

 

 

4. Udział w dwóch szkoleniach doskonalących indywidualny warsztat nauczyciela

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Wg. harmonogramu szkoleń

 

 

 

Zaświadczenia, certyfikaty

 

 

 

 

 

5. Aktualizacja PZO

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

Wrzesień

PZO

 

 

 

 

 

 

Obszar IV: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

Cele: 

 1. Poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczniów.
 2. Promowanie czytania jako ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego.
 3. Kreowanie wizerunku biblioteki, jako centrum informacji.

 

  

ZADANIA  

  

SPOSÓB REALIZACJI  

  

OBJĘCI ZADANIEM  

  

ODPOWIEDZIALNI  

  

TERMIN

REALIZACJI  

  

DOWODY REALIZACJI  

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu czytelnictwa 

1. Przeprowadzanie całorocznego szkolnego konkursu czytelniczego.                 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 

Nauczyciel bibliotekarz 

Cały rok

(podsumowanie

po I i II

semestrze) 

Comiesięczne i semestralne wyniki konkursu umieszczone na tablicy informacyjnej 

 

2. Systematyczna analiza stanu czytelnictwa w klasach. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej    

Nauczyciel bibliotekarz,

wychowawcy 

1 x w miesiącu 

 

Wydruk z programu MOL NET + 

 

3. Organizowanie konkursów czytelniczych, w tym międzyszkolny konkurs Czytasz?

Czytam! 

Uczniowie Szkoły Podstawowej   

Nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele przedmiotów 

Zgodnie z planem pracy biblioteki szkolnej i

planami

dydaktycznymi 

 

 Wyniki konkursów 

 

 

 

4. Badanie oczekiwań uczniów w zakresie wzbogacania księgozbioru biblioteki. 

Uczniowie Szkoły

Podstawowej                   

 

Nauczyciel bibliotekarz 

Cały rok  

Wykaz literatury do zakupienia 

5. Uzupełnienie księgozbioru o nowe lektury zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 

Nauczyciel bibliotekarz i dyrektor 

cały rok 

Nowe lektury w księgozbiorze 

 

6.

− − −

− −

 

Udział w ogólnopolskich akcjach i imprezach promujących czytelnictwo:   Ogólnopolski Dzień

Głośnego Czytania 

Noc Bibliotek 

Dzień Postaci z Bajek 

Tydzień Bibliotek

Szkolnych 

Dzień Książki 

Święto Uwalniania Książek 

ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 

 

Nauczyciel bibliotekarz 

Według harmonogramu 

Materiały zdjęciowe i opisy na stronie szkoły 

 

7.

Zachęcanie do redagowania własnych tekstów w wydawanej we współpracy z SU gazetce szkolnej 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 

 

Nauczyciel bibliotekarz, opiekun SU 

Cały rok 

Wydane egzemplarze gazetki  

Wykorzystanie zasobów biblioteki do realizacji

podstawy programowej z każdego przedmiotu 

1.

Zadawanie zadań domowych wymagających korzystania z zasobów biblioteki szkolnej. 

Uczniowie Szkoły

Podstawowej                    

Nauczyciele wszystkich przedmiotów 

Co najmniej 1 x  w semestrze na każdym

przedmiocie 

 

Zeszyty uczniowskie                 z

wykonanym zadaniem domowym 

2.

Uczestnictwo uczniów w lekcjach bibliotecznych z zakresu edukacji czytelniczo – medialnej. 

Uczniowie wszystkich klas                

Bibliotekarz, nauczyciele przedmiotów 

Raz w semestrze

1 godzina w każdej klasie 

Zapisy w dzienniku biblioteki 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka, opieka i wychowanie

 

Obszar I: Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów. Postawy społeczne.

CELE: 1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pracy i nauki.

 

 1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształtowanie prawidłowych postaw.

 

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

Osoby objęte zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Uświadomienie uczniom potrzeby przestrzegania prawa wewnętrznego szkoły

1.

Zapoznanie uczniów z regulaminami szkoły: Regulaminem Oceniania

Zachowania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, Regulaminem przyznawania stypendium oraz planem pracy wychowawcy.

KL. I-VIII

Wychowawcy klas

Wrzesień

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

2.

Przeprowadzenie pogadanek/warsztatów na temat konieczności przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów.

KL. I-VIII

Wychowawcy klas

Według planu wychowawcy klasy

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

Uświadomienie uczniom ich praw wynikających z przepisów prawa oraz przeciwdziałanie

zrachowaniom naruszającym

1. Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka i Statutem szkoły.

KL. I-VIII

Wychowawcy klas

Listopad

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

 

prawa dziecka

2. Wykonanie gazetki poświęconej prawom i obowiązkom dzieci.

KL. I-VIII

Pedagog

Październik

Materiały na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła

Wolontariatu

3. Umieszczenie na platformie Microsoft Teams mapy instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka: Rzecznik Praw

Dziecka, Komitet Praw Dziecka, UNICEF.

KL. I-VIII

Pedagog

Listopad

Materiały na platformie Microsoft Teams

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi zasadami zachowania oraz normami współżycia społecznego

1. Omówienie zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych

(np. w teatrze, kinie, podczas wycieczki, środkach komunikacji, na zawodach sportowych).

KL. I-VIII

Wychowawcy klas

Październik

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w

dzienniku lekcyjnym

Zapewnienie

dzieciom bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią

1. Przypomnienie zasad:

a)   bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i ze szkoły,

b)   bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

c)    przebywania na terenie szkoły,

d)   zachowania się w czasie wycieczek i zawodów sportowych,

e)   dbania o czystość i higienę ciała,

f)    właściwego uczenia się w szkole i w domu

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

2. Przypomnienie uczniom o zasadach zachowania podczas przerw  oraz o obowiązku punktualnego przychodzenia na lekcje.

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

             

 

 

3. Zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi i właściwymi sposobami formułowania komunikatów z prośbą o pomoc.

Kl. I-IV

Wychowawcy klas

Wrzesień

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

4. Dostosowanie wysokości krzeseł i ławek do aktualnego wzrostu dzieci.

Kl. I-VIII

Opiekunowie

sal lekcyjnych, pielęgniarka szkolna

Wrzesień

Monitorowanie przez wszystkich wychowawców

5. Kontrolowanie wagi plecaków uczniów jako forma zapobiegania wadom postawy.

Kl. I-VIII

Pedagog, wychowawcy

klas

Cały rok

Notatka z wykonanego pomiaru

6. Spotkanie z przedstawicielem policji dotyczące bezpieczeństwa. uczniów w szkole i poza szkołą.

Kl. I-VII

Wychowawcy

Wrzesień

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”

7. Wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez akcentowanie ich mocnych stron.

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym

Przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur i zasad zachowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19.

1. Zapoznanie uczniów z przyjętymi w szkole zasadami zachowania w czasie pandemii COVID- 19.

Klasy I-VIII

Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Wrzesień

Zapis zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

2. Przestrzeganie wewnętrznych procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19, w szczególności: postępowania w

przypadku wystąpienia

podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Wychowawcy i nauczyciele

Dyrektor szkoły

Cały rok

Procedury i regulaminy

3. Eksponowanie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji dezynfekcji.

Obsługa szkoły

Dyrektor szkoły

Cały rok

Plakaty, informacje, instrukcje

 

 

4. Spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat odpowiedzialnego dbania o własne zdrowie i nienarażania innych na infekcje.

Kl. I-VIII

Pielęgniarka szkolna

Wrzesień/Październik

Sprawozdanie z działalności pielęgniarki szkolnej

5. Przeprowadzenie zajęć na temat ochrony wzroku w pracy z monitorem, ergonomii stanowiska nauki i pracy, higieny w nauce i nauczaniu zdalnym.

KL. I-VIII,

nauczyciele

Pielęgniarka szkolna

W przypadku wprowadzenia nauki w systemie hybrydowym lub zdalnym.

Sprawozdanie z działalności pielęgniarki szkolnej

Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy wobec innych

1. Realizacja działań dotyczących cyberprzemocy:

a)   zapoznanie uczniów z zasadami właściwego korzystania z Internetu,

b)  umieszczenie informacji na temat bezpiecznego korzystania z sieci w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu, tj. pracownia komputerowa,

c)   biblioteka i świetlica szkolna;

d)  systematyczne sprawdzanie stanowisk komputerowych (zabezpieczenie przed niebezpiecznymi stronami internetowymi, programy filtrujące, itp.);

e)   wykorzystywanie zasobów

biblio teki szkolnej

dotyczących cyberprzemocy

(filmy, materiały multimedialne);

f)    umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji

 

 

Kl. I-VIII

 

Kl. I-VIII

 

 

 

 

 

 

Kl. I-VIII

 

 

 

 

 

 

 

Kl. I-VIII

 

 

 

 

Kl. I-VIII

 

 

 

 

Nauczyciel informatyki Nauczyciel informatyki, nauczyciele świetlicy i

biblioteki

 

 

Nauczyciel informatyki,

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Nauczyciel

informatyki

 

 

 

Wrzesień

 

Październik

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Według planu

wychowawcy

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w

dzienniku lekcyjnym

 

Tablice

Informacyjne

 

 

Programy filtrujące i

zabezpieczające

 

 

 

 

 

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

Wpis na stronie

internetowej

 

 

 

o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie;

g)  wykonywanie gazetek informacyjnych na

h)  temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego

i)    korzystania z Internetu;

j)    przekazanie rodzicom informacji na temat zagrożeń w sieci oraz sposobów oznakowania gier.

 

 

 Kl. I-VIII

 

 

 

 

Rodzice

 

 

Nauczyciel informatyki,

wychowawcy

klas

 

Wychowawcy

 

 

Listopad

 

 

 

 

Według planu wychowawcy

 

 

Materiały na tablicach

informacyjnych

 

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym oraz w

zakładce

„Wydarzenia”

 

1. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł:

-      „Przemoc boli”,

-      „Smart to znaczy dobrze – Fonoholizm”

Kl. I-VIII

Pedagog

Wychowawcy

Według planu pracy pedagoga i wychowawcy

Zapis w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga

2. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat związany z agresją, przemocą i brakiem tolerancji.

Kl. IV-VIII

Wychowawcy

Według planu wychowawcy

Zapis w dzienniku lekcyjnym oraz w zakładce „Wydarzenia”

3. Reagowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

Kl. I-VIII

Wszyscy pracownicy

Według potrzeb

Zapis w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku pedagoga, notatka ze zdarzenia

4. Informowanie na bieżąco rodziców o przejawach agresywnego zachowania ich dzieci.

Rodzice

Wychowawcy, pedagog

Według potrzeb

Zapis w dzienniku lekcyjnym i dzienniku pedagoga

             

 

 

5. Podnoszenie kultury słowa wśród uczniów:

a)    dbanie o dobre imię swojej klasy, szkoły,

b)   eliminowanie wulgaryzmów ze słownictwa ucznia,

c)    wdrażanie uczniów do przestrzegania norm zachowań dotyczących kultury osobistej

Kl. IV-VIII,

Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Cały rok

Wpisy do dziennika lekcyjnego ,,Uwagi“, oceny zachowania

6. Przeprowadzenie rozmów wychowawczych z uczniami

przejawiającymi zachowania agresywne

oraz ich rodzicami. Zawieranie kontraktów wychowawczych.

Kl. IV-VIII, rodzice

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym,

i dzienniku pedagoga

7. Umieszczenie na gazetce szkolnej informacji na temat instytucji, do

których rodzice i uczniowie mogą zwrócić się o pomoc.

Kl. I-VIII, rodzice

Członkowie zespołu ds. profilaktyki

Październik

Tablica informacyjna

8.

Rozpoznawanie złości-agresji – przemocy, radzenie sobie ze złością i uczenie się zapobiegania zachowaniom agresywnym i przemocowym.

Uczniowie, uczestnicy zajęć treningu emocjonalno -społecznego

Nauczyciel zajęć terapeutycznych

Według planu pracy terapeuty

Zapisy w dzienniku zajęć emocjonalno- społecznych

Działania zmierzające do integracji i reintegracji ucznió w i zapewnienia im komfortu psychicznego.

1.

 Zajęcia na świeżym powietrzu sprzyjające wzajemnemu poznaniu się uczniów i nawiązaniu relacji.

Kl. I-VIII

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym

2.

Akcentowanie znaczenia życzliwości, koleżeństwa i kulturalnego zachowania podczas lekcji i w czasie przerw.

Kl. I-VIII

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Cały rok

Zapis w dzienniku

 

3.

Poruszanie podczas lekcji wychowawczych tematu emocji i umiejętności ich kontrolowania.

Kl. I-VIII

Wychowawcy, pedagog

Według potrzeb

Zapis w dzienniku lekcyjnym

Ograniczanie nadmiernej absencji wśród uczniów

1.

Zapoznanie rodziców z przepisami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego.

Kl. I-VIII

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Tematyka zebrań z rodzicami”

2.

2. Monitorowanie na bieżąco frekwencji uczniów na lekcjach.

Kl. I-VIII

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym w rubryce

,,Frekwencja”

3. Konkurs na klasę i uczniów z najwyższą frekwencją jako element szkolnego konkursu „Klasa na medal”.

Kl. I-VIII

Opiekunowie SU, wychowawcy klas

Raz w półroczu

Umieszczenie na tablicy SU wykazu uczniów ze 100% frekwencją i klas z najwyższą frekwencją, dyplomy

               

 

 

 

 

 

Obszar II: Profilaktyka uzależnień

CELE: 1. Kształtowanie świadomości negatywnego działania środków psychoaktywnych.

 

 1. Kształtowane postaw wolnych od nałogów.

 

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby objęte zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej. Kształtowanie postaw asertywnych wobec uzależnień.

 

1. Omówienie treści dotyczących uzależnień na zajęciach lekcyjnych z biologii, chemii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie.

Kl. IV-VIII

Nauczyciele wyżej wymienionych przedmiotów

Według planów dydaktycznych

Zapisy tematów zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

2. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:

-      zagrożeń wynikających z różnego rodzaju uzależnień,

-      pogłębianie wiedzy uczniów na temat mechanizmów uzależnień,

-      wykonywanie plakatów

-      dotyczących szkodliwości palenia i wyeksponowanie ich na korytarzach szkoły,

-      wykonanie prezentacji na temat:

-      ,,Skutki zdrowotne palenia papierosów/e-papierosów,”

prezentowanie filmów edukacyjnych o szkodliwości palenia tytoniu i spożywania alkoholu

Kl. IV-VIII

Wychowawcy klas

Według planu wychowawcy

Zapisy w dzienniku lekcyjnym, wystawa prac

3. Udział w programie ,,Debata”, celem którego jest wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków.

KL. IV-VIII

Pedagog, wychowawcy

listopad

Zapis w dzienniku lekcyjnym, dokumentacja pedagoga

 

 

4. Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

KL. IV-VIII

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym, dokumentacja pedagoga

5. Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu- zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, dyskoteki, zawody sportowe, uczestnictwo w Dniu Dziecka i Sportu.

KL. I-VIII

Wychowawcy,

opiekunowie kół i organizacji,

dyrektor, pedagog

Cały rok

Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych oraz w

dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”

i „Wycieczkach”

6. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

KL. IV-VIII

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym, dokumentacja pedagoga

7. Udział w Szkolnym Dniu Profilaktyki i Dniu Sportu.

KL. I-VIII

Wychowawcy, pedagog

Dzień Profilaktyki, Dzień Sportu

Zapis w dzienniku lekcyjnym ,,Wydarzenia” i dzienniku pedagoga

Obszar III: Promocja zdrowego stylu życia.

CELE: 1. Kształtowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. Zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej.

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby objęte zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Edukacja prozdrowotna. Upowszechnianie i realizacja w szkole programów służących promocji zdrowia i aktywności fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

1. Dbanie o higienę czasu wolnego poprzez:

-      organizowanie na terenie szkoły kół zainteresowań,

-      zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej,

-      organizacja wycieczek,

-      organizowanie dyskotek szkolnych i klasowych,

-      organizowanie pikników.

 

 

Kl. I-VIII

Kl. I-VIII

Kl. I-VIII

Kl. I-VIII

 

Kl. I-VIII

 

 

Nauczyciel w-f

 

Wychowawcy

i nauczyciele

Wychowawcy Wychowawcy,

nauczyciele,

Wychowawcy

 

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Według potrzeb

 

Według

harmonogramu

imprez szkolnych i klasowych

Zapisy w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Ważniejsze wydarzenia”, karty wycieczek, zapisy w dziennikach pozalekcyjnych

2. Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez:

-      poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zaburzeń odżywiania na

lekcjach przyrody, biologii i spotkaniu z pielęgniarką,

 

-      układanie prawidłowych jadłospisów na lekcjach techniki,

 

 

Kl. IV-VIII

 

 

 

Kl. I-VIII

 

 

 

 

Wychowawcy,

pielęgniarka szkolna, nauczyciele

przyrody i biologii

Nauczyciel techniki

 

 

 

 

Według planów dydaktycznych

 

 

Według planu dydaktycznego nauczyciela techniki

 

 

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym, dokumentacja pielęgniarki szkolnej Zapis w dzienniku lekcyjnym,

Zapis w dzienniku, dokumentacja

 

 

 

-     działania profilaktyczne związane z profilaktyką otyłości na zajęciach z wychowawcą i

pielęgniarką,

 

Kl. I-VIII

Wychowawcy,

pielęgniarka szkolna

 

 

 

Cały rok szkolny

pielęgniarki szkolnej

 

- pogadanki dotyczące szkodliwości spożywania napojów energetycznych

  Kl. IV-VIII

Wychowawcy

Według potrzeb

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

 

3. Zorganizowanie ,,Spartakiady"- zajęć integracyjno- sportowych, opartych na zabawach aktywizujących i uruchamianiu aktywności fizycznej uczniów.

Kl. I-III

Nauczycielki EW

Dwa razy w półroczu

Zapis w dzienniku lekcyjnym

4. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą poświęconych dbałości o zdrowie, piramidzie żywienia, higienie osobistej.

Kl. I-VIII

Wychowawcy

Według planów wychowawców

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

5. Prezentacja filmów, plakatów i literatury dotyczących zdrowego żywienia.

Kl. I-VIII

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku pedagoga

 

Wdrażanie uczniów do stosowania zasad zdrowego odżywiania się i zachowania prawidłowej postawy ciała

 

    1. Realizacja programów:

a)   „Trzymaj formę”- współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację

Producentów Żywności Związek

Pracodawców

b)   Realizacja ,,Programu dla szkół - owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne dla uczniów”.

 

Kl. IV-VIII

 

 

 

 

Kl. I-V

 

J. Kręciwilk

 

 

 

 

M. Zygadlewicz

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Sprawozdania z realizacji

programów

 

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym i w dzienniku pedagoga

2. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat: „Zasady zdrowego odżywiania oraz umiejętność czytania etykiet” ze zwróceniem uwagi na substancje szkodliwe występujące w żywności.

Kl. IV-VIII

Wychowawcy

Kwiecień

Zapis w dzienniku lekcyjnym

3. Udział w akcji " Śniadanie daje moc", której celem jest zwiększenia świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.

Kl. I-III,

rodzice

Nauczycielki EW

Listopad

Zapis w dzienniku lekcyjnym

4.   Prowadzenie zajęć edukacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjnej

Kl. I-VIII

Nauczyciele EW i wychowania fizycznego

Według planów dydaktycznych

Sprawozdanie z realizacji programu

5. Opracowanie planu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.

Kl. I-VIII

Dyrektor szkoły, K. Kacprzak

Wrzesień

Plan lekcji

 

Zachęcanie uczniów do

podejmowania aktywności

fizycznej

1. Organizacja:

a)   Szkolnego Dnia Dziecka i

Sportu,

 

 

 

b)   Dnia Patrona,

 

c)    wycieczek rekreacyjnych,

 

d)   zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych otyłością.

e)   zajęć na basenie

f)    zajęć na lodowisku

 

Kl. I-VIII

 

 

 

 

Kl. I-VIII

Kl. I-VIII

Kl. I-VIII

 

Kl. II-III

Kl. IV-VIII

 

Wychowawcy, nauczyciele

wychowania fizycznego 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

J. Kręciwilk

 

 

 

Instruktorzy pływania Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Czerwiec

 

 

 

 

Czerwiec

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Grudzień- marzec

Zapisy w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Ważniejsze wydarzenia”, karty wycieczek, zapisy w dziennikach pozalekcyjnych

Dbanie o kondycję psychiczną uczniów.

 

1. Ukierunkowanie ucznia na rozwój poprzez:

− określenie własnych potrzeb

(potencjał i deficyty), 

− sformułowanie celów na podstawie aspiracji, marzeń i pragnień

 

Kl. I-VIII

 

Pedagog, wychowawcy

 

Cały rok

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym

 

2. Wyrabianie poczucia akceptacji trudności poprzez:

− zrozumienie, że trudności i problemy to wyzwania, które są

częścią życia i służą rozwojowi,

− wychodzenia poza strefę komfortu

Kl. I-VIII

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym

 

 

3. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat: ,,Nie jestem ofiarą”, mającej na celu uświadomienie odpowiedzialności za własne działania, poczucia wpływu oraz brania spraw we własne ręce.

Kl. IV-VIII

Wychowawcy klas

Listopad

Zapis w dzienniku lekcyjnym

4. Kształtowanie umiejętności:

− akceptowania zmian, jako

części życia,

− reagowania na zmiany, − adaptacyjnych.

Kl. I-VIII

Pedagog, wychowawcy klas

Według potrzeb

Zapis w dzienniku lekcyjnym

5. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat:

,,Pozytywne myślenie” dotyczące postrzegania problemów jako wyzwań i możliwości gromadzenia nowych doświadczeń oraz poszukiwania korzyści w każdej sytuacji.

Kl. IV-VIII

Wychowawcy klas

Marzec

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

 

 

6.

Rozwijanie umiejętności dokonywania autorefleksji, jako procesu pozwalającego poznanie siebie, zrozumienie swoich zachowań, jako formy spierającej osiągnięcie sukcesu i poczucie szczęścia.

Kl. IV-VIII

Pedagog, wychowawcy klas

Według potrzeb

Zapis w dzienniku lekcyjnym

7.

się,

− −

Przeprowadzeni zajęć z wychowawcą na temat: ,,Self- care, czyli moje przyjemności”, na których uczniowie dowiedzą  jak ważne jest:

dbanie o siebie (równowaga między aktywnością i odpoczynkiem, sen, aktywność fizyczna), wdrożenie zdrowej diety (zdrowe jelita = wysoka odporność psychiczna), robienie              rzeczy, które sprawiają            przyjemność, potwierdzają naszą wartość i przynoszą satysfakcję, aktywne poszukiwanie

pomocy w przypadku

uzależnień, depresji i innych problemów.

Kl. IV-VIII

Wychowawcy klas

Styczeń

Zapis w dzienniku lekcyjnym

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i doskonalenie umiejętności stosowania tych zasad.

8.

Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat ,,Ratujemy i uczymy się ratować” obejmujących szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kl. I-III

Nauczycielki EW

Według planu działań

Zapis w dzienniku lekcyjnym

               

Obszar IV: Ochrona środowiska naturalnego.

CELE: 1. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska naturalnego.

 

 1. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska.

 

 1. Rozwijanie zainteresowań ekologią.

 

 1. Dążenie do racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

 

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby objęte zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Rozwijanie świadomości ekologicznej i przyjmowanie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego

 

 

 

 

1. Udział uczniów w wycieczkach szkolnych kształtujących właściwą postawę wobec środowiska naturalnego.

Kl. I-VIII

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Według planów wychowawców i planów dydaktycznych

Zapis w dzienniku lekcyjnym, karty wycieczek

2. Udział w akcjach:

a)   ,,Puszkobranie”

b)   zbierania nakrętek

c)    zbierania baterii i

d)   ,,elektrośmieci”

Kl. I-VIII

M. Zygadlewicz, K.

Biernikowicz, D. Frączek

Cały rok

Sprawozdanie z akcji

3. Udział w ,,Światowym Dniu Recyklingu”.

Kl. I-III

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

18 marca

Zapis w dzienniku lekcyjnym, w „Wydarzeniach”

4. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą dotyczących wyrabiania nawyków:

− segregowania odpadów

− oszczędnego gospodarowania energią

elektryczną

− oszczędzania wody

Kl. IV-VIII

 

Wychowawcy klas

 

Według planów wychowawców klas

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

5. Prezentacja filmów i literatury o tematyce przyrodniczej i ekologicznej na lekcjach wychowawczych.

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Według planów wychowawców klas

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

6. Omówienie na zajęciach biologii, chemii, przyrody i geografii treści dotyczących ochrony środowiska.

Kl. IV-VIII

Nauczyciele przyrody, chemii, biologii, geografii

Według planów dydaktycznych

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym

7. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska:

a)   zakładanie karmników dla ptaków,

b)   pomoc zwierzętom w schronisku- Przytulisko w

Budnie,

c)    Sadzenie i pielęgnowanie kwiatów w klasie i na korytarzu i w ,,Kwiatogrodzie”,

d)   porządkowanie terenu wokół szkoły,

e)   współpraca z leśnikiem

f)    aktywny udział w akcji

b) . „Sprzątanie świata”

Kl. I-VIII

Wychowawcy,

nauczycielki EW, dyrektor, pracownicy szkoły

Według potrzeb,

Cały rok

Według potrzeb

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Według potrzeb

Wrzesień

Zapis tematu zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym oraz informacja w „Wydarzeniach”

8. Prowadzenie działań w ramach

     Koła       Turystyczno       -

Przyrodniczego "Włóczykije": − założenie ogródka,

− budowanie domków dla owadów i budek dla ptaków

Kl. I-III

M. Zygadlewicz

Wg harmonogramu pracy koła

Sprawozdanie z działalności koła

 

9. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej akcji ekologicznej ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Kl. I-VIII

M. Zygadlewicz

Cały rok

Sprawozdanie z realizacji akcji

10. Zorganizowanie międzyszkolnego wernisażu prac plastycznych wykonanych z surowców wtórnych "Eko misie".

Kl. I-III

 

M. Zygadlewicz

Listopad

Sprawozdanie z realizacji wernisażu

11. Zorganizowanie "Wigilii bez plastiku".

Kl. I-VIII

M. Zygadlewicz, wychowawcy klas, dyrekcja szkoły

23 grudnia

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”

12. Realizacja innowacji pedagogicznej "Tropiciele przyrody" poprzez prowadzenie zajęć terenowych poza murami szkoły.

Kl. I-III

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Cały rok

Sprawozdanie z realizacji innowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar V: Współpraca z rodzicami i lokalnym  środowiskiem

 

CELE: 1. Świadome uczestnictwo rodziców w życiu społecznym szkoły i środowiska.

 

2.Umocnienie roli szkoły w lokalnym środowisku.

 

Zadanie

 

Sposób realizacji

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Kształtowanie prawidłowych relacji nauczyciel-rodzic-dziecko

1.

Organizowanie indywidualnych spotkań wychowawców klas, nauczycieli i pedagoga z rodzicami w formie konsultacji i dyżurów nauczycieli.

 Rodzice i uczniowie

kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Według potrzeb i kalendarza konsultacji (ostatnia środa miesiąca)

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Kontaktach z rodzicami” oraz w dzienniku pedagoga

 

2.

Organizowanie spotkań rodzic- uczeń-nauczyciel w sytuacjach kryzysowych lub pochwał (np. osiągnięcia ucznia, poprawa zachowania).

Rodzice i uczniowie

kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Wg potrzeb

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Kontaktach z rodzicami”

3.

Organizowanie zebrań z rodzicami z udziałem uczniów (pokaz umiejętności)

Rodzice i uczniowie

kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Wg kalendarza imprez i spotkań z rodzicami

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Kontaktach z rodzicami” oraz w dzienniku pedagoga

4.

Organizowanie imprez oraz uroczystości klasowych i szkolnych przy współudziale rodziców.

Rodzice i uczniowie

kl. I-VIII

Wychowawcy

klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły

Wg kalendarza imprez i spotkań z rodzicami

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”

Włączenie rodziców w proces rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

1. Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Rodzice i uczniowie

kl. I-VIII

Wychowawcy

klas, nauczyciel biblioteki

Październik

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Kontaktach z rodzicami”,

umieszczanie informacji o zajęciach na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły

2. 2.Włączanie rodziców do wspólnych działań dotyczących rozwijania i prezentowania swoich pasji, hobby, zainteresowań.

Rodzice i uczniowie

kl. I-VIII

Wychowawcy

klas, nauczyciele, pedagog, dyrektor

Na bieżąco

Wpis na stronie internetowej szkoły, zdjęcia

3. Umożliwianie uczniom dokonywania prezentacji własnych zainteresowań, hobby na forum klasy i szkoły.

Kl. I- VIII

Wychowawcy klas

Na bieżąco

Wpis w dzienniku lekcyjnym

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i zakładami pracy działającymi w lokalnym środowisku.

1.  Współorganizowanie i włączanie się w organizację imprez środowiskowych,

festynów, akcji charytatywnych.

Rodzice i uczniowie

kl. I-VIII,

przedstawiciele lokalnych

stowarzysze

ń, organizacji,

parafii, sołectwa

Wychowawcy

klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły

Wg kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”

 

 

 

 

 

 

Obszar VI: Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych. Rozwijanie samorządności wśród uczniów

 

CELE: 1. Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły i środowiska.

 

 1. Motywowanie uczniów do działań na rzecz innych.

 

Zadanie

Sposoby realizacji

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Włączenie uczniów w procesy podejmowania decyzji i upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

1. Uczestniczenie uczniów w tworzeniu kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych.

Kl. I-VIII

Opiekunowie organizacji szkolnych, dyrekcja szkoły

Wrzesień

Kalendarz imprez

2. Opracowanie, przy współudziale uczniów, planu

pracy Samorządu Uczniowskiego.

Kl. I-VIII

Opiekunowie

Samorządu

Uczniowskiego

Październik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

3. Prowadzenie banku pomysłów i propozycji uczniów.

Kl. I-VIII

Opiekunowie

Samorządu

Uczniowskiego

Cały rok

Skrzynka pomysłów

Samorządu Uczniowskiego

4. Uczestniczenie członków Samorządu Uczniowskiego w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia własnych inicjatyw.

Przedstawiciele

Samorządu

Uczniowskiego

Opiekunowie

Samorządu

Uczniowskiego

Według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

Sprawozdanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

protokoły Rady Pedagogicznej

Wdrażanie uczniów do współpracy, samorządności i demokracji

 

1.  Wybory do samorządu       uczniowskiego.

Kl. I-VIII

Opiekun SU

Październik

Zapis w dzienniku Lekcyjnym

2. Wybory samorządów klasowych, bieżące monitorowanie ich działalności.

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Wrzesień

Zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Zachęcanie uczniów do pełnienia ról społecznych

1.   Organizowanie różnych form samorządności w szkole:

a) debata przedwyborcza,

 

 

 

b)                  wybory do Samorządu

Uczniowskiego,

 

c) apele robocze Samorządu

Uczniowskiego,

 

d)                  akcentowanie znaczenia postawy koleżeństwa w życiu klasy i szkoły:

„Pogotowie lekcyjne” – pomoc młodszym kolegom w nauce.

Kl. I-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. I-VIII

Kl. IV-VIII

 

 

Wychowawcy, opiekunowie Samorządu

Uczniowskiego

Wychowawcy klas,

 

 

Opiekunowie

Samorządów

Uczniowskich

Wychowawcy klas

 

 

Wrzesień

 

 

 

Według planu pracy Samorządu Uczniowskiego Według planu pracy Samorządu

Uczniowskiego

Na bieżąco

Zapis w dzienniku lekcyjnym w zakładce

„Wydarzenia”

2.   Współorganizowanie imprez okolicznościowych, klasowych, szkolnych i środowiskowych.

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas

Według kalendarza imprez szkolnych oraz planów

wychowawczych

klas

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”

Promowanie aktywnej postawy uczniowskiej

1.    Organizowanie pomocy        koleżeńskiej.

Kl. IV-VIII

Wychowawcy klas, nauczyciele

Wg potrzeb

Wpis w dzienniku lekcyjnym

2.     Udział w akcjach charytatywnych i pracach społeczno-użytecznych.

Kl. I - VIII

Opiekunowie Szkolnego Koła

Wolontariatu

Wg harmonogramu

Szkolnego Koła

Wolontariatu

Wpis na stronie internetowej szkoły, informacje na tablicach

3.     Podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz innych osób.

Kl. IV - VIII

Wychowawcy klas, nauczyciele

Wg potrzeb

Zapis w dzienniku Lekcyjnym

 

4. Nagradzanie uczniów za aktywną postawę społeczną.

Kl. I-VIII

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu i

Samorządu

Uczniowskiego

Koniec roku szkolnego- apel „Jesteśmy z Was

dumni”

Sprawozdanie z działalności

Szkolnego Koła

Wolontariatu oraz

Samorządu Uczniowskiego

5. Zachęcanie uczniów do działań na rzecz szkoły i środowiska.

Kl. I-VIII

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu,

Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele i

wychowawcy

Cały rok

Informacje na stronie internetowej

6. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

Kl. I-VIII

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu,

Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele i

wychowawcy

Cały rok

Informacje na stronie internetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obszar VII: Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i tradycji szkoły

 

CELE: 1. Kształtowanie u uczniów postawy szacunku do symboli narodowych, ojczyzny i tradycji szkoły.

 

 1. Wzmocnienie wśród uczniów poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodu, więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

 

Zadanie

Sposób realizacji

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Uroczyste obchody świąt państwowych. Okazywanie szacunku symbolom narodowym

 

1. Przyjmowanie właściwych postaw podczas wykonywania hymnu państwowego i „Roty”

oraz  wprowadzenia i wyprowadzenia pocztu sztandarowego.

Kl. I-VIII

Nauczyciele,

wychowawcy

klas

Wg potrzeb

Obserwacje postawy uczniów

2. Lekcje j. polskiego i historii kształtujące postawę szacunku dla własnego państwa, symboli narodowych: godła, flagi, hymnu państwowego.

Kl. IV-VIII

Wychowawcy,

Nauczyciele: historii, j. polskiego

Listopad, maj

Zapis w dzienniku lekcyjnym

1. Uroczyste obchody:

-      Święta Niepodległości -

Projektowana Okazja

Edukacyjna;

-      Święta Konstytucji 3 Maja;

-      Święta Flagi.

Kl. I-VIII

Zespół humanistyczny, wychowawcy i nauczyciele

Listopad 

Maj

Maj

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”, informacje na stronie szkoły

Tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły oraz jej dokumentowanie

2. Obchody Dnia Patrona -

Projektowana Okazja

Edukacyjna

Kl. I-VIII

Wychowawcy

klas, nauczyciele

Maj/czerwiec 2022

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”, scenariusz imprezy, informacje na stronie internetowej szkoły

 

 

3. Zorganizowanie imprez środowiskowych:

 

a)   „Mikołaje są wśród nas”,

 

 

 

 

b)   Wigilia dla Seniorów,

 

 

c)    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Społeczność szkolna, mieszkańcy Mostów i

okolicy

 

 

 

Seniorzy z

Mostów

 

Społeczność szkolna, mieszkańcy Mostów i okolic

 

 

 

E. Marek,

M. Cynarzewska

– Okunek,

D. Mazurek

N. Malinowska Opiekunowie

Szkolnego Koła

Wolontariatu

Opiekunowie

Szkolnego Koła

Wolontariatu

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

Grudzień

Styczeń

 

 

 

Informacje na stronie

szkoły

 

 

 

Informacje na stronie szkoły

 

Informacje na stronie

szkoły

 

 

 

 

4.

Dzień otwarty szkoły

Kl. I-III

Wychowawcy klas I-III SP

Kwiecień

Zapis w dzienniku lekcyjnym w „Wydarzeniach”

5.

Prowadzenie kroniki szkoły i udostępnianie jej społeczności szkolnej oraz gościom podczas uroczystości.

Nauczyciele,

Kl. I-VIII

B. Trela

Według potrzeb

Wpis w Kronice szkoły

Promocja szkoły w środowisku

1.

Informowanie o działaniach szkoły na stronie internetowej oraz tablicach ekspozycyjnych.

Nauczyciele,

Rodzice,

Kl. I-VIII

Nauczyciele, nauczyciel prowadzący stronę internetową

Na bieżąco

Wpis na stronie internetowej szkoły, wystawy, informacje na tablicach

2.

Zamieszczanie informacji na Facebook’u szkoły.

Nauczyciele,

rodzice,

Kl. I-VIII

Nauczyciele, nauczyciel prowadzący stronę internetową

Na bieżąco

Wpis na stronie internetowej szkoły, wystawy, informacje na tablicach

Dbanie o wizerunek szkoły

1.

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości

szkolnych i

państwowych przez Poczet Sztandarowy.

Członkowie

Pocztu

Sztandarowego

Opiekun pocztu, dyrekcja szkoły

Wg potrzeb

Zdjęcia z uroczystości

 

2. Godne reprezentowanie szkoły przez uczniów podczas:

a)  konkursów szkolnych, pozaszkolnych, zawodów sportowych,

b) uroczystości szkolnych, pozaszkolnych i państwowych (w stroju galowym).

Kl. I-VIII SP

Wychowawcy

klas, nauczyciele

Wg kalendarza konkursów, imprez i uroczystości szkolnych

Zdjęcia z konkursów i uroczystości

 

Obszar VIII: Kształtowanie postaw moralnych zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego

 

CELE: 1. Kształtowanie postawy moralnej uczniów w oparciu o powszechnie uznane zasady i wartości.

 

2.Przygotowywanie uczniów do dokonywania właściwych wyborów życiowych.

 

Zadanie

Sposób realizacji

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Termin

Dowody realizacji

Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów szkolnych

1. Dokonywanie bieżącej analizy zachowań uczniów.

Kl. I-VIII

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor

Na bieżąco

Zapis w dzienniku lekcyjnym

2. Udzielanie pochwał i upomnień na lekcjach z wychowawcą i apelach szkolnych.

Kl. I-VIII

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor

Na bieżąco

Zapis w dzienniku lekcyjnym

 

 

3.

 Egzekwowanie przestrzegania zapisów statutowych dotyczących praw i obowiązków uczniów i obowiązujących w szkole procedur.

Kl. I-VIII

Wszyscy pracownicy

Cały rok

Monitorowanie zachowań uczniów przez wszystkich pracowników szkoły

Ukazywanie uczniom autorytetów, wzorów do naśladowania

 1. Spotkania z ludźmi cieszącymi się ogólnym szacunkiem społecznym:

a)  sportowcami z naszego regionu

b) absolwentami szkoły,

c)  rodzicami,

d) radnymi, sołtysem.

Kl. I-VIII

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

Zapis w dzienniku lekcyjnym w tematyce zajęć z wychowawcą oraz rubryce „Ważniejsze wydarzenia”, wpisy na stronie internetowej szkoły

Podejmowanie              działań na rzecz    osób      z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji działających na rzecz innych ludzi:

Kl. I-VIII

Opiekun Szkolnego Koła

Wolontariatu

Wg harmonogramu

pracy Szkolnego Koła

Wolontariatu

Sprawozdanie z realizacji harmonogramu pracy

Szkolnego Koła Wolontariatu

 

2. Udział w akcjach charytatywnych:

a)  Szlachetna paczka

b) Wielka Orkiestra

Świątecznej

Pomocy

c)  Zbieranie zużytych płyt i nakrętek dla potrzebujących

d) Kiermasz świąteczny

Kl. I-VIII

Opiekun Szkolnego Koła

Wolontariatu

Wg harmonogramu

pracy Szkolnego Koła

Wolontariatu

Sprawozdanie z realizacji harmonogramu pracy

Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla odmienności poglądów innych ludzi

1. Organizacja:

-  Międzynarodowego „Dnia Kropki”,

- Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień,

-  Dnia Kolorowej Skarpetki, - Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Kl. I-VIII

Opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 Wrzesień

 

19 listopada

21 marca

1 kwietnia

Sprawozdanie

z działalności Samorządu

Uczniowskiego

 

Ułatwienie uczniom z Ukrainy integracji w polskiej szkole, pomoc w nauce oraz stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Przybliżenie polskiej kultury i tradycji

1. Spotkania klasowe, uroczystości szkolne.

kl. I - VIII

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Rozmowa, dokumentacja wychowawców

 

Działania sprzyjające

kształtowaniu właściwych relacji z uczniami cudzoziemskimi

1. Włączanie uczniów do udzielania pomocy w nauce uczniom cudzoziemskim. Kierowanie się

serdecznością i życzliwością w relacjach z uczniami cudzoziemskimi.

kl. I - VIII

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Rozmowa, dokumentacja wychowawców

 

Dostosowanie oddziaływań motywujących uczniów do nauki do ich potrzeb i oczekiwań.

1. Pozyskanie od uczniów informacji o tym, co najskuteczniej motywuje ich do nauki.

Kl. I-VIII

Pedagog, wychowawcy,

Opiekunowie

SU

Wrzesień/Październik

Ankiety, rozmowy z uczniami

 

2. Wykorzystywanie katalogu oddziaływań motywujących.

Kl. I-VIII

Pedagog, wychowawcy,

Opiekunowie

SU

Cały rok

Dokumentacja wychowawców i pedagoga

 

 

3.

Określenie preferowanych stylów uczenia się.

 

Kl. IV – VIII

Wychowawcy klas, nauczyciel biblioteki

Wrzesień/Październik

Dokumentacja wychowawców

4.

Stworzenie uczniowi szansy      poznania samego siebie, jego słabych i mocnych stron.

 

Kl. I - VIII

Wychowawcy klas

Wrzesień/Październik

Dokumentacja wychowawców

Zaangażowanie uczniów i rodziców w działania zmierzające do dostosowania programów wychowawczego i

profilaktycznego do aktualnych potrzeb szkoły

1.

Zweryfikowanie uzyskanych od uczniów i rodziców informacji na temat                skuteczności

dotychczas

realizowanych programów

wychowawczo

profilaktycznych

-

Kl. IV – VIII

Rodzice

 

Wychowawcy, pedagog, Samorząd

Uczniowski

Maj/czerwiec

Ankiety, dokumentacja wychowawców

Przestrzeganie zasad kultury osobistej. Wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych oraz szacunku wobec kolegów koleżanek i pracowników szkoły

1. Zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania uczniów, nagradzanie pochwałami prawidłową postawę.

 

Kl. I-VIII

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Rozmowy z uczniami, dokumentacja wychowawców i pedagoga

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i organizacja

 

              Zadania        

Formy realizacji

Objęci zadaniem

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

Dowody realizacji

Współpraca w zespołach

1. Powołanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych do realizacji zadań w bieżącym roku szkolnym.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym

Sprawozdania ze spotkań zespołów, raporty z ewaluacji, sprawozdania z realizacji planów

i programów

2. Ustalenie planów pracy, metod i form współpracy zespołów.

Wszyscy nauczyciele

Przewodniczący zespołów przedmiotowych i liderzy zespołów

Do 15 września 2022r

Plany pracy zespołów przedmiotowych

3. Realizacja planów pracy zgodnie z harmonogramem.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych

i liderzy zespołów

Cały rok

Sprawozdania z pracy zespołów

4. Ewaluacja planów i programów funkcjonujących w szkole.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych i liderzy zespołów

Cały rok

Raporty, sprawozdania z

realizacji planów i programów

 

 

5.

Monitorowanie działań wynikających z realizowanych w szkole programów, i projektów.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły

Rady podsumowujące pracę po pierwszym i drugim półroczu

Sprawozdania z realizacji planów pracy zespołów przedmiotowych

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

1.

Przydział zajęć edukacyjnych i czynności dodatkowych nauczycielom.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym

Wykaz zajęć dodatkowych, protokoły Rady Pedagogicznej

2.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor, wicedyrektor

Do 15 września

Plan nadzoru pedagogicznego

3.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor, wicedyrektor

Zgodnie z harmonogramem

Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego 2 x w ciągu roku szk.

4. Zapoznawanie Rady Pedagogicznej ze zmianami w prawie oświatowym.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor, wicedyrektor

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym oraz według terminów wprowadzanych zmian

Protokoły Rady Pedagogicznej

 

 

5. Aktualizacja dokumentów szkoły i dostosowanie ich do obowiązującego prawa.

Zespól do spraw nowelizacji

statutu i regulaminów szkolnych

Dyrektor , wicedyrektor

Praca ciągła

Uaktualnione dokumenty, uchwały rady pedagogicznej

6. Awans zawodowy

nauczycieli i ocena ich pracy.

Nauczyciele podejmujący awans zawodowy oraz podlegający ocenie pracy

Dyrektor, wicedyrektor, opiekunowie stażu, mentorzy.

Zgodnie z planami rozwoju zawodowego i planem oceny pracy nauczycieli

Plany rozwoju, sprawozdania nauczycieli z odbytego stażu zawodowego, oceny pracy nauczycieli

7. Opracowanie planu wspomagania

zawodowego

nauczycieli oraz jego realizacja.

Wszyscy nauczyciele

Lider

Wewnątrzszkolnego

Doskonalenia

Nauczycieli Dyrektor

Zgodnie

z harmonogramem

WDN

Plan doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

Sprawozdanie z

WDN

2 x w ciągu roku szkolnego

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Lider

Wewnątrzszkolnego

Doskonalenia

Nauczycieli Dyrektor

Zgodnie z harmonogramem

WDN

Plan doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

Sprawozdanie z

WDN

2 x w ciągu roku szkolnego

 

 

9.

Monitorowanie działań wynikających z realizowanych w szkole programów i projektów.

Przewodniczący zespołów zadaniowych, nauczyciele

Dyrektor, wicedyrektor

Praca ciągła

Sprawozdania zespołów zadaniowych

Dostosowanie warunków lokalowych i wyposażenia szkoły do potrzeb realizacji zadań statutowych szkoły

1.

Przeprowadzanie przeglądów BHP i przeglądów technicznych obiektu zgodnie z przepisami

Pracownicy administracji i obsługi

Dyrektor, kierownik ds. gospodarczych

Zgodnie z harmonogramem przeglądów

Protokoły z przeglądów

2.

Prowadzenie remontów i konserwacji obiektu szkolnego zgodnie z potrzebami i planem remontów.

Pracownicy administracji i obsługi

Dyrektor, kierownik ds. gospodarczych

Według potrzeb i harmonogramu prac remontowych

Wykonany remont w określonych pomieszczeniach szkolnych

1.

Systematyczne doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   uzupełnianie zbiorów

biblioteki,

 

b)   uzupełnianie sprzętu sportowego,

 

 

c)    uzupełnianie sprzętu multimedialnego i komputerowego.

 

Nauczyciel biblioteki, dyrektor nauczyciele wychowania

fizycznego

 

 

nauczyciel informatyki

Według potrzeb

Według potrzeb

 

Według potrzeb

Zakupione zbiory

biblioteczne

 

Zakupiony sprzęt sportowy

 

 

Zakupiony sprzęt multimedialny i komputerowy

 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów

1.

Przestrzeganie obowiązujących regulaminów.

Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie

Dyrektor, wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok

Dokumentacja szkoły

2.

Rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor, wicedyrektor

Na bieżąco

Plan dyżurów śródlekcyjnych

3.

Przeprowadzanie próbnej ewakuacji.

Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie

Dyrektor, inspektor ds. BHP

Zgodnie z planem 2 x w roku

Protokoły z próbnej ewakuacji

4.

Bieżąca kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny placówki.

Wszyscy pracownicy szkoły

Społeczny Inspektor Pracy, Inspektor ds.

BHP, Dyrektor 

 

Na bieżąco

Protokoły z przeglądów

 

 

5.

Szkolenia pracownicze (RODO, BHP, Pierwsza

pomoc)

Wszyscy pracownicy szkoły

Społeczny Inspektor Pracy, dyrektor

Aktualizacja

 

Zaświadczenia ze szkoleń

Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt techniczny niezbędny do realizacji zadań dydaktycznych

1.

Zapewnienie dostępu do sprzętu audiowizualnego wszystkim nauczycielom i uczniom.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie

Dyrektor

Wg potrzeb

Zakupiony sprzęt audiowizualny

Obieg informacji i stała promocja szkoły

1.

Prowadzenie strony internetowej szkoły i Facebooka

Wszyscy nauczyciele

Administrator strony internetowej, wicedyrektor

Cały rok

Strona internetowa szkoły, FB

 

 

2.

Kontakty między pracownikami szkoły poprzez pocztę elektroniczną

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Adresy służbowe nauczycieli

3.

Kontakty z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny i aplikację Teams

Wszyscy nauczyciele, rodzice

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Lista kontaktów

4.

Prezentowanie działań i sukcesów szkoły podczas spotkań z rodzicami oraz przez stronę internetową szkoły i fb szkoły

Wszyscy nauczyciele, rodzice

Nauczyciele, administrator strony internetowej szkoły, wicedyrektor

Cały rok

Strona internetowa szkoły, fb szkoły

5.

 Współpraca z lokalnymi mediami

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok

Artykuły prasowe o szkole

Gospodarka finansowa szkoły

1.

Przygotowanie planu finansowego szkoły, gospodarowanie budżetem zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości i rozporządzeniami w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Pracownicy administracji

Dyrektor

Cały rok

Dokumentacja szkoły, sprawozdania finansowe Dyrektora

Pozyskiwanie środków na zajęcia dodatkowe

1.

Aplikowanie o środki pozabudżetowe:

− zajęcia wspomagające

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor

Cały rok

Dokumentacja szkoły

 

 

granty

 

 

 

 

 

dofinansowania do wycieczek i programów np.

„Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa”,

 

 

 

 

 

„Aktywna Tablica”, Poznaj Polskę”, „ Posiłek w szkole i w domu.”

 

 

 

 

Organizacja pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym

1. Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Pracownicy administracj1

Dyrektor Szkoły

Do końca kwietnia

Arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2023-01-01 17:26:29
Data edycji: 2023-01-01 17:29:25
Ilość wyświetleń: 331

Kalendarz

Konkursy

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
Więcej informacji
GodłoBIP

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.”

Michel de Montaigne

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej